Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: infrastruktura towarzysząca

Jaką należy stosować stawkę podatku VAT przy infrastrukturze towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu (przy modernizacji ujęcia wody, kanalizacji ściekowej) ?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w związku z pismem z dnia 25.02.2004 r. (wpływ do tut. Organu w dniu 27.02.2004 r.) znak TW/885/174/2004 uzupełnionego pismem z dnia 09.03.2004r. (wpływ do tut. Organu - 12.03.2004 r.) znak NF/954/2004 informuję: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka przystępuje do ...

Czy dla zastosowania stawki 7% dla robót budowlano-montażowych oraz remontów związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą jest wymagane uzyskanie oświadczenia o proporcjach wykorzystania infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu na potrzeby mieszkaniowe?

Roboty budowlano-montażowe oraz remonty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą do dnia 31 grudnia 2003 r. podlegały opodatkowaniu stawką 7% na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Od dnia 1 stycznia 2004 r. możliwość stosowania stawki 7% do robót bud ...

Podatnik zwrócił się z zapytaniem jakie dokumenty powinien uzyskać aby możliwe było zastosowanie stawki 7% VAT dla sprzedaży usług i robót związanych z bieżącą konserwacją infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu?

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w związku z pismem z dnia 17.12.2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje: Usługi i roboty związane z bieżącą konserwacją infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkan ...

1.czy stosowanie stawki podatku od towarów i usług w wysokości 7% w latach 2003 i 2004 było prawidłowe w odniesieniu do działalności polegającej na budowie i montażu przepompowni wody i ścieków ( infrastruktura towarzysząca do budownictwa mieszkaniowego)? 2. czy na fakturach VAT dokumentujących w/w czynności należy wpisywać symbol PKOB?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) udziela informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego na zapytanie z dnia 04.03.2004r (data wpływu 24.03.2004r), dotyczące podatku od towarów i usług w przedstawionym stanie faktycznym:Zgodnie z art.51 ust.1 pkt 2 lit. „b” ustawy z dnia 08.01.1993r o podatku od towarów i usług oraz o ...

czy przepis art. 6 ust. 8b pkt 2 lit. d ustawy z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym znajduje zastosowanie do naprawy oraz przebudowy dróg i ulic w przypadku gdy czynnosci te zostały zaklasyfikowane prze GUS jako "roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad ( z wyjątkiem autostrad nadziemnych), dróg, dróg kolejowych i pasów startowych"?

Zgodnie z art.6 ust.8b pkt 2 lit. „d” ustawy z dnia 08.01.1993r o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz.50 ze zm.), obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia od dnia wykonania usług budowlanych lub budowlano-montażowych. Elementem decydującym więc o zastosowaniu w/w przepi ...

Jaką stawką podatku VAT podlegają opodatkowaniu roboty budowlano-montażowe związane z budową stacji legalizacji i napraw wodomierzy?

Sprzedaż robót budowlano-montażowych oraz remontów związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą podlegała opodatkowaniu wg stawki 7 % do dnia 31 grudnia 2003 r. na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), natomiast od dnia 01.01.2004 r. podlega opodatkowaniu ...


Według jakiej stawki podatku VAT należy opodatkować sprzedaż sieci gazowej i stacji redukcyjno - pomiarowej przez spółdzielnię mieszkaniową na rzecz spółki gazownictwa "X"?

Sieć gazowa i stacja redukcyjno – pomiarowa będąca częścią wielorodzinnego osiedla mieszkaniowego stanowi infrastrukturę , o której mowa w art. 51 ust. 4 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Sprzedaż (a także jak w opisanej sytuacji odsprzedaż) robót budowlano-montażowych oraz remontów związanych z budownict ...

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować do usług remontowo-budowlanych wykonanych w budynkach wymienionych w poz. 86 pkt 1-11 załącznika nr 5 do ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym? Jaka stawka podatku VAT obowiązuje na roboty budowlane przy budowie oczyszczalni ścieków?

ad.1) Art. 51 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) określa, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 7% podlega w okresie do 31 grudnia 2003 r. sprzedaż materiałów budowlanych i usług (robót) wymienionych w załączniku nr 5 do ustawy. Pozycja 86 tego załącznika wymienia następujące u ...

Czy budowę drogi w ulicy S wraz z likwidacją kolizji energetycznych, administrowanej przez Urząd Miasta, obok której znajdują się między innymi działki budowlane i rozpoczęte inwestycje mieszkaniowe, można opodatkować przy zastosowaniu stawki 7% na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z 2004 r.)?Czy budowę i remonty podobnych dróg, administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe lub Urząd Miasta, można opodatkować wg stawki 7%?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika opisanej w zapytaniu z dnia 04.05.2004 r., nr PRD.III.6/2004 (data wpływu 04.05.2004 r.). Informacji udzielono na podstawie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późniejszymi zmianami). Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) us ...

Generowanie strony w 4 ms