Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: budżet gminy

Czy świadczenia otrzymywane przez nauczycieli z budżetu gminy w celu doskonalenia zawodowego w specjalnościach i formach kształcenia określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. wczhodzą do podstawy wymiaru podatku dochodowego od osób fizycznych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z Pana zapytaniem dotyczącym stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dofinansowania otrzymywanego przez nauczycieli z budżetu gminy w celu doskonalenia zawodowego w specjaln ...

Czy kwota umorzonej przez Urząd Miasta należności (podatek od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie), ciążącej na podmiocie w likwidacji - sprzedajacym prawa własności do nieruchomosci i uzytkowania wieczystego gruntów, stanowi przychód spółki nabywającej te prawa?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze działając na podstawie art. 14a Ordynacji podatkowej w związku z pismem Spółki z dnia 16 września 2003 r. uzupełnionym pismem z dnia 6 listopada 2003 r., wraz z załączonym aktem notarialnym, dotyczącym stosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie umorzonych zobowiązań przez Urząd Miasta ...

W 2003 r. na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 47b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego były m.in. dotacje otrzymane z budżetów jednostek samorządowych np. dla szkół niepublicznych. Jednocześnie na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 56 ww. ustawy wydatki i koszty sfinansowane z dotacji nie uważało się za koszty uzyskania przychodów. Po zmianie ustawy na 2004r. pkt 47b art. 21 ust. 1 został uchylony - w tej sytuacji zapytuję czy dotacje te są nadal zwolnione.

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.02.2004 r , Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew uprzejmie wyjaśnia , że: na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2003r. Nr 202, poz. 1956 ze zm.) - zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 47b i 48 ustawy z dnia 26.07.1991r o podatku dochodowym od osób ...

Czy udzielane przez Urząd Miejski świadczenia w ramach realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Odpowiadając na pismo z dnia 24.03.2004 r., Nr FB 3343/MB/7/2004 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chrzanowie działając w oparciu o art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, co następuje: Stosownie do postanowień art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity ...

Czy otrzymywana od Gminy przez przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji dopłata do świadczonych usług komunalnych, tj. dostawy wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków podlega opodatkowaniu podatkiem VAT oraz jaki wpływ mają dopłaty gminy na prawo do odliczania podatku naliczonego

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a także inne czynności wymienione w art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Podstawą opodatkowania podatkiem VAT jest zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ww. ustawy o VAT obrót, ...

dotyczy stosowania przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku prowadzenia przez zakład budżetowy działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu miejskiego składowiska odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne i obojętne

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (D. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z otrzymanym pismem znak ZUK/9/3321/2004 z dnia 5.07.2004 r. w sprawie interpretacji przepisów podatkowych dotyczących stosowania przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), w przypadku ...


Czy wygaśnięcie zobowiązania podatkowego w podatkach stanowiących dochody budżetu gminy na skutek przeniesienia własności prawa użytkowania wieczystego gruntu na rzecz gminy w trybie art. 66 Ordynacji podatkowej, przy założeniu, że czynność przeniesienia własności tego prawa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nastąpi do warości netto czy brutto przenoszonego prawa?

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu zażalenia (...) złożonego przez Prezydenta Miasta (...) na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego (...) stanowiące interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie kwoty wygaśnięcia zo ...

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych dotacje z budżetu miasta udzielane osobom fizycznym z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane prowadzone przy obiektach zabytkowych oraz czy gmina jako płatnik winna pobrać zaliczki na podatek oraz sporządzić informacje o wysokości uzyskanych przychodów według wzoru PIT-8B lub PIT-8C.

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity ogłoszony w Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 roku ze zmianami) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Prezydentowi Miasta, oceniając stanowisko Wniosk ...

Czy jako jednostka budżetowa sektora finansów publicznych, która finansuje swoje bieżące wydatki z przekazanych na ten cel środków budżetu gminy może dokonać odliczenia podatku naliczonego?.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Staszowie działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu złożonego w dniu 22.09.2005 r. wniosku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, biorąc pod uwagę przedstawiony s ...

Generowanie strony w 13 ms