Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: złom

W jakim momencie powstaje obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży złomu stalowego i żeliwnego, z wyłaczeniem złomu metali szlachetnych w odniesieniu do złomu niewsadowego i wsadowego?

Odpowiadając, w myśl art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) na pismo podatnika z dnia 2 stycznia 2004r. (data wpływu: 05 stycznia 2004r.) w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących podatku od towarów i usług Naczelnik Urzędu Skarbowego we Wschowie wyjaśnia, co następuje: Zgodnie z art. ...

Czy skup złomu stalowego i żeliwnego dokonywany przez podatnika VAT od osób nieprowadzących działalności gospodarczej w latach 1999 - 2000 rodzi obowiązek podatkowy w opłacie skarbowej?

Ustawa z dnia 31.01.1989 r. o opłacie skarbowej obowiązująca do dnia 31.12.2000 r. obejmuje swym zakresem przedmiotowym między innymi umowy sprzedaży. Stosownie do dyspozycji art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. a tejże ustawy, nie podlegają opłacie skarbowej umowy sprzedaży zawierane przez podatników, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. ...

Zwracam się z zapytaniem, czy działalność gospodarcza w zakresie skupu i sprzedaży opakowań szklanych sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 5157.10-00.00 podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 24.05.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Maz. działając na podstawie art. 14 a par.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony we wniosku wyjaśnia: Regulacje w zakresie zwolnień z podatku od towarów i usług zawarte w art. 43 i 44 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. ...

Koszty uzyskania przychodów

Sposób dokumentowania zakupu regulują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. 152, poz. 1475). Zgodnie z § 12 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe którymi są faktury lub inne dowody (oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami ks ...

Podatnik dokonał sprzedaży firmie skupującej złom, części zużytych maszyn i narzędzi pochodzących z własnego gospodarstwa wystawiając fakturę VAT oraz na gruntach gospodarstwa rolnego uprawia on zboża używając maszyn i narzędzi, które zużywają się i raz na kilka lat nagromadzony złom sprzedaje. Czy od wyżej wymienionej sprzedaży winien uiścić podatek dochodowy?

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.11.2004 r. w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) wyjaśnia co następuje: Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że ...

Czy skup metali nieżelaznych od ludności (stanowiących surowce wtórne) może być udokumentowany w podatkowej księdze przychodów i rozchodów dwodami wenętrznymi?

W myśl § 12 ust. 3 i § 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152 poz. 1475 ze zm.), podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, do których zalicza się: - faktury VAT, faktury VAT RR, faktury VAT KOMIS, faktury VAT MP, dokumenty celne, rachunki oraz faktury korygujące i noty korygujące, - inne dowo ...

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży złomu stalowego powstałego przy produkcji konstrukcji stalowych?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w odpowiedzi na zapytanie złożone w piśmie: znak (...) z dnia 23.03.2004 r. w sprawie interpretacji przepisów w zakresie podatku od towarów i usług, kierując się dyspozycją art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia, co następuje: Przedmiotem zapytania Podatnika z zakresu podatku od towaró ...

Moment powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku sprzedaży złomu niewsadowego do kontrahenta, z którym brak umowy kwalifikacji złomu.

Zgodnie z brzmieniem art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 poz. 176 ze zm.) za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkie ...

Czy sprzedaż złomu, makulatury i odpadów opałowych przez ogród zoologiczny jest zwolniona z podatku od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60)- Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolupo rozpatrzeniu wniosku strony nr L.dz. 157/2005 z dnia 09.02.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego a ...

Czy sprzedaż odpadów i złomu aluminium (PKWiU 27.42.32-00) zwolniona jest od podatku od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) w związku ze złożonym przez Miejskie Przedszkole wnioskiem z dnia 06.01.2005r. uzupełnionym w dniu 20.01.2005r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego uznaje stanowisko wni ...

Generowanie strony w 5 ms