Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zasada swobody umówCzy sprzedaż produkcji przeznaczonej na rynek krajowy podmiotowi centralnemu Grupy E jest zgodna z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy uzasadnione jest wykorzystanie metody rozsądnej marży w celu ustalenia cen stosowanych w transakcji z podmiotem centralnym w odniesieniu do tej produkcji?

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17.05.2004 r. (wpływ do tut. Urzędu 19.05.2004.) o wydanie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do wprowadzonego modelu biznesowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając w trybie art. 14a. § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Jak wynika z pr ...

Czy zatrudniając jako zleceniodawca w rozumieniu prawa cywilnego (a nie pracodawca w rozumieniu prawa pracy) pracowników na umowę zlecenie i będąc zaleceniami inspektora pracy obowiązany do zapewnienia zleceniobiorcom odzieży, obuwia roboczego i środków higieny mogę wydatki poniesione z tego tytułu zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.

Na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.), po rozpatrzeniu złożonego przez Pana wniosku z dnia 5.11.2004 r. (data wpływu 15.11.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zasad zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na ...

Podatnik zapytuje o moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wykonania analizy opłacalności realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie boisk osiedlowych.

POSTANOWIENIE Na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 31.12.2004r. (pismo wpłynęło do Urzędu Skarbowego w Tczewie w dniu 04.01.2005r.) oraz z dnia 10.01.2005r. (pismo wpłynęło do Urzędu Skarbowego w Tczewie w dniu 13.01.2005r.) o udzielenie pisemnej info ...

Na mocy jednego z postanowień kontraktów menadżerskich, Spółka zobowiązała się zawrzeć umowę prywatnego ubezpieczenia medycznego na rzecz członków zarządu i ich najbliższej rodziny oraz opłacać składkę z tego tytułu w okresie obowiązywania umowy. W opinii Spółki wszystkie elementy kontraktu składają się na całość wynagrodzenia danego członka zarządu i jako takie stanowią koszt uzyskania przychodów.

D E C Y Z J A Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie na podstawie art.14b § 5 pkt 1) Ordynacji podatkowej ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r. nr 8 poz. 60) oraz art.15 ust.1 i art.16 ust.1 pkt 65 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. z 2000r. nr 54, poz.654 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 02.08.2005r. "O" S.A., na postanowienie Naczelnika Trzeciego Mazowie ...

1. Zarzut naruszenia przez WSA art. 141 § 4 p.p.s.a. jawi się jako całkowicie chybiony, skoro w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku Sąd zawarł wszystkie niezbędne elementy, w szczególności zaś wskazał podstawę prawną rozstrzygnięcia oraz jej wyjaśnienie. 2. Organy podatkowe powinny przy tym mieć na uwadze, że podmioty uczestniczące w obrocie prawnym mają, zgodnie z art. 3531 kodeksu cywilnego, szeroki zakres swobody w modelowaniu treści podejmowanych przez siebie czynności prawnych. Nie można zatem tym podmiotom stawiać zarzutu obejścia prawa podatkowego, gdy wykorzystują one możliwości obniżenia obciążenia podatkowego w granicach dozwolonych prawem, tj. przeprowadzają daną operację gospodarczą w sposób - z podatkowego punktu widzenia - najbardziej dla nich korzystny. Skoro WSA, podzielając prawna ocenę stanu faktycznego ustalonego przez organy podatkowe, uczynił to w sposób odpowiadający tym wymaganiom, w szerokim zakresie uzasadnił przy tym swoje stanowisko, nie można zgodzić się z twierdzeniem, iż nie ustalono zamiaru, jaki przyświecał stronie. Zamiar ów można przecież zrekonstruować jedynie w drodze analizy okoliczności obiektywnych, w których doszło do podjęcia zakwestionowanej czynności prawnej. Te ostatnie prowadzą zaś do wniosku, iż skarżąca stała się stroną tej czynności, podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, w celu uzyskania zwrotu podatku naliczonego. 3. O sytuacji opisanej w art. 27 ust. 8 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, mającego charakter szczególny w stosunku do unormowań zawartych w art. 27 ust. 5 i 6 ustawy, mogła być mowa jedynie wtedy, gdy podatnik otrzymał kwotę zwrotu różnicy podatku lub kwotę zwrotu podatku naliczonego. Nieotrzymanie tego zwrotu powodowało zatem, że dyspozycja analizowanego przepisu nie mogła zostać zrealizowana. W praktyce oznaczało to, że nie można było jedynie ustalić dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług, ponieważ prawidłową wysokość zobowiązania w tym podatku należało określić na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z 1993 r.

Wyrokiem z dnia 18.05.2004 r., sygn. akt I SA/Rz 2570/02, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie uchylił decyzję Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 18.11.2002 r., nr L.IS.II/2-4408/302/02, oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Urzędu Skarbowego w Jarosławiu z dnia 30.07.2002 r., nr US-VII/4400/99/02, w części ustalającej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością G. C. z siedzibą w J. dodatkowe zobowi ...

czy dla osoby prawnej prowadzącj działalność gospodarczą moment powstania przychodu powinien być zawsze ustalany zgodnie z art. 12ust.3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku uzupełnionego w dniu 16.03.2006r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy dla osoby prawnej prowadzącej działalność gospodarczą moment powstania przychodu powinien być zawsze ustalan ...

Spółka zwróciła się z prośbą o potwierdzenie, czy przewidziane w art. 8 ustawy o kredycie konsumenckim uprawnienie korzystającego - konsumenta do przedterminowej spłaty zobowiązań leasingowych, modyfikuje treść art. 17c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych poprzez odstąpienie w takim przypadku od konieczności wykonywania umowy leasingu w jej podstawowym okresie jako warunku, od którego zależy prawo do nabycia przedmiotu leasingu za cenę niższą od rynkowej.

DECYZJA Na podstawie art. 233, art. 239 w związku z art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia S.A. "R" z dnia 01.04.2006r. wniesionego na postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 21.03.2006r. Nr 1471/DPD2/423/163/05/JB/2 w sprawie udzi ...

czy wydatek poniesiony na zakup sprzętu stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodów z późniejszej odsprzedaży telefonów. W ocenie Spółki wydatek poniesiony przez Spółkę na zakup sprzętu stanowi koszt uzyskania przychodów z późniejszej odsprzedaży telefonów przez Spółkę, ponieważ wydatek ten jest poniesiony w celu uzyskania przychodów – wynika to z faktu, że zgodnie z treścią łączącego strony stosunku prawnego Spółka nabywa własność telefonów w zamian za przekazanie sprzętu i bez znaczenia jest tu, że przekazanie to ma miejsce na rzecz osoby trzeciej.

D E C Y Z J A Na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit. a w związku z art. 239 i art. 14 b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 07.12.2006 r. Sp. z o.o. „G” na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów z dnia 23.11.2006 r. Nr 1433/NG/423/588/06/AG w ...

Generowanie strony w 10 ms