Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: obowiązek ewidencyjny

Kiedy powstaje obowiązek ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej dla podatników, którzy w 2003 korzystali ze zwolnienia z obowiązku stosowania kasy rejestrującej?

W odpowiedzi na pismo z dnia 13-01-2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żarach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) stanowi, że podatnicy sprzedający towary i świadczący ...

Kiedy powstaje obowiązek ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej w taksówce, a kiedy w zakresie usług parkingowych?

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.11.2003 r. dot. podatku od towarów i usług Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 234, poz. 1971 i ...

Od kiedy Podatnik jest obowiązany do rozpoczęcia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Czy zalicza się dotychczasowy obrót /przekroczona kwota 20.000 zł/ pomimo tego, że obrót ten dotyczy działalności zwolnionej z ewidencjonowania. Czy dopiero przekroczenie kwoty 20.000 zł nowo planowanej sprzedaży spowoduje powstanie obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Stan faktyczny: Podatnik od dnia 05.05.2003r. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych, usługi transmisji danych i dostępu do Internetu. Działalność ta zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23.12.2002r. pkt 17 zwolniona jest z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej. Na dzień 30.09.2003r. osiągnął ob ...

Czy wykonując usługę międzynarodowego przewozu rzeczy i osób podatnik ma obowiązek zainstalować kasę rejestrującą?

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 29-01-2004 r. (data wpływu 30-01-2004 r.) uzupełnione w dniu 17-02-2004 r. - na wezwanie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Żarach z dnia 6-02-2004 r. - o przedstawienie własnego stanowiska w sprawie – Naczelnik tut. Urzędu działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: art. 29 ust. ...

Jaka stawka podatku VAT obowiązuje od dnia 1 maja 2004 r. w odniesieniu do usług kin w zakresie wyświetlania filmów fabularnych oraz czy powstaje obowiązek ewidencjonowania osiąganego z tego tytułu obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kasy rejestrującej

Pismem z dnia 4 maja 2004r. złożonym w dniu 5 maja 2004r. uzupełnionym w dniu 17 maja 2004r. podatnik zwrócił się do tut. Organu podatkowego z zapytaniem w sprawie udzielenia pisemnej informacji : „ jaka stawka podatku VAT obowiązuje od dnia 1 maja 2004r. w odniesieniu do usług kin w zakresie wyświetlania filmów fabularnych oraz czy powstaje obowiązek ewidencjonowania osiąganego z tego tytułu obro ...

Czy po upływie trzech lat od dnia kiedy dobrowolnie zainstalowano kasę rejestrującą (u podatnika nie wystąpił obowiązek ewidencjonowania obrotów przy użyciu kasy) bez żadnych konsekwencji można zaprzestać jej użytkowania?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 05.02.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 16.02.2004 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Cieszynie wyjaśnia : W myśl art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnicy sprzedający towary i świadczący usługi, w tym również w zakresie handlu i gastronomii, na rzecz osób fizyczny ...

Czy stowarzyszenie zwykłe jest zobowiązane do posiadania Numeru Identyfikacji Podatkowej?

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. Nr 142, poz. 702 ze zm.) obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają oraz otrzymują numery identyfikacji podatkowej osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami oraz płatnikami podatków i skł ...

Czy w wypadku rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na udzielaniu pożyczek pod zastaw (lombard), obowiązek ewidencjonowania obrotów na kasie fiskalnej powstanie dopiero po przekroczeniu 20.000 zł przychodów z tytułu odsetek i sprzedaży nieodebranych rzeczy zastawionych łącznie, czy też do kryterium kwotowego ma zastosowanie ograniczenie 30-krotności prowizji, co oznaczałoby koniecznośc ewidencjonowania operacji na kasie fiskalnej już po przekroczeniu 666,66 zł w stosunku rocznym?

W przypadku prowadzenia działalności polegającej na udzielaniu pożyczek pod zastaw podatnik osiąga obrót z tytułu wynagrodzenia uzyskanego za udzieloną pożyczkę (jeżeli pożyczkobiorca zwraca pożyczkę i zastawiony przedmiot jest mu zwrócony) oraz z tytułu sprzedaży zastawionych przedmiotów (jeżeli pożyczkobiorca nie zwraca pożyczki). Działalność lombardów podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Podsta ...

Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że zakupił od kontrahenta szwedzkiego zawór na podstawie faktury. Kontrahent jest podatnikiem VAT UE, natomiast nie figuruje w ewidencji podatników VAT UE. Firma szwedzka na wystawionej fakturze nie naliczyła i nie pobrała podatku należnego VAT. Na tle takich okoliczności faktycznych podatnik formułuje stanowisko, iż nie powinien wystawiać faktury wewnętrznej i naliczać podatku należnego.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Choszcznie na pisemne zapytanie z dnia 19.08.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że zakupił od kontrahenta szwedzkiego zaw ...

Czy jeżeli prowadzę działalność gospodarczą od 2 lat, to czy będę musiał prowadzić ewidencję sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej po 2 miesiącach po przekroczeniu 40 000 zł OBROTU ?

W odpowiedzi na pismo złożone w dniu 20 października 2004r., uzupełnione w dniu 22 listopada 2004r. stanowiące zapytanie w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r ...

Generowanie strony w 11 ms