Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: nauczyciel

Czy zapomogi zdrowotne przyznawane nauczycielom na podstawie Karty Nauczyciela podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa(Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie w odpowiedzi na pismo z dnia 24.02.2004r. (data wpływu: 23.03.2004r.) w sprawie udzielenia pisemnej odpowiedzi o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje: Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od ...

Czy świadczenia otrzymywane przez nauczycieli z budżetu gminy w celu doskonalenia zawodowego w specjalnościach i formach kształcenia określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. wczhodzą do podstawy wymiaru podatku dochodowego od osób fizycznych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z Pana zapytaniem dotyczącym stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dofinansowania otrzymywanego przez nauczycieli z budżetu gminy w celu doskonalenia zawodowego w specjaln ...

Czy zwolnione z podatku dochodowego są: zwrot kosztów kursów podnoszących kwalifikacje nauczycieli i pracowników administracyjnych szkoły, dopłaty do czesnego, wpisowego na studia i zwrot opłaty egzaminacyjnej dla nauczycieli oraz zwrot kosztów zakupu okularów dla pracownika pracującego przy komputerze?

Zgodnie z art.21 ust.1 pkt 90 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r.,Nr 14, poz.176 z późn. zm.) wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas urlopu szkoleniowego ...

Czy od 1.01.2004 r. dodatek mieszkaniowy wypłacany nauczycielowi na podstawie Karty Nauczyciela podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, czy też traktować go należy jako dodatek zwolniony od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 97 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy finansowane ze środków budżetowych dopłaty do czesnego dla studiującego nauczyciela są zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 97 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. z 2000 r. Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są dodatki mieszkaniowe i ryczałty na zakup opału przyznane na podstawie odrębnych przepisów o dodatkach mieszkaniowych. Te odrębne przepisy to ustawa z 21.01.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z ...

Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dodatków mieszkaniowych wypłacanych nauczycielom na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela w związku z uchyleniem art. 21 ust. 1 pkt 86 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na złożone w dniu 21.04.2004 r. zapytanie uzupełnione pismem z dnia 11.05.2004 r. informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego następująco: ...

Sposób opodatkowania dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 30 czerwca 2004 r., w sprawie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych dotyczących sposobu opodatkowania dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, wyjaśni ...

1) Czy dofinansowanie do kursów, szkoleń oraz czesnego dla nauczycieli skierowanych na studia wyższe w celu podniesienia lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych i innych pracowników szkoły jest zwolnione z podatku dochodowego? 2 ) Czy zwrot części kosztów zakupionego przez pracownika biletu na imprezy kulturalne (kino, teatr) korzysta ze zwolnienia o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm. )?

Ad. 1) Zapis art. 21 ust. 1 pkt 86 ustawy zwalniający z opodatkowania dopłaty do czesnego dla studiującego nauczyciela finansowane ze środków budżetowych, z dniem 1 stycznia 2004 roku został uchylony przez art. 1 pkt 10 lit. a) tiret trzydzieste trzecie ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. ( Dz. U. Z 2003 r. Nr 202, poz. 1956 ) zatem wskazane w zapytaniu podatkowym dofinansowanie do czesnego dla nau ...

Czy jednostka obsługująca szkoły (dokonująca naliczenia wynagrodzenia i potrącenia podatku) może na wniosek podatnika - nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach - potrącaćkoszty uzyskania przychodu tylko z jednego stosunku pracy celem uniknięcia dopłaty w rocznym rozliczeniu?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiada na pismo z dnia 13 maja 2004 r., znak: bez znaku (data wpływu: 14.05.2004 r.) uzupełnione pismem z dnia 07.06.2004 r., znak: bez znaku (data wpływu: 08.06.2004 r.), w sprawie interpretacji przepisów w zakresie stosowa ...

Czy wypłacane nauczycielom na podstawie Karty Nauczyciela - nauczycielskie dodatki mieszkaniowe, podlegają po 1 stycznia 2004 roku zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 97 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zmianami)

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęczycy informuje, że: zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 14, poz. 176 ze zmianami) za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz ...

Dyrektor Gimnazjum zwraca się z prośbą o interpretację art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczacego zwolnienia przedmiotowego wolnego od podatku “świadczeń przyznawanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika, z wyjątkiem....” Na podstwie art. 70a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (jedn.tekst Dz.U. Nr 118 poz. 1112 z 2003 r. z późn. zm.) szkoła otrzymuje środki budżetowe na dofinansowanie opłat ponoszonych przez nauczycieli na dokształcanie i doskonalenie zawodowe. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły dyrektor planuje ustawiczny rozwój zawodowy nauczycieli. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych odbywa się w formach wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych, jak: studia, studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące, warsztaty metodyczne, seminaria, szkolenia. W nawiązaniu do cytowanego art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 70a ust. 3 – Karta Nauczyciela proszę o wyjaśnienie dotyczące: 1.Skierowania przez dyrektora szkoły nauczyciela na kształcenie zgodnie z potrzebami wynikającymi z projektu organizacji szkoły. 2.Nauczyciel sam podejmuje dokształcanie w celu doskonalenia swoich umiejętności. W obu przypadkach nauczyciel ponosi wysokie koszty kształcenia, które szkoła częściowo pokrywa w ramach posiadanego budżetu. 3.Szkolenia Rady Pedagogicznej przeprowadzane przez instytucje, np. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, na terenie szkoły. Koszty szkolenia pokrywa w całości szkoła. W roku 2004 maksymalna kwota dla jednego nauczyciela wynosi 750 zł.

W odpowiedzi na pismo w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie zastosowania zwolnień przedmiotowych w podatku dochodowym od osób fizycznych, stosownie do postanowień art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie informuję : Stosownie do postanowień art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o poda ...

Generowanie strony w 12 ms