Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zasada zaufania do organów podatkowych

Jakie są stawki podatku VAT dla towarów o nazwie handlowej "Sucram" PKWiU 24.14.43-20.00 "Sacharyna i jej sole" ? Moment zastosowania stawki VAT; czy naliczanie podatku VAT w/g nowej stawki powinno nastąpić od daty otrzymania nowej Opini Urzędu Statystcznego, czy od daty otrzymania poprzedniej Opini z Urzędu Statystycznego ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.03.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że sprzedaż produktu o nazwie handlowej “S...” zaliczonego (zgodnie z opinią Urzędu Statystycznego w Łodzi OISK–5672/KW–204/10-3371A/03 z dnia 16.02.2004r.) do grupowania PKWiU 24.14.43-20.00 ...

Spółka wniosła o potwierdzenie , że złożenie w terminie , tj. w dniu 21.02.2005r. deklaracji CIT-2 za styczeń 2005r. należy traktować jako tożsame ze złożeniem rezygnacji , począwszy od początku roku 2005r. , z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy , przewidzianej w art. 25 ust. 6 i 7 updop , w związku z czym podatnik ma prawo rozliczać się z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych począwszy od stycznia 2005r. na zasadach ogólnych.

D E C Y Z J A Na podstawie art.14 b § 5 pkt 1, ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa ( j.t Dz. U. z 2005r. Nr 8 , poz. 60 ) , po rozpatrzeniu zażalenia Sp. z o.o. "F" z dnia 22.04.2005r., bez nr, na postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 12.04.2005r., nr 1472/ROP1/423-89/56/05/PK , w sprawie uznania za nieprawidłowe stanowiska Podatnika w prze ...


1. Jednostka przeznaczona lub używana do żeglugi po morskich wodach wewnętrznych jest statkiem morskim, co może być jednoznaczne z morskim środkiem transportu. Z przeprowadzonej wykładni zewnętrznej wynika, że skarżąca Spółka świadczyła usługi określone w § 66 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia bowiem dokonywała bunkrowania paliwa na rzecz morskich środków transportu. 2. Zasada zaufania do organów podatkowych odnosi się również do stosowania wykładni prawa materialnego i przemawia za tym, by w razie wątpliwości co do rozumienia konkretnego przepisu stosować taką jego wykładnię, która nie byłaby krzywdząca dla podatnika (B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa. Komentarz 2006, Oficyna Wydawnicza UNIMEX, Wrocław 2006, s. 492). W rozpatrywanej sprawie można było przeprowadzić dwie równoprawne wykładnie § 66 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia. W związku z tym, że prawodawca niezbyt precyzyjnie zredagował analizowany przepis, a podatek od towarów i usług jest podatkiem samoobliczalnym zastosowanie 0% stawki przez podatnika było dopuszczalne.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 2 lutego 2005 r., sygn. Akt SA/Sz 220/03 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Przedsiębiorstwa Usług Morskich S S.A. w S na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 21 grudnia 2002 r. nr PP 1.24-4408/318-329/2002 w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do grudnia 1998r. Jak wynika z treści zaskarżonego wyroku Izba Skarbow ...

1. W myśl art. 122 Ordynacji podatkowej nie można wymagać od organów podatkowych podjęcia w toku postępowania działań, które z obiektywnego punktu widzenia są niewykonalne. W taki sposób zakwalifikować należy zadanie w postaci ustalenia, czy wystawca faktur uwzględnił podatek wynikający z tych faktur w deklaracjach na podatek od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe w sytuacji, gdy dysponuje on jedynie tymi deklaracjami i kopiami części z tych faktur, z których pewien odsetek został z pewnością sfałszowany, nie odzwierciedlając ani realnie dokonanej czynności, ani faktycznie uiszczonego podatku, wykazanego w treści faktury. 2. Podatnik nie może czuć się zwolniony od współdziałania z organem podatkowym w realizacji rozpatrywanego obowiązku, zwłaszcza jeśli nieudowodnienie określonych okoliczności faktycznych może prowadzić do rezultatów dla niego niekorzystnych. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w której pragnie on skorzystać z możliwości obniżenia należnego podatku od towarów i usług o podatek naliczony.

Wyrokiem z dnia 27 grudnia 2005 r., sygn. I SA/Bk 320/05 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku z dnia 29 kwietnia 2004 r., nr IS.ZPP-4408/133/03/04, nadto zaś stwierdził, że decyzja ta „nie może być wykonywana w całości” i zasądził od organu na rzecz skarżącej - Spółka jawna „J.” w S. kwotę 9 216 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania s ...

Generowanie strony w 5 ms