Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: broszury

Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować towary należące do grupy o symbolu PKWiU 22.11.20-60.90.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, udzielona w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Pismem złożonym w dniu 1 marca 2004 r. P.................... ...

Jaką stawkę podatku od towarów i usług stosuje się do usług polegających na drukowaniu książek i broszur zakwalifikowanych do PKWiU ex 22.11 ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.06.2004 r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczących określenia właściwej stawki podatku na usługi drukowania po dniu 1 maja 2004 r. - Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze, zgodnie z art. 14a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia: Zgodnie z przepisem art. 146 ust. 1 pkt 3 ...

Dot. stawki VAT dla sprzedaży broszur ?

W nawiązaniu do naszego pisma znak: PP1/443/71/OG-005/204/2004 z dnia 16.12.2004 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, iż w przedmiotowej sprawie Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach zalecił skorygowanie powyższej interpretacji. W związku z powyższym niniejszym pismem Naczelnik tut. Urzędu Skarbowego koryguje udzieloną odpowiedź. W art. 7 ustawy o podatku od towarów i usług z ...

Podatnik zwraca się z pytaniem dotyczącym określenia stawki podatku od towarów i usług jaka powinna być zastosowana przy dostawie broszur o numerze PKWiU 22.11.21-60.90, która będzie realizowana na rzecz Wyższej Szkoły z pozyskanych przez zleceniodawcę środków finansowych na realizację tego projektu z funduszy Komisji Europejskiej - Program informacyjny dla obywateli Unii Europejskiej "PRINCE Rozszerzenie 2004r."

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 146 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu pisma Podatnika z dnia 06.10.2005 r., znak: L.Dz.-2-2005-X w sprawie udziel ...

Jaką stawkę opodatkowania należy zastosować przy dostawie broszur mieszczących się w grupowaniu PKWiU 22.11.21-60.90?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 146 ust.1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu pisma Podatnika z dnia 06.10.2005 r., znak:L.Dz.-2-2005-X w sprawie udzielen ...

Czy w przypadku sprzedaży broszur o tematyce BHP zakwalifikowanych do działu 22 PKWiU o symbolu 22.11.1 spółka może stosować stawkę 0%.

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art.14a § 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz.60 z 2005r. ze zm.), postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego spółce cywilnej XXX, oceniając stanowisko Strony przedstawione we wniosku ...

Czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. są reklamą zgodnie z definicją reklamy produktów leczniczych z art. 52 ust. 1 i 2 Prawa farmaceutycznego czynności wykonywane przez Spółkę w ramach usług na rzecz usługobiorcy – podmiotu z Grupy, kierowane głównie do osób uprawnionych do wystawiania recept i prowadzących zaopatrzenie w produkty lecznicze, a wydatki na taką reklamę są kosztami uzyskania przychodów w takim samym zakresie i na takich samych zasadach, jak to było w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2006 r.?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spr ...


Czy spółka może zaliczyć w koszty działalności wydatki poniesione na wydruk i rozesłanie broszur informacyjnych w pełnej wysokości?

Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) – po zakończeniu postępowania wszczętego postanowieniem z dnia 31 maja 2007r. nr BI/423-0219/06 w sprawie zmiany postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sopocie z dnia 20 czerwca 2006r. nr PDOP/423-14/06 wydanego dla ..., zawierającego pisemną interpretację co ...

1. Czy druk książki, broszury, czasopisma posiadającego symbol ISBN lub ISSN stanowi dostawę towaru czy też świadczenie usług, jeśli Wnioskodawca do wytworzenia produktu używa w całości materiałów własnych i przenosi na nabywcę prawo do rozporządzenia towarem jak właściciel? 2. Czy przy druku książek i broszur o nr PKWiU 22.11 oraz czasopism specjalistycznych o nr PKWiU 22.13 można stosować preferencyjną stawkę VAT 0%?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra ...

Generowanie strony w 4 ms