Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: infrastruktura towarzysząca

Prośba o interpretację wysokości stawki VAT przy dostawie materiałów i urządzeń wraz z ich montażem dla budownictwa mieszkaniowego jedno oraz wielorodzinnego. W budynkach nowobudowanych oraz remontowanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą czyli: przyłączy wody, gazu, cenrtalnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, drenażu wód podskórnych, studni głębinowych, szamb, oraz oczyszczalni biologicznych. Remontowanych kotłowni gazowych, olejowych, węglowych, wymiennikowni ciepła wraz z wymianą urządzeń.

Zgodnie z art.146 ust.1 pkt 2 lit a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535) w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007r. stosuje się stawkę w wysokości 7 % w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą t ...

Jakie informacje powinna zawierać dokumentacja (projekt, zezwolenie) składane przez zamawiającego usługę związaną z budową, przebudową przyłącza elektroenergetycznego do budynku, aby można było stwierdzić, że jest to obiekt budownictwa mieszkaniowego i zastosować 7-procentową stawkę podatku VAT?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie strony z dnia 8.03.2004 r., nr GK/14/2004, dotyczące informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie wyjaśnia co następuje: Zgodnie z § 66 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów ...

Zapytanie dot. naliczania podatku VAT od inwestycji dot. budowy chodnika wraz ze ścieżką rowerową na terenie miejskim.

Działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 18.05.2004 r. w przedmiocie opodatkowania podatkiem VAT budowy chodnika wraz ze ścieżką rowerową na terenie miejskim Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze informuje, iż zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit.a) ustawy z dnia 11 marca ...

Czy oświadczenie inwestora o inwestycji na cele mieszkaniowe jest wystarczajacym dokumentem dla zastosowania stawki 7% dla robót budowlano-montażowych związanych z infrastrukturą towarzyszącą budownistwu mieszkaniowemu?

Odpowiadając na pismo z dnia 12 maja 2004r., uzupełnione pismem z dnia 25 maja 2004r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Międzyrzeczu, w oparciu o art. 14 a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z ...

Jaką stawkę podatku VAT należy stosować do usługi budowy drogi gminnej zakwalifikowanej do infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późń. zm.) w odpowiedzi na złożone dnia 25.06.2004 r. zapytanie informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego następująco: zapytanie dotyczy: 1) jaką stawkę podatku VAT nale ...

Według jakiej stawki podatku od towarów i usług opodatkowane są usługi budowlano montażowe związane z budownictwem mieszkaniowym świadczone przy użyciu materiałów własnych jak i powierzonych? Nabywam towary, na które naliczany jest VAT 22-procentowy i 7-procentowy, zużywam je do wykonania usług. Do ceny netto zakupu materiałów doliczam koszt robocizny netto i do otrzymanej sumy doliczam podatek VAT w wysokości 7 %. Czy taki tryb jest w świetle aktualnych przepisów prawidłowy?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z wniesionym w dniu 25.05.2004 r. podaniem w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego odnośnie stawki podatku VAT na świadczone usługi budowlano-montażowe, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu uprzejmie informuje: Zgodnie ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować wykonanie kanalizacji sanitarnej stanowiącej infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu?

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24.05.2004 r., który wpłynął do tutejszego organu w dniu 25.05.2004 r. o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łańcucie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia: Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia ...

Moja działalność gospodarcza polega na budowaniu budynków mieszkalnych na sprzedaż, kupowaniu i sprzedawaniu działek z zamiarem późniejszej na nich budowy oraz wykonywania usług ogólnobudowlanych. Czy będę mógł stosować obniżoną, 7-procentową stawkę podatku VAT w przypadku fakturowania robót budowlanych przy użyciu własnych materiałów?

W odpowiedzi na pismo z dnia 2.04.2004 r. (data wpływu do urzędu – 5.04.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, w myśl przepisu art. 14a § 1 – 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz ...

Jaką stawkę powinno się stosować od 1.05.2004 r. w przypadku sprzedaży okien wraz z usługą montażu?

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.05.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie informuje: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że jest pan producentem okien i w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje również montaż nowych okien w ramach z ...

Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować roboty instalacyjno-budowlane polegające na wykonaniu: -przekładki sieci wodociągowej zasilającej w wodę mieszkańców Kłobucka, -przekładki przyłącza wodociągowego na potrzeby zakładu?

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podstawową stawką podatku od towarów i usług jest stawka 22 %. Na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o VAT w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7 % w odniesieniu do robót budowla ...

Generowanie strony w 13 ms