Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi wspomagające

Czy otrzymanie przez Spółka od kontrahenta zagranicznego drogą elektroniczną subskrypcję oprogramowania wraz z usługą wsparcia technicznego jest importem usług ?

Spółka otrzymała od kontrahenta zagranicznego drogą elektroniczną subskrypcję oprogramowania wraz z usługą wsparcia technicznego. Przedmiotowa czynność klasyfikowana jest do grupowania PKWiU 72.20.22-00.00 tj. usługi w zakresie oprogramowania użytkowego. Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu poda ...

Stawka podatku VAT na usługi wspomagające transport kolejowy.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 22.03.2004 r., uzupełnione pismem z dnia 26.03.2004 r. (data wpływu 29.03.2004 r.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze informuje, iż ani przepisy ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. ...

Podatnik zwrócił się z zapytaniem dotyczącym miejsca i sposobu opodatkowania usług transportu międzynarodowego, wewnątrzwspólnotowej usługi transportu i przemieszczania towarów oraz przemieszczania towarów bez przekraczania granicy RP

Transport międzynarodowy w powiązaniu z eksportem i importem towarów zgodnie z art. 83 ust 1 pkt 23 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług transportu międzynarodowego. Natomiast w myśl art. 83 ust 3 pkt 1 przez usługi transportu międzynarodowego, o których mowa w ust. 1 pkt 23, rozumie się przewóz lub inn ...

Jaką stawkę podatku VAT należy stosować do usług pogotowia lodowego, bądź usług lodołamania, finansowanych ze środków budżetu państwa i mających na celu zapobieganie powodziom?

Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), na pisemne zapytanie udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usł ...

1) Jaką stawką podatku VAT w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług opodatkowane są przychody z prowadzonej przez Podatnika działalności?Podatnik jest zdania, iż usługi wykonywane przez niego, określone symbolem PKWiU 67.20.10-00 są w świetle zapisu zawartego w załączniku nr 4 w poz. 3 pkt 4 w/w ustawy usługami zwolnionymi z podatku, wobec czego składa deklaracje VAT – R, jako aktualizację danych w zakresie stawki opodatkowania podatkiem VAT.2) Podatnik jednocześnie prosi organ podatkowy o zajęcie stanowiska odnośnie interpretacji zapisów zawartych w art. 15 ust. 1 w/w ustawy o podatku VAT, zgodnie z którą podatnikami podatku od towarów i usług są te osoby fizyczne, które samodzielnie wykonują działalność gospodarczą.W świetle art. 15 ust. 3 pkt 3 , za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, „jeżeli z tytułu wykonywania tych czynności osoby je wykonujące są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonywanie tych czynności.W ocenie Podatnika prowadzona przez niego działalność nie ma charakteru samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej, co oznaczałoby, że nie spełnia on kryteriów podatnika VAT. Czy w tej sytuacji powinien złożyć wniosek o wyrejestrowanie z ewidencji podatników VAT?

Stan faktyczny: Podatnik prowadzi działalność, polegającą na wykonywaniu na rzecz zakładu ubezpieczeń, w oparciu o zawartą z nim „umowę o świadczeniu usług”, usług pomocniczych w zakresie wykonywania czynności wstępnej likwidacji szkód. Czynności przez niego wykonywane polegają na dokonywaniu ustaleń dotyczących okoliczności powstania i rozmiaru szkód, zgodnie ze wskazówkami zleceniodawcy na druka ...

1. Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować: usługi związane z przyjmowaniem, wydawaniem, składowaniem, załadunkiem i wyładunkiem frachtu lotniczego (usługi handlingowe), oplatę z tytułu ryzyka przewozu towarów? 2. Czy należy opodatkować wartość zużytych towarów na cele reprezentacji i reklamy? 3. Opodatkowanie dostawy posiłków na pokład samolotu i prawo do odliczenia podatku z tytułu nabycia tych usług.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Goleniowie na pisemne zapytanie z dnia 14.09.2004 r., udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że: 1. Jako agent handlingowy wykonuje ...

Czy zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów Spółki podlegać będą usługi wsparcia operacyjnego świadczone przez spółkę dominującą w grupie holdingowej?

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.11.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie uznania za koszt uzyskania przychodów wydatków na zakup usług wsparcia ope ...


Czy świadczenie usług sklasyfikowanych jako "usługi wspomagające i pomocnicze na rzecz transportu, pozostałe" podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 02 sierpnia 2006 r. w sprawie podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych usług wspomagających i pomocniczych ...

w odniesieniu do stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, że co do zasady wydatki poniesione przez Spółkę na rzecz spółki dominującej w związku z wykonywaniem na jej rzecz tzw. usług wsparcia są kosztami uzyskania przychodów w dacie poniesienia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Generowanie strony w 8 ms