Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podatek dochodowy

Ustalenie podstawy opodatkowania

Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto, w odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 26 listopada 2002 r, o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego uprzęjmie informuje, że zasady wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób f zycznych określone są w art. 44 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) ...

Czy dochody uzyskane w kraju z działalności gospodarczej należy opodatkować łącznie z dochodami uzyskanymi we Francji z tytułu umowy o pracę?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, w odpowiedzi na pismo z dnia 28.01.2004 r., uzupełnione w dniu 09.02.2004 r., w sprawie opodatkowania dochodów uzyskanych w 2003 r. w kraju oraz za granicą, po stwierdzeniu, że zapytanie dotyczy indywidualnej sprawy podatnika, w której nie jest prowadzone postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, ...

Czy wypłacone przez Spółkę na rzecz zleceniobiorców (nie będących pracownikami) kwoty z tytułu zwrotu kosztów przejazdu samochodem osobowym nie będącym własnością pracodawcy korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie zawarte w punkcie 1 pisma przesłanego w dniu 4 lutego 2004 r., uzupełnionego w dniu 18.02.2004 r. udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ind ...

Czy zleceniodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wypłacone zleceniobiorcy kwoty z tytułu używania przez niego prywatnego samochodu dla potrzeb realizacji zawartej umowy ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź- Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 04.02.2004 r. (data wpływu) - udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola ...

Czy zarejestrowany podatnik podatku akcyzowego może uznać za koszt uzyskania przychodu podatek akcyzowy wynikający z deklaracji AKC-2 /zapłacony/.

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego oraz mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny Naczelnik Urzedu Skarbowego Warszawa - Mokotów działając w trybie art. 14 a par. 1 ustawy Ordynacja podatkowa informuje, że w świetle przepisu art. 23 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2000r. ...

Interpretacja następujących przepisów prawa podatkowego: art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 3 i 4 umowy z dnia 08.10.1974r. zawartej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 1976r. Nr 31, poz. 178).

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 17.02.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu informuje, że w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) organ podatkowy udziela odpowiedzi w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w oparciu o przedstawiony stan faktyczny i obowiązujące przepisy. Organ podatkowy udzielając Panu odpowiedzi na ...

W dniu 05.01.2004 r. otrzymałem przelewem na moje konto bankowe od likwidatora spółki kwotę 2 027,50 PLN tytułem zwrotu z likwidacji majątku spółki. Akcje spółki w likwidacji nabyłem za kwotę 10 PLN w grudniu 2001 r. na podstawie umowy sprzedaży. Po spłacie wszystkich innych zobowiązań spółki, syndyk masy upadłościowej dokonał podziału środków pozostałych z likwidacji spółki pomiędzy jej akcjonariuszy. W jaki sposób i według jakiej skali mam opodatkować powyższy przychód.

Zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw obowiązującym od dnia 1 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 1956) za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się: dywidendy i inne przychody z tyt ...

Czy podatnik może wybrać opodatkowanie dochodów podatkiem liniowym w sytuacji, gdy prowadzi samodzielną działalność gospodarczą w zakresie usług BHP i p. poż. oraz był zatrudniony do dnia 31.12.2003 r. jako księgowy w spółce cywilnej, w której od dnia 01.01.2004 r. jest wspólnikiem, zajmującym się nadal sprawami finansowymi spółki ?

Zgodnie z art. 30c ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), obowiązującym od dnia 01.01.2004 r., podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d i art. 44 ust. 4, wynosi 19 % podstawy obliczenia podatk ...

Pismem z dnia 05 stycznia 2004 r., sprecyzowanym w dniu 19 stycznia 2004 r., Podatnik zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, czy podlega odliczeniu od podatku dochodowego od osób fizycznych wpłata na budowę kanalizacji (dokonana na rzecz Urzędu Gminy w T ), jako ulga z tytułu remontu i modernizacji lokalu lub budynku mieszkalnego.

Podatnik dokonał w 2003 r. wpłaty kwoty 2.300 zł tytułem partycypacji w budowie kanalizacji sanitarnej, na podstawie umowy z dnia 18 października 2003 r. zawartej z Urzędem Gminy w T, jako Partycypant budowy kanalizacji. Według Podatnika odliczenie wpłaty na budowę kanalizacji, dokonanej na rzecz Urzędu Gminy w T. podlega odliczeniu w ramach tzw. „ulgi remontowej”. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbo ...

Czy płatnik na wniosek podanika powinien obliczyć i pobrać w ciągu roku wyższe zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i ryczałtu samochodowego ( zwrot kosztów jazd lokalnych )?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grójcu informuje, że zgodnie z art. 41a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000 roku Nr 14, poz. 176 z późn. zm. ) płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33-35 i art. 41 ust. 1, na wniosek podatnika, obliczają i pobierają w ciągu roku wyższe zaliczki na podatek dochodowy. W związku z powyższym płatnik dokonujący wypłat, ...

Generowanie strony w 10 ms