Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: budownictwo mieszkaniowe1.Czy istnieje możliwość wystawienia zbiorczej faktury korygującej do wielu wystawionych w różnych okresach faktur pierwotnych? 2.Jaka jest właściwa stawka podatku od towarów i usług w przypadku sprzedaży wznoszonych obiektów budowlanych, w których przeważającą powierzchnię użytkową zgodnie z projektem technicznym stanowią lokale mieszkalne?

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.02.2004 r. znak L. Dz. DF/218/2004 w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego uprzejmie informuję: Przedstawione w piśmie zagadnienie znajduje swoje uregulowanie w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 z p ...

Jaka stawka podatku VAT powinna być stosowana w 1997 r. dla usług związanych z budownictwem mieszkaniowym – usług projektowania instalacji elektrycznych ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie interpretacji przepisów podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie wyjaśnia, co następuje. Przedmiotem pytania zawartego w w/w piśmie Podatnika jest określenie stawki podatku VAT ...

Jaką stawką winna być opodatkowana sprzedaż usług polegających na zabudowie wnęki w budynku mieszkalnym, bez możliwości przenoszenia jej w inne miejsce (połączone z budynkiem) – wg PKWiU 45.42.13-00.00 – roboty związane z montażem pozostałych elementów stolarki budowlanej?

Zgodnie z § 66 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem według stawki 7% podlega sprzedaż materiałów budowlanych i usług (robót) określonych w załączniku nr 4 do ww. rozporządzenia. W poz. 86 cyt. załącznika nr 4 wym ...

Czy dla zastosowania stawki 7% dla robót budowlano-montażowych oraz remontów związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą jest wymagane uzyskanie oświadczenia o proporcjach wykorzystania infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu na potrzeby mieszkaniowe?

Roboty budowlano-montażowe oraz remonty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą do dnia 31 grudnia 2003 r. podlegały opodatkowaniu stawką 7% na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Od dnia 1 stycznia 2004 r. możliwość stosowania stawki 7% do robót bud ...

Podatnik zwrócił się z zapytaniem jakie dokumenty powinien uzyskać aby możliwe było zastosowanie stawki 7% VAT dla sprzedaży usług i robót związanych z bieżącą konserwacją infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu?

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w związku z pismem z dnia 17.12.2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje: Usługi i roboty związane z bieżącą konserwacją infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkan ...

Czy kwoty otrzymane przez towarzystwo budownictwa społecznego od pracodawców i innych osób trzecich z tytułu partycypacji w kosztach budowy budynków (art. 29 ustawy z 26.10.95 r.) powinny być zaliczane do przychodów podatkowych towarzystwa od momentu oddania budynku do używania, równolegle do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych (tj. zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o rachunkowości).

Kwoty otrzymane przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego (...) sp. z o.o. z tytułu partycypacji w kosztach budowy mieszkań (art. 29 ustawy z 26.10.95 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego) stanowią przychód Towarzystwa w dacie ich otrzymania. Tym samym nie potwierdza się stanowiska Jednostki, zgodnie z którym przychody pochodzące z ww. źródła należy ujmować, do celów podat ...

Jaką stawką winna być opodatkowana sprzedaż usług polegających na montażu, wymianie i naprawie armatury łazienkowej w budynkach mieszkalnych ?

Odpowiadając na pismo z 10.12.2003r. (data wpływu do Urzędu 11.12.2003r.) w sprawie stosowania prawidłowej stawki podatku VAT do świadczenia usług serwisowych polegających na montażu, wymianie i naprawie armatury łazienkowej w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp., w trybie art. 14a Ordynacji Podatkowej, uprzejmie informuje: W okresie do 31 ...

Stawka podatku od towarów i usług w stosunku do budynków mieszkalnych wraz z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi?

Zgodnie z pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r.w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. z 31 grudnia 1999r. ze zm.), przez obiekty budowlane rozumie się konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych. Zgodnie z w/w klasyfikacją budynki dzielą się na: - budynki mie ...

Generowanie strony w 6 ms