Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: opłata czynszowa

Czy usługa zarządzania nieruchomością mieszkalną oraz odpłatne przekazywanie lokatorom druków książeczek opłat czynszu są zwolnione od podatku od towarów i usług?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 24.02.2004r.r. (data wpływu 25.02.2004r.) w przedmiocie opodatkowania podatkiem od towarów i usług odpłatnego przekazywania lokatorom druków książeczek opłat czynszu Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze informuje, iż świadczenie „Usług w zak ...

Czy usługa najmu lokalu użytkowego, świadczona przez podatnika zobowiązanego do rozliczania podatku VAT, powinna zostać udokumentowana fakturą VAT?

W odpowiedzi na pismo z dnia 12 lutego 2004r., znak FB-V/301/2/R/2004 w sprawie wystawiania faktur VAT za usługę najmu lokalu Naczelnik Urzędu Skarbowego, na podstawie art. 14 a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje: Z treści pisma złożonego przez Podatnika wynika, że na podstawie zawartej umowy najmu wynajmuje lokal użytkowy o ...

Czy pobieranie w ramach opłaty czynszowej zaliczek na : energię cieplną, zimną wodę, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, domofon i rozliczenie ich na najemców lokali mieszkalnych podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług, jeżeli czynności te mieszczą się w grupowaniu PKWiU 70.32.11-00.00 "Usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi świadczone na zlecenie"

W związku ze złożonym w dniu 15.03.2004r. L.dz. AN 480/2004r. zapytaniem w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty działając na podstawie art.14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz.926 ze zm.) wyjaśnia: Zgodnie z przesłaną opinią Urzędu Statystycznego w Łodzi z dnia 24 lutego 2004r.znak: OK.-5672/KU-44/10-10 ...

Co stanowić będzie podstawę opodatkowania podatkiem zryczałtowanym w przypadku osiągania przychodów z tytułu najmu nieruchomości?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 18.03.2004 r. (znak: PB 2/MK/RB-033-050-132/04) w sprawie określenia pojęcia przychodów z najmu oraz uwzględnienia podatku do towarów i usług w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osó ...

Czy uzyskując przychody z najmu należy zarejestrować działalność gospodarczą? Czy pomimo posiadania małżeńskiej wspólności majątkowej dochód z najmu lokalu może przypadać wyłącznie jednemu z małżonków? Czy podstawę opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z tytułu najmu stanowi „czysta kwota czynszu”, czy też dodatkowo kwota, obejmująca otrzymane przez wynajmującego należności za gaz, wodę oraz energię elektryczną, obliczone według wskazań podliczników?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 18.03.2004 r. (znak: PB 2/MK/RB-033-050-132/04) w sprawie określenia pojęcia przychodów z najmu oraz uwzględnienia podatku do towarów i usług w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osó ...

Pojęcie przychodu

W związku z Pani pismem z dnia 10.10.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św. informuje, co następuje: Ustawodawca w ustawie z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144 poz. 930 ze zm.) nie ...

dotyczy pojęcia przychodów z najmu oraz uwzględnienia podatku do towarów i usług w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 18.03.2004 r. (znak: PB 2/MK/RB-033-050-132/04) w sprawie określenia pojęcia przychodów z najmu oraz uwzględnienia podatku do towarów i usług w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osó ...

Pytanie dotyczy określenia od której wartości wynikającej z umowy najmu należy liczyć 8,5% ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Ze złożonej w tutejszym Urzędzie Skarbowym umowy najmu lokalu wynika, że w dniu 01.04.2004 r. zawarła Pani umowę najmu mieszkania tj. wynajęła własne mieszkanie. Zgodnie z § 4 tej umowy określającym warunki odpłatności, strony ustaliły miesięczny czynsz w kwocie 900 zł, płatny do 10 każdego miesiąca gotówką. Pierwsza wpłata została dokonana w dniu podpisania umowy. Z aneksu do powyższej umowy wyni ...


Pytanie dotyczy zakresu zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ) w odniesieniu do najmu lokali użytkowych.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku czynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych nie będących członkami spółdzielni, za które są pobierane opłaty, zgodnie z art. 4 ust ...

Generowanie strony w 10 ms