Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: nauka języka

Czy można odliczyć od podatku, zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. c i ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odpłatny kurs językowy tzw. DSH - "Deutsche Sprach Diplom" w Niemczech, na który uczęszczała córka podatnika, bedąca na jego utrzymaniu, w przypadku gdy ww. uczelnia posiada status szkoły wyższej?

Zgodnie z postanowieniami art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podatek dochodowy (...) zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-15, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na odpłatne kształcenie w szkołach wyższych, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym lub ...

Czy uzywane środki trwałe, pochodzące z importu mogą być traktowane jako nowe i podlegać przyspieszonej amortyzacji? Czy wydatki poniesione tytułem uczestnictwa pracowników w kursach językowych stanowią koszt uzyskania przychodów?

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r., Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze zmienia informację Naczelnika Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze o zakresie stosowania prawa podatkowego zawartą w piśmie z dnia 15.01.2004 r. Nr I-3/423/3/SL/04 wydaną na wniosek Podatnika z dnia 26.11.2003 r. w przedmiocie ...

Czy sfinansowanie przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością kosztów języka niemieckiego członkowi zarządu zatrudnionemu na umowę o pracę będzie kosztem uzyskania dla Spółki ? Czy w przypadku sfinansowania kosztów kursu przez Spółkę będzie to przychodem pracownika?

Możliwość uznania za koszt podatkowy danego wydatku oparta jest na konstrukcji art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Zawiera on zasadę, w myśl której kosztami uzyskania przychodów, są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy. W świetle powyższego, aby dany wydatek mógł być ...

Czy podlegają odliczeniu od podatku wydatki związane z opłaceniem studiów doktoranckich oraz kurs języka angielskiego?

W myśl art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. b i c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2003 r. podatnikowi przysługują ulgi z tytułu poniesienia wydatków na odpłatne kształcenie w szkołach wyższych oraz odpłatne dokształcenie i doskonalenie zawodowe podatnika. Stosownie do art. 27a ust. 1 pkt 2 lit ...

Czy wydatki poniesione na kurs komputerowy oraz kurs językowy będą kosztem uzyskaniaprzychodów z działalności gospodarczej.

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 23.01.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 26.01.2004 r.) uzupełnione pismem z dnia 30.01.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 02.02.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej odpowiedzi na zapytanie: czy wydatki poniesione na kurs komputerowy oraz kurs językowy będą kosztem uzyskania przychodów z działalności gospodarczej. Z opisanego stanu faktycznego wynika, że prowa ...

czy wydatek poniesiony na kurs doskonalenia znajomości języka angielskiego może stanowić koszt uzyskania przychodów.

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług doradczych w dziedzinie robót budowlanych, usług inżynierskich i architektonicznych. Obecnie jest w trakcie realizacji umowy zawartej na powyższe usługi z firmą XXX, będącej realizatorem międzynarodowego kontraktu na budowę autostrady A-2.Osoby, którym podatnik bezpośrednio doradza są obcokrajowcami i posługują się wyłącznie ...

Czy będąc zwolnioną z podatku VAT z tytułu prowadzonej nauki języków obcych oznaczonych według PKD 80.42Z, od kiedy podatniczka traci zwolnienie z podatku VAT, jeżeli rozpocznie wykonywanie czynności opodatkowanych w zakresie sprzedaży zestawu - odtwarzaczy CD i płyt CD?

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie na pisemne zapytanie z dnia 12.08.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnosząca zapytanie przedstawiła stan faktyczny, z którego wynika, że prowadzi pozarolniczą dzi ...

Spółka wprowadza nowy produkt jakim jest e-learning, czyli nauka na odległość z wykorzystaniem internetu. Polega ono na tym, że zakupimy licencje (kody dostępu w internecie) na naukę języków obcych. Następnie sama spółka będzie je sprzedawać z zyskiem polskim firmom do nauki między innymi pracowników tych firm. W spółce są przeszkoleni pracownicy, którzy sa w kontakcie z osobami uczącymi się języka. Będzie kontakt nie tylko on-line, ale i bezpośredni.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Natomiast art. 8 ust. 1 pkt 1 przywołanej wyżej ustawy mówi, iż przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na r ...

Czy podlega zwolnieniu od opodatkowania wynagrodzenieobywatela Ukrainy, zatrudnionego od 01.09.2004 r. na podstawie umowy o pracę jako nauczyciela języka angielskiego?

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) zmieniam informację, której udzielił Naczelnik Urzędu Skarbowego w Iławie pismem z dnia 17.09.2004 r. Nr PD/415-26/04, na zapytanie z dnia 25.08.2004 r. Z treści przedstawionego w piśmie z dnia 25.08.2004 r. stanu faktycznego wynika, że Zespół Szkół w S. zatrudnia od 01 ...

Czy w przedstawionej sytuacji wydatek poniesiony przez Podatniczkę z tytułu opłaty za naukę języka obcego podlega odliczeniu od podatku dochodowego w ramach ulgi na odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe ?

Stan faktyczny: Podatniczka w 2003 r. poniosła wydatki na naukę języka obcego, którą zorganizował w zakładzie pracy związek zawodowy. Związek zawodowy zawarł umowę z firmą prowadzącą działalność w tym zakresie na zrealizowanie w zakładzie pracy w zorganizowanych grupach nauki języka obcego. Ocena prawna stanu faktycznego: Stosownie do treści art. 27a ust. 1 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 26 lipc ...

Generowanie strony w 5 ms