Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: prace wykończeniowe

Czy wydatki ponoszone na wykonanie prac o charakterze wykończeniowym w budowanym od 2000 roku budynku mieszkalnym mieszczą się w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej i podlegają odliczeniu od podatku?

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21.11.2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134 poz. 1509 z 2001 r.) podatnikom, którzy w latach 1997-2001 nabyli prawo do odliczania od podatku wydatków poniesionych na cele określone w art. 27a ust. 1 pkt. 1 lit. a – ...

Zakupiliśmy nieruchomość z przeznaczeniem wyłącznie na prowadzenie działalności gospodarczej, na terenie której prowadzone są prace remontowo-adaptacyjne. Czy na bieżąco możemy odliczać ponoszone koszty związane z zakupem surowców, materiałów i usług niezbędnych do wykonania remontu oraz od kiedy będzie mogła nastąpić amortyzacja zakupionej nieruchomości ?

W odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do tutejszego Urzędu w dniu 23.02.2004r. uzupełnionego w dniu 29.03.2004r. Urząd Skarbowy Łódź-Widzew wyjaśnia, że: stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) – kosztami uzyskania przychodów poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia ...

Pytanie dotyczy ewentualnych konsekwencji finansowych w postaci zwrotu wykorzystanej ulgi budowlanej w związku z dokonaniem darowizny lokalu mieszkalnego synowi.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.01.2005r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 18.01.2005r.), uzupełnionego pismem z dnia 08.02.2005r. (data wpływu 11.02.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania ar ...

Wybudowaliśmy nowy dom, nie korzystając z odliczeń tzw. dużej ulgi budowlanej. Budynek jest w stanie surowym zamkniętym, nieoddany do użytku, ponieważ nadal trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku. Decyzja zezwolenia na budowę wydana w 2002r. Czy możemy dokonać odliczeń od podatku wydatków za lata 2003-2005 z tyt. remontu i modernizacji budynku? Czy możemy odliczyć ponoszone nadal wydatki związane z wykończeniem tego budynku korzystając z obowiązującej do 2005 roku ulgi remontowej?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Bielany, działając na podstawie art. 14a, art. 217 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Postanawia uznać ...

Czy należy refakturować wykonane w sierpniu 2004r. prace naprawcze na Spółkę z o.o. AAA oraz rozliczyć tak powstałą należność z kwotami zatrzymanej kaucji gwarancyjnej i wykazać przychody w miesiącu wystawienia faktury VAT ("refaktura")?Czy można zaliczyć w koszty uzyskania przychodu kwotę netto faktur za refakturowne prace naprawcze w dacie wystawienia faktury na spółkę AAA Sp. z o.o?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku XXX Sp. z o.o. z dnia 08.03.2005r. (data wpływu do III MUS) o udzielenie pisemnej interpretacji dotyczącej: zaliczenia do przychodów wartości refakturowanych kosztów, zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na prace napra ...

Czy za datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego można uznać datę przekazania tego lokalu protokołem w celu wykonania prac wykończeniowych?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.216 i art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity : Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.06.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania art.28 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz.176 z późn ...


Czy podatnik ma prawo skorzystania z ulgi remontowo-modernizacyjnej z tytułu poniesienia wydatków na prace wykończeniowe nowo zakupionego lokalu mieszkalnego?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa(Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.02.2006r.(data wpływu do tut. organu podatkowego 21.02.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób f ...

Czy można skorzystać z ulgi na remont i modernizację budynku mieszkalnego w przypadku, gdy brak jest pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku nr 8, poz 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana (...) z dnia 20.02.2006 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego: 23.02.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie możliwości skorzystan ...


Generowanie strony w 49 ms