Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zdarzenie losowe

Czy zapomogi zdrowotne przyznawane nauczycielom na podstawie Karty Nauczyciela podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa(Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie w odpowiedzi na pismo z dnia 24.02.2004r. (data wpływu: 23.03.2004r.) w sprawie udzielenia pisemnej odpowiedzi o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje: Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od ...

Został utworzony Fundusz Świadczeń Socjalnych Emerytów i Rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych, z którego wypłacane są różne świadczenia socjalne m. in. zapomogi. W jaki sposób powinien być udokumentowany stan długotrwałej choroby osoby ubiegającej się o świadczenie? Czy osoba starająca się o zapomogę może przedstawiać wielokrotnie ten sam dokument?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązujacym w 2003 r. wolne od podatku dochodowego były zapomogi wypłacane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci: a) z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadcze ...

Czy podatnik w przypadku kradzieży towarów, których zakup dokonany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej był związany w całości ze sprzedażą opodatkowaną będzie miał obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego zawartego w cenie zakupionych towarów?

Mając na uwadze art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z wniesionym pismem z dnia 17.03.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle informuje: W ww. piśmie zwrócono się do tut. Urzędu o wyjaśnienie kwestii, czy spółka w przypadku kradzieży towarów, których zakup dokonany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej był związany ...

Czy w 2004 r. zapomogi wypłacone w wypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 24.11.2003 r., znak: bez znaku uzupełnione pismem z dnia 29.12.2003 r. w sprawie interpretacji przepisów w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego uprzejmie informuje, że: W świetle art. 21 ...

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym zapomogi wypłacane przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z funduszu utworzonego ze składek członkowskich, przyznane w związku z długotrwałą chorobą (poświadczoną zaświadczeniem lekarskim) ?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. ( j. t. Dz. U. z 2000 Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2004 r., wolne od podatku dochodowego są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł, z zastrzeżeniem pkt 40 i 79. Zatem jeże ...

Dotyczy opodatkowania zapomogi wypłaconej z Funduszu Socjalnego

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku ze złożonym w dniu 15 kwietnia 2004 r. pismem dotyczącym opodatkowania zapomogi wypłaconej z Funduszu Socjalnego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rypinie udziela pisemnej informacji w w/w sprawie. Stan faktyczny w przedmiotowej sprawie przedstawia się następująco: wypłaci ...


Pracownik wystąpił o przyznanie zapomogi w związku z wypadkiem losowym - został okradziony i musi odtworzyć dokumenty (dowód osobisty, prawo jazdy, itp). Czy w/w zapomoga wypłacona pracownikowi krzysta ze zwolnienia na mocy art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 z późn.zm.) ?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 26 ustwy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) wolne od podatku są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci - do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280,00 zł, z zastrzeżeniem pkt 40 i 79. Pod pojęciem zda ...

1. Czy zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłaty świadczeń pieniężnych (odprawa,ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, nadgodziny) funkcjonariuszowi służby więziennej należy sumować z dotąd wypłaconymi wynagrodzeniami ze stosunku pracy i opodatkować wg "progów podatkowych", czy też należy ich nie zsumować, a opodatkować osobno wg pierwszego progu podatkowego. 2. Czy zapomoga udzielona wdowie po zmarłym emerycie, leczącej się od dłuższego czasu na wadę słuchu na dofinansowanie aparatu słuchowego jest wolna z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

1. Płatnik dokonuje wypłat świadczeń pieniężnych na podstawie art. 110 ust. 1 w związku z art. 104 ust. 1 pkt ustawy z dnia 26 lipca 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 207, poz. 1761 z późn. zm.) funkcjonariuszom, w związku ze zwolnieniem ich ze stałej służby. Funkcjonariusze Służby Więziennej otrzymują następujące świadczenia pieniężne: Odprawę, Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy ni ...

Podatnik - prowadzący działalność gospodarczą - wracając z pracy po wykonaniu orki w lesie zahaczył pługiem o słup energetyczny, w wyniku czego słup uległ zniszczeniu. Czy wydatek dotyczący wymiany słupa po kolizji drogowej, jest kosztem uzyskania przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wałczu, na pisemne zapytanie z dnia 08.10.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że wracając z pracy po wykonaniu ...

Generowanie strony w 10 ms