Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: książeczka mieszkaniowa

Czy usługa zarządzania nieruchomością mieszkalną oraz odpłatne przekazywanie lokatorom druków książeczek opłat czynszu są zwolnione od podatku od towarów i usług?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 24.02.2004r.r. (data wpływu 25.02.2004r.) w przedmiocie opodatkowania podatkiem od towarów i usług odpłatnego przekazywania lokatorom druków książeczek opłat czynszu Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze informuje, iż świadczenie „Usług w zak ...

Czy z tytułu skrócenia okresu oszczędzania w kasie mieszkaniowej w związku z przeznaczeniem w 2004 r. premii gwarancyjnej z książeczki mieszkaniowej na cele mieszkaniowe, podatnik musi zwrócić dotychczas odliczone od podatku kwoty wpłacone do kasy mieszkaniowej oraz czy ma prawo do odliczenia w zeznaniu podatkowym za 2004 r. kwot wpłaconych do kasy mieszkaniowej w tym roku?

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2001r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509 ze zm.) podatnikom, którzy zawarli umowę o kredyt kontraktowy z bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową o systematyczne gromadzenie oszczędności, według zas ...

Czy podatniczka dokonując systematycznych wpłat na książeczkę mieszkaniową może odliczać poniesione wydatki w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności na jednym rachunku oszczędnościowo – kredytowym i w jednym banku ?

Stan faktyczny: Podatniczka w drodze spadku nabyła oszczędnościową książeczkę mieszkaniową założoną w 1987r. w PKO. W 2003r. zawarła z PKO BP umowę „o dodatkowych możliwościach oszczędzania na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych wystawionych do dnia 23 października 1990r.” dokonując wpłaty na książeczkę kwoty 2.400 zł. Ocena prawna stanu faktycznego: Stosownie do treści art. 27a ust. ...

Czy przysługuje odliczenie w ramach ulgi budowlanej: a) z tytułu systematycznych wpłat na książeczkę mieszkaniową założoną w 1982r.,b) z tytułu zakupu w 2004r. działki budowlanej pod budowę budynku mieszkalnego, c) z tytułu wydatku na spłatę odsetek od kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup działki budowlanej w 2004r.

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 25 listopada 2004r. uzupełnione w dniu 15 grudnia 2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że: 1. Ulga na odliczanie wydatków z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej została wprowadzona od 1996r. (art. 26 ust. 1 pkt 5a us ...

Czy kwota kapitału, odsetek i premii gwarancyjnej zgromadzona na książeczkach mieszkaniowych, która została bezpośrednio przelana przez bank na konto spółdzielni mieszkaniowej z którą zawarłam umowę o budowę lokalu mieszkalnego powinna być przeze mnie ujęta w kwocie wydatków poniesionych na wkład budowlany wpłacony do sp-ni (PIT/D wiersz 3 kol.74)?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz.60 z późn.zm.) oraz art. 27a ust. 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia ........ w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego Nac ...

Czy oszczędności zgromadzone na książeczce mieszkaniowej należącej do zmarłej małżonki są wolne od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych u spadkobiercy ?

Działając na podstawie art. 216 oraz 14 a paragraf 1 i 4, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm), po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 30.11.2006r. o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie i przedstawionym stanie faktycznym, postanawiam uznać stanowisko Pana - za prawidłowe Pismem ...

Czy premia gwarancyjna wypłacona przez banki zwolniona jest z opodatkowania?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce, działając na podstawie art. 14a par. 1 oraz par. 4ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity DZ. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.04.2006 r. (uzupełnionego w dniu 17.05.2006 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie podat ...

Czy przy przekazywaniu kwoty zgromadzonej na książeczce mieszkaniowej kolejnym osobą (będących w stosunku do siebie w pierwszej grupie podatkowej) należy odprowadzić podatek , jeżeli kwota każdej z darowizn nie przekarcza kwoty wolnej od podatku tj. 9637 zł?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie przepisu art. 14 a § 4 i art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /tekst jedn. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r. z późn. zmianami/, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów postanawia, Pani stanowisko w sprawie zawarte we wniosku z dnia 26.04.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowe ...

w zakresie stawki podatkowej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Przedmiot podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 20 ms