Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wspólność


Czy nieruchomość nabyta do majątku odrębnego (ze środków pochodzących z majątku odrębnego) w trakcie trwania wspólności majątkowej (małżeńskiej) wchodzi w skład masy spadkowej podlegającej podatkiem od spadku po zmarłym małżonku, który nie był nabywcą nieruchomości?

Z przedstawionego przez Panią stanu wynika, iż w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej ze zmarłym mężem nabyła Pani nieruchomość. Jednak wnosi Pani, że na podstawie aktu notarialnego, jest Pani jedynym właścicielem przedmiotowej nieruchomości i tylko Pani figuruje w Księdze wieczystej, jak również, iż mąż nie zgłaszał pretensji do przedmiotowej nieruchomości uznając, że jest to majątek ...

Czy współwłaściciel samochodu osobowego wykorzystywanego do celów służbowych może koszty związane z eksploatacją samochodu rozliczać w ewidencji przebiegu pojazdu.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów poniesionych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem pkt 36, z tyt. używania nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego, w tym także stanowiąceg ...

Czy zniesienie małżeńskiej wspólności majątkowej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarow i usług? Czy art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie w przypadku uzyskania przychodów z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku wyłączenia małżeńskiej wspólności majątkowej?

1.W zakresie podatku od towarów i usług. Konstrukcja przepisów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) stwarza dla małżonków szczególną sytuację prawną. Jeżeli bowiem małżonkowie nie zawrą miedzy sobą umowy spółki i nie posiadają osobowości prawnej to podatnikiem podatku VAT jest tylko ten z nich, który d ...

Podatniczka i jej matka są współwłaścicielkami budynku mieszkalnego. Czy wydatki poniesione na budowę tego budynku, udokumentowane fakturami wystawionymi na imię i nazwisko matki podatniczki, stanowią podstawę do zwolnienia od podatku dochodowego przychodów uzyskanych przez podatniczkę ze sprzedaży nieruchomości.

Wnosząca zapytanie przedstawiła stan faktyczny, z którego wynika, że sprzedała udział w nieruchomości rolnej. Sprzedaży, w imieniu podatniczki, dokonała matka podatniczki, która również przyjmowała w wyznaczonych terminach (za córkę) pieniądze za sprzedaną nieruchomość. Środki te, przeznaczała na zakup materiałów niezbędnych do budowy domu mieszkalnego, którego obie są współwłaścicielkami. Rachunk ...

Czy jeżeli umowa o kredyt mieszkaniowy zawarta jest przez dwie osoby bez określenia udziałów, w jakiej wysokości można odliczyć spłate odsetek od tego kredytu?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmian.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 20.01.2005r.(uzupełnionego dnia 7.02.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i ...

Czy nieodpłatne przekazanie małżonce w ramach zniesienia współwłasności budynku wybudowanego przez Podatnika w trakcie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.03.2005 r. (data wpływu 31.03.2005 r.) uzupełnionego w dniu 22.04.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług ...

Czy w przypadku ustania małżeńskiej wspólności majątkowej następuje utrata ulgi podatkowej z tytułu budowy na wynajem?

Postanowienie Na podstawie art. 216, art. 14a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa /jt. Dz. U. z 2005r. nr 8 , poz.60/ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wawer po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30-05-2005r./data wpływu 10-06-2005r./ w sprawie udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania art. 26 ust. 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizy ...

Czy można po dokonaniu oddzielnych wpisów do ewidencji działalności gospodarczej dalej prowadzić działalność gospodarczą na zasadzie współwłasności jako małżonkowie, czy też należy założyć spółkę cywilną ?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku ze złożonym w dniu 25.05.2005r. wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji w podatku dochodowym od osób fizycznych co do zakresu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej prowadzenia wspólnej działalno ...

Czy "umowa o remont mieszkania" zawarta z jednym z małżonków, pozostajacych we wspólności majątkowej, stanowi tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego dając uprawnienie do skorzystania z ulgi na remont tego mieszkania przez oboje małżonków rozliczających się indywidualnie za 2005 rok?

W listopadzie 2004 r. podatniczka otrzymała na podstawie tzw. "umowy o remont" zawartej z Zakładem Budynków Mieszkalnych lokal mieszkalny do remontu. Warunkiem otrzymania umowy najmu na ww. lokal jest ukończenie prac remontowych do dnia 30 listopada 2005 r. We wrześniu 2005 r. podatniczka wstąpi w związek małżeński, w którym obowiązywać będzie ustawowa wspólność majątkowa. Zdaniem podatniczki, obo ...

Generowanie strony w 30 ms