Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: budynek mieszkalny

Odliczenia od podatku

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Suchej Beskidzkiej, w odpowiedzi na pismo z dnia 07.01.2003 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, informuje: Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od os ...

Odliczenia od podatku

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.12.2002 r. w sprawie interpretacji przepisów podatkowych Urzad Skarbowy Kraków-Pródnik informuje, że ulgą objęte są wydatki wskazane w Rozporzedzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy (Dz. U. z 1996 r. ...

Odliczenia od podatku

Działając na podstawie art. 14 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na Państwa żądanie z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego - Urząd Skarbowy w Bochni informuje, że: W opisanej przez Państwa sytuacji mają zastosowanie przepisy art. 4 ust. 2 ustawy z dni ...

Odliczenia od podatku

Urząd Skarbowy w Starachowicach działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo Państwa z dnia 10.01.2003 r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w Państwa indywidualnej sprawie dotyczącej możliwości skorzystania w 2002 r. z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu remontu i ...

Odliczenia od podatku

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 09.12.2002 r., uzupełnione w dniu 07.01.2003 r. w sprawie ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wydatków na budowę budynku mieszkalnego na działce stanowiącej własność małoletniego syna, informuje, że pr ...

Odliczenia od podatku

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.01.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. b-f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2001 roku podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27 ...

Zwolnienia przedmiotowe

W dniu 7 lutego 2003 r. zwróciliście się Państwo do Urzędu Skarbowego w Sandomierzu z zapytaniem, czy wydatki poniesione przez Państwa na remont i odbudowę zabytkowego budynku mieszkalnego w terminie 2 lat od daty uzyskania przychodu ze sprzedaży użytkowego prawa do lokalu, którym to przychodem finansujecie te wydatki, dają Państwu prawo do zwolnienia z zapłaty 10% zryczałtowanego podatku dochodow ...

Zwolnienia podmiotowe

Pismem z dn. 01.03.2003 roku (data wpływu do urzędu- 03.03.2003 r.) zwrócił się Pan do Urzędu Skarbowego w Opatowie o interpretację przepisów prawa podatkowego w następującym zakresie - czy opodatkowanie w formie ryczałtu związanego z wynajmem budynku nowego, mieszkalno- usługowego i zwolnienie z obowiązku płacenia podatku VAT jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Właściwy urząd na podsta ...

Dotyczy prawa do skorzystania z ulgi mieszkaniowej w zakresie przeprowadzonych prac remontowych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśnie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami) udziela informacji na pisemne zapytanie z dnia 13.11.2003 r. (uzupełnione pismem z dnia 26.11.2003 r.) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, odnoszącej się do przedstawionego w zapytaniu następującego stanu faktycz ...

Dotyczy określenia wysokości dochodu uzyskanego z tytułu zakupu - w drodze przetargu ograniczonego - zakładowych budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych.

Urząd Skarbowy w Strzelcach Opolskich działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm./, w odpowiedzi na pismo z dnia 5 maja 2003 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm./ dot. określenia wys ...

Generowanie strony w 3 ms