Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: objęcie akcji

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku przyznania przez bank nieodpłatnych opcji uprawniających do objęcia akcji w spółce po 10 latach?

W odpowiedzi na pismo z dn. 24/02/2004 Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie działając na podstawie art. 14a Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm. ) informuje, że zgadza się z argumentacją podatnika, iż: nieodpłatne objęcie opcji uprawniającej do objęcia akcji w spółce dopiero po 10 latach - nie rodzi w chwili przyznania opc ...

Wniosłąm do spólki wkład niepieniężny w postaci wartości prawnej (tj. prawa dzierżawy nieruchomości - wycenionej na podstawie opinii biegłego rewidenta na 600.000zł). W zamian za wkład niepienieżny spółka wyemitowała na moją rzecz 1000 akcji po wartości nominalnej 100 zł (co daje wartość 100.000zł), przy cenie emisyjnej 600zł. Przychodem więc jest w moim przypadku kwota 100.000zł.Czy do kosztów uzyskania przychodów powinnam zaliczyć kwotę 100.000 czy 600.000zł?

Na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piasecznie w odpowiedzi na wystąpienie z dnia 12 stycznia 2004 r. (data wpływu 14.01.2004 r.), uzupełnione w dniu 23 lutego (data wpływu 01.03.2004) udziela informacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 usta ...

Czy operacja konwersji obligacji zamiennych na akcje jest zdarzeniem neutralnym podatkowo (nie powstaje na niej ani dochód do opodatkowania ani strata dla celów podatkowych), a obowiązek podatkowy powstaje w momencie zbycia przedmiotowych akcji, nabytych w drodze konwersji obligacji zamiennych?

Na podstawie oświadczenia o zamianie obligacji na okaziciela niezabezpieczonych emisji I serii A zamiennych na akcje zwykłe serii B wyemitowanych przez bank, na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółka dokonała konwersji obligacji zamiennych na akcje. Na wstępie wymaga wyjaśnienia kwestia pojęcia wkładu niepieniężnego (aportu).Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiu ...

Czy podlegają opodatkowaniu dochody uzyskane z odpłatnego zbycia papierów / AKCJE/ wartościowych nabytych dnia 30 października 1996 r dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi za pośrednictwem Centralnego Domu MAKLERSKIEGO grupy Pekao SA. Sprzedaż nastąpiła w grudniu 2004 r.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Maz. działając na podstawie art. 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa / tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60/ w odpowiedzi na pismo Pani z dnia 22.03.2005 r. w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego p o s t a n o w i ł - uznać stanowisko zawarte we wniosku za prawidłowe W ...

Jak należy rozliczać wpłaty z zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym, po zmianie formy własności z jednoosobowej spółki Skarbu Państwa w Spółkę Akcyjną z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa?

W związku z informacją o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego udzieloną przez Naczelnika Łódzkiego Urzędu Skarbowego w trybie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - pismem z dnia 20.01.2004 r. Nr II 2/423/350/JSz/168/04/05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając na podstawie art. 14b § 2 w/w ustawy (w brzmieniu obowiązującym do ...

Czy wkład niepieniężny (aport) opisany w zapytaniu wypełnia definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawartą w art. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i czy w związku z tym nie będzie miał zastosowania art. 12 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy?

Działając na podstawie art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 4a pkt 3 i 4, art. 12 ust. 1 pkt 7, art. 15 ust. 1k pkt 2 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu wniosku jednostki z dnia 23.03.2005 ...


Podatnik prowadzi działalność inwestycyjną mającą na celu powiększanie swojego majątku. Działalność ta polega głównie na:nabywaniu/obejmowaniu akcji i udziałów w polskich spółkach kapitałowych jako akcjonariusz/udziałowiec większościowy, wpływanie na poprawę wartości tych spółek poprzez instrumenty nadzoru właścicielskiego, a następnie korzystnej sprzedaży ich walorów w najdogodniejszym momencie,nabywaniu/obejmowaniu akcji i udziałów w spółkach kapitałowych jako akcjonariusz mniejszościowy, a następnie korzystnej sprzedaży tych walorów w najdogodniejszym momencie,nabywaniu dłużnych papierów wartościowych ( Skarbu Państwa) w warunkach zapewniających maksymalny zwrot inwestycji.W ramach swojej działalności Podatnik uczestniczy również w innych transakcjach – zarówno opodatkowanych VAT, jak i korzystających ze zwolnienia od tego podatku, w związku z czym w swoich rozliczeniach stosuje odliczenia podatku naliczonego na podstawie art. 90 w/w ustawy.W związku z powyższym Podatnik pyta, czy przy obliczaniu proporcji na podstawie art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług, obrót związany z w/w transakcjami nie powinien być uwzględniany, tzn. czy nie powiększa obrotu ogółem?

DECYZJAb/ Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239, art. 14a § 4, art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa /tj. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm./, art. 90 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm./, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 10 czerwca 2005 r., złożonego przez Spółkę na postanowienie Naczelnika Pierws ...

Od jakiej wartości sprzedanych akcji muszę zapłacić podatek ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 216, art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005r ze zmian.) po rozpatrzeniu wniosku o interpretację z dnia 13.03.2006 r. podatnika w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji pracowniczy ...

Spółka nabywa za wynagrodzeniem swoje akcje od akcjonariuszy , celem dobrowolnego umorzenia w trybie art.359 KSH. Tytułem wynagrodzenia za skupione akcje przenosi na akcjonariuszy udziały w innej spółce kapitałowej. Po nabyciu akcji Spółka przeprowadza przewidziane prawem postępowanie w przedmiocie umorzenia swoich akcji. Zdaniem Spółki przekazanie wynagrodzenia za skupione akcje w formie udziałów w innej spółce kapitałowej nie powoduje dla niej żadnych konsekwencji w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

D E C Y Z J A Na podstawie art.233 §1 pkt1 w zw. z art. 239 , art.14b §5 pkt 1 , ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa ( j.t Dz. U. z 2005r. Nr 8 , poz. 60 ze zm.) , po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 03.07.2006r., bez nr , na postanowienie Naczelnika II Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 22.06.2006r., nr 1472/ROP1/423-158/193/06/RM , uznające za nieprawidłowe stanowisko S ...

Generowanie strony w 13 ms