Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: lokatorzy

Czy usługa zarządzania nieruchomością mieszkalną oraz odpłatne przekazywanie lokatorom druków książeczek opłat czynszu są zwolnione od podatku od towarów i usług?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 24.02.2004r.r. (data wpływu 25.02.2004r.) w przedmiocie opodatkowania podatkiem od towarów i usług odpłatnego przekazywania lokatorom druków książeczek opłat czynszu Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze informuje, iż świadczenie „Usług w zak ...

Czy wydatki poniesione w związku z nieodpłatnym zamontowaniem wodomierzy (otrzymanych nieodpłatnie) w mieszkaniach lokatorów przez zakład budżetowy, powołany do zarządzania zasobem mieszkaniowym miasta, stanowią koszt uzyskania przychodu tego zakładu?

Zarząd budynków mieszkalnych, jako zakład budżetowy, został powołany do zarządzania powierzonym mu przez Miasto zasobem mieszkaniowym w postaci budynków komunalnych. Urząd Miasta zakupił wodomierze i przekazał je Podatnikowi celem nieodpłatnego zainstalowania ich u poszczególnych lokatorów mieszkań komunalnych. Wykonanie prac związanych z montażem zlecone zostało firmie, która po dokonanym odbiorz ...

Jaki jest prawidłowy sposób rozliczania przez Spółdzielnię Mieszkaniową zakupu i sprzedaży energii cieplnej, elektrycznej, gazu, zimnej wody, kanalizacji oraz telewizji kablowej dot. lokali mieszkalnych oraz sposób rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej dot. garaży a także kwestia opodatkowania podatkiem VAT opłat eksploatacyjnych dot. własnościowych lokali użytkowych i garaży. Czy podlegają opodatkowaniu wpłaty za uzyskanie członkostwa, udziały, a także kaucje wpłacane przez najemców na poczet ewentualnych szkód materialnych?

W kwestii obowiązku wystawiania faktur VAT należy stwierdzić, iż zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r.o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawiać faktury stwierdzające dokonanie sprzedaży. W myśl art. 106 ust. 4 ww. ustawy podatnicy, o których mowa w ust. 1-3, nie mają obowiązku wystawiania faktur osobom fizyczn ...

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie najmu nieruchomości, czy wpływy czynszu na konto współwłaścicieli nieruchomości za bezprawnie zajmowany lokal mieszkalny przez lokatora należy opodatkować podatkiem dochodowym, mimo braku umowy najmu i zgody współwłaścicieli na w/w najem lokalu?

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm./ za przychód z działalności o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt. , uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i strat. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług za przy ...

1) Jaką stawką VAT należy opodatkować sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu niezabudowanego - przeznaczonego pod zabudowę ? Czy usługi telewizji kablowej świadczone przez spółdzielnię na rzecz członków spółdzielni i właścicieli mieszkań niebędących członkami spółdzielni mogą być zwolnione z VAT ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opatowie zgodnie z art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) w związku z zapytaniem z dnia 29.07.2004 r. (data wpływu 03.08.2004 r.) uzupełnionym pismem z dnia 18.08.2004 r. (data wpływu 23.08.2004 r.) w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących opodatkowania podatkiem od towarów i usług – usług związanych z utrzyma ...

Czy wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych jest odszkodowanie wypłacane właścicielowi kamienicy przez osobę zajmującą lokal bez tytułu prawnego w sytuacji, gdy sąd zobowiązał byłego najemcę do opuszczenia i opróżnienia lokalu oraz orzekł o wstrzymaniu wykonania opróżnienia lokalu do czasu dostarczenia lokalu zamiennego?

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Podatniczkę wynika, iż w kamienicy, której jest właścicielem, zamieszkuje lokator, wobec którego wyrokiem sądu z 2004r. zasądzono eksmisję z zajmowanego lokalu mieszkalnego z uprawnieniem do otrzymania lokalu socjalnego. Z uwagi na wstrzymanie wykonania opróżnienia lokalu mieszkalnego do czasu złożenia przez Miasto oferty zawarcia umowy najmu lokalu socja ...

Jaką stawkę należy zastosować do opłat eksploatacyjnych w sytuacji gdy czynności wykonywane są na rzecz osób nie będących członkami, którym przysługuje lokatorskie prawo do zajmowanego lokalu mieszkalnego?

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn.zm./ w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2004 r., dokonuje sprostowania informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego udzielonej pismem z dnia 03.11.2004 r., nr US06VAT/446/598104/04/MT przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grod ...

Czy dofinansowanie przez Spółdzielnię do wymiany okien należy traktować u lokatora jako przychody z innych źródeł?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 217 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany uznaje jako prawidłowe stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 06.03.2006 r. (data wpływu do Urzędu 09.03.2006 r.) UZASADNIENIE W dniu 06.03.2006r. Spółdzielnia jako płatnik zwróciła ...

Czy w związku ze zwrotem ze zwrotem nieruchomości oraz przekazaniem gruntu w wieczyste uzytkowanie na podstawie decyzji administracyjnej jestem obowiązany zapłacić podatek od spadków i darowizn?

Na podstawie art.14"a" par.1 i par.4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 8, poz.60 z 2005r. ze zm.) naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany uznaje stanowisko wyrażone przez wnoszącego zapytanie za prawidłowe. UZASADNIENIE Dnia 21.06.2006r. do Urzędu Skarbowego Warszawa- Bielany wpłynęło zapytanie strony dotyczące opodatkowania podatkiem od spadków budynku mieszkalnego w ca ...

Czy w związku ze sprzedażą zamieszkanej nieruchomości, wydatki ponoszone na rozbiórkę i wysiedlenie mieszkańców zabudowań położonych na nieruchomości można uznać za koszt uzyskania przychodów?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki XXX S. A z dnia 2 listopada 2006 r. (data wpływu do tutejszego organu podatkowego 8 listopada 2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkow ...

Generowanie strony w 11 ms