Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: infrastruktura towarzysząca

Proszę o podanie stawki podatku VAT jaką opodatkowane jest świadczenie usług w zakresie budowy i remontów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym na potrzeby jednostek samorządu terytorialnego w świetle nowej ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. Czy stawka jest taka sama dla infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu już istniejącemu i nowo powstającemu?

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.05.2004r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sierpcu zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. N ...


Pytanie dotyczy stawki podatku VAT na wykonanie stanu surowego ogrodzenia przy budynku mieszkalnym oraz tynków na tym ogrodzeniu

Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31.12.2007r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą tow ...

Zapytanie podatnika dotyczy stosowania stawki podatku VAT na wykonywane usługi budowlano-montażowej dotyczącej nawierzchni drogowych jak równierz remontów związanych z naprawą dróg.

W związku z pismem podatnika z dnia 26.05.2004 r. w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) i n f o r m u j e, co następuje: W swoim piśmie podatnik podn ...

Jaką należy zastosować stawkę podatku VAT w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego w związku ze zmianami ustawy o podatku od towarów i usług od 01.05.2004r. ?

Po wejściu w życie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) od dnia 01.05.2004r., na mocy jej art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) w okresie do 31 grudnia 2007r. winna być zastosowana stawka 7 % podatku VAT w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Nat ...


Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować czynności wykonywane w budynkach mieszkalnych, polegające na montażu systemów centralnego odkurzania z użyciem materiałów własnych?

Odpowiadając na pismo z dnia 14.05.2004 r. (data wpływu do US 17.05.2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 09.06.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), wyjaśnia co następuje. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w budynkach sklasyfikowanych wg PKOB ...

Jaką stawkę podatku VAT zastosować przy wykonaniu sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków na terenie określanym mieszkaniowo –usługowym, w myśl ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54 poz. 535). Spółka wyjaśnia, że nowobudowana sieć służyć będzie zarówno obiektom budownictwa mieszkaniowego jak i obiektom nie mającym takiego charakteru. W chwili obecnej nie można jednoznacznie stwierdzić ile budynków i o jakim charakterze zostanie w przyszłości podłączonych do wybudowanej przez Spółkę sieci?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach, działając na postawie art. 14 a § 1 ustawy z 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: W myśl art. 146 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy VAT do dnia 31 grudnia 2007r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu m.in. do robót budowlano - montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i in ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkować sprzedaż usług w zakresie remontu dróg, służących mieszkańcom Gminy jako dojazd do ich posesji, będących przedmiotem zawartej umowy?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, udzielana w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 97, poz. 137 z późn. zm.). Pismem z dnia 7 maja 2004 r (doręczonym dnia 10 maja 2004 r), ...

Jaką zastosować stawkę podatku VAT dla usługi polegającej na wykonaniu kanalizacji sanitarnej dla budownictwa mieszkaniowego?

Zgodnie z art.146 ust.1 pkt 2 lit.a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. nr 54, poz.535) do dnia 31 grudnia 2007r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Art. 146 ust. 2 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług s ...

Generowanie strony w 13 ms