Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: banki

Bank Zawiera transakcje SWAP polegające na sprzedaży /kupnie waluty z okresem zapadalności do dwóch dni (SPOT) z równoczesnym obowiązkiem odkupienia/ odsprzedaży tej waluty w dacie przyszłej (data FORWARD). W wyniku tej transakcji bank oddaje / otrzymuje po określonym kursie SPOT walutę, którą po ustalonym w dniu zawarcia transakcji kursie FORWARD musi otrzymać / zwrócić w oznaczonym terminie Zdaniem Banku transakcja SWAP stanowi jednolita transakcję co oznacza, że dochód lub strata na tej transakcji jest opodatkowana w sposób następujący: w dacie rozwiązania SWAP-a, a więc w dacie wymiany waluty FORWARD, przychód z transakcji jest ustalany na podstawie art. 12 ust. 1,3 i 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz na podstawie art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. pkt 8b ustawy ustalany jest koszt uzyskania przychodu. Zatem czy: 1. przedstawiony sposób rozpoznawania skutków podatkowych jest prawidłowy, 2. dla celów powyższą transakcję dla celów obliczenia podstawy opodatkowania należy przedstawić poprzez zwiększenie przychodów i kosztów uzyskania przychodów o wartości wymienianych walut, czy też ustalić wynik netto na transakcji, poprzez porównanie przyjętego kursu rozliczeniowego transakcji FOPRWARD z kursem średnim ogłaszanym przez NBP z dnia wymiany walut w dacie FORWARD, 3. bank jest obowiązany do sporządzania specjalnej dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9, jeżeli transakcja jest zawarta z podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych .

Organ podatkowy, odpowiadając w trybie art. 14 a ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1007r. nr 137 poz. 926 z późn. zm.) na pismo z dnia 14.10.2003r., informuje, że transakcja SWAP składa się z dwóch odrębnych transakcji SPOT i FORWARD. Kontrakt SWAP polega na umowie dwóch stron na wzajemną wymianę płatności odsetek od ustalonej kwoty w regularnych odstępach czasu do dnia wyg ...

Na którym banku – pośredniczącym w realizacji zlecenia, czy obsługującym rachunek beneficjenta – ciąży obowiązek płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku przelewów z tytułu emerytur i rent zagranicznych?

Z przedstawionego przez firmę stanu faktycznego wynika, że przelewy z tytułu rent i emerytur zagranicznych są ewidencjonowane bezpośrednio na rachunku beneficjenta, w banku, w którym ma on otwarty rachunek. W przypadku, gdy Bank realizuje zlecenie zagranicznego korespondenta, dotyczące płatności z tytułu rent i emerytur na rzecz osób fizycznych, posiadających rachunki rozliczeniowe w innych polski ...

Bank w ramach prowadzonej działalności udziela kredytów na rzecz swoich klientów. W związku z dokonywaną działalnością kredytową bank otrzymuje wynagrodzenie, na które składają się prowizje i odsetki. Czy kwotę sprzedaży zwolnionej z podatku od towarów i usług należy traktować wartość:otrzymanych prowizji,należnych choć nie otrzymanych prowizji,otrzymanych odsetek,odsetek należnych choćby nie otrzymanych?

Definicję obrotu zawiera art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Zgodnie z przepisem tego artykułu obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży towarów, pomniejszona o kwotę podatku należnego. Pod pojęciem sprzedaży należy także rozumieć odpłatne świadczenie usług (art. 4 pkt 8 ustawy o podatku od towaró ...

Czy w wyniku bankowych rozliczeń nettingowych powstają różnice kursowe wpływające na przychody (koszty) w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

W piśmie Spółki sformułowany został następujący stan faktyczny: Strona rozlicza zagraniczne zobowiązania i należności handlowe w systemie nettingu za pośrednictwem niezależnego zagranicznego banku. Uczestnicy systemu zgłaszają do rozliczeń nettingowych wybrane pozycje zobowiązań w walucie, powiadamiając wierzycieli rozliczanych zobowiązań. Bank obsługujący sesje nettingowe przelicza zgłoszone w or ...

1. Czy do pobierania i odprowadzania zryczałtowanego podatku dochodowego, na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zobowiązany jest bank prowadzący rachunek? 2. Czy dochody uzyskane z przewalutowania zgromadzonych na koncie osobistym środków pieniężnych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) po zapoznaniu się z informacją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Elblągu z dnia 05.03.2004 r. Nr PD2/415-13/04 koryguję udzieloną przez Naczelnika odpowiedź w zakresie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, ...

czy renta powypadkowa wypłacana z Nimiec za posrednictwem banku, z tytułu niezdolności do pracy, podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podsatwie art. 21 ust. 1 pkt 3c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Działają na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dn. 27.01.2004r. w sprawie opodatkowania renty powypadkowej zagranicznej wypłacanej za pośrednictwem banku w cyklach miesięcznych Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żarach wyjaśnia co następuje: W trakcie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rolnictwi ...


Czy rezerwa celowa, utworzona przez Bank na saldo debetowe, powstałe na rachunku bankowym klienta i zakwalifikowana do należności wątpliwych Banku, stanowi koszt uzyskania przychodów?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 22.01.2004 r. (data wpływu 28.01.2004 r.) Ldz. 42/04/Z w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, przedstawia nast ...

Pytanie Banku dotyczy uznania opisanego działania jak sprzedaży premiowej oraz zastosowania do udzielonej bonifikaty odsetek zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm./.

W związku z wystąpieniem z dnia 18 maja 2004r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uprzejmie informuje, iż odpowiedź Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielona pismem z dnia 17 czerwca 2004r. NR IMUS-1471/DPF/415/60/2004/PP jest nieprawidłowa. W związku z tym, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 si ...


Generowanie strony w 5 ms