Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wartość eksportu

Ustalenia wartości sprzedaży eksportowej w związku z przeliczeniem walut obcych na złote.

Zgodnie z art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) pod pojęciem eksportu towarów rozumie się potwierdzony przez graniczny urząd celny wywóz towarów poza państwową granice Rzeczypospolitej Polskiej w wykonywaniu czynności określonych w art. 2 ust. 1 i ust. 3 w/w ustawy. Obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług ...

Czy w przypadku, gdy nie ma jeszcze ogłoszonego kursu średniego waluty obcej na dany dzień, prawidłowe będzie zastosowanie ostatniego ogłoszonego kursu średniego waluty obcej?

Spółka jest podmiotem współpracującym z licznymi kontrahentami nie posiadającymi siedziby na terytorium Polski. Spółka często wystawia faktury zawierające kwoty wyrażone w walucie obcej. Faktury , co do zasady, są generowane przez system automatycznie wraz z dokumentami WZ w momencie wydania towaru z magazynu. Wydając towar przed godziną 12.00 danego dnia nie ma jeszcze ogłoszonego przez NBP średn ...

W ramach prowadzonej działalności Spółka dokonuje eksportu towarów. Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę wynika, że Kontrahent zagraniczny nabywa eksportowane towary w siedzibie Spółki (w siedzibie Spółki następuje przekazanie towarów do dyspozycji nabywcy) i jednocześnie Spółki wydawana jest kontrahentowi faktura dokumentująca dostawę towarów. Wywozu towarów poza terytorium Wspólnoty dokonuje nabywca samodzielnie lub poprzez działającego w jego imieniu przewoźnika. W zgłoszeniu celnym SAD jako „Nadawca/Eksporter” widnieje Spółka, a jako odbiorca podmiot zagraniczny nabywający towary w kraju. Spółka zauważa, że zgodnie z otrzymanymi z urzędu celnego wyjaśnieniami dokumenty celne nie mogą być wypełnione w inny sposób. W związku z powyższym Spółka składa następujące pytania: 1) czy przedstawiona transakcja jest eksportem bezpośrednim czy pośrednim? 2) czy kwoty wykazane w walutach obcych na fakturach eksportowych powinny być przeliczane na złotówki wg kursu waluty z dnia wystawienia faktury, czy z dnia powstania obowiązku podatkowego w eksporcie towarów? 3) czy wyliczenie należnego podatku od towarów i usług w przypadku braku dokumentu SAD potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty powinno następować w ten sposób, że kwota należna od nabywcy obejmuje podatek należny, czy też należy przyjmować, iż należna od kontrahenta zagranicznego kwota jest kwotą netto? 4) Ponadto Spółka zwraca się z prośba o wyjaśnienie czy w przypadku nieodpłatnego przekazania towarów na cele reprezentacji i reklamy podstawą opodatkowania jest: – cena nabycia rozumiana jako cena zakupu wraz z kosztami zakupu, czy cena zakupu bez kosztów związanych z tym zakupem oraz czy jest to cena brutto czy netto ? – w przypadku braku ceny zakupu czy jest to koszt techniczny wytworzenia towarów, czy całkowity koszt własny wytworzenia towarów ?

Ad. 1) Zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) przez eksport towarów rozumie się potwierdzony przez urząd celny wyjścia wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, jeżeli wywóz dokonywany jest przez: a) dostawcę lub w jego imieniu, lub (eksport ...

Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów oraz w eksporcie towarów należy wliczyć usługi dodatkowe takie jak transport, montaż, strojenie, projektowanie, dodatek za ekspres oraz inne usługi, które stanowią koszt wytworzenia towarów, za które nabywający jest obowiązany zapłacić.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 24.03.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 29.03.2005r.), uzupełnionego pismem z dnia 14.04.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania ...

Podatnik wystąpił z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy w deklaracji VAT-7 sporządzonej dla potrzeb miesięcznego rozliczenia podatku od towarów i usług winno wykazywać się wartość sprzedaży eksportowej wynikającej z faktur eksportowych wystawionych nabywcy zagranicznemu, czy też wartość statystyczną sprzedaży wynikającą z dokumentów wywozowych SAD?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony Naczelnik Urzędu Skarbowego uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Do tutejszego Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek o udzielenie informacji w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku ...

Czy w deklaracji VAT-7 winno się wykazywać wartość sprzedaży eksportowej wynikającą z faktur eksportowych wystawionych nabywcy zagranicznemu, czy też wartość statystyczną sprzedaży wynikającą z dokumentów wywozowych SAD.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku strony Naczelnik Urzędu Skarbowego uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. UZASADNIENIE Do Naczelnika Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług dot ...

Spółka we wniosku zwraca się z pytaniami: czy naprawy na terenie Polski zwiększają wartość eksportowanego towaru (koszty części, montażu, naprawy), czy powinna wystawić z tego tytułu odrębną fakturę na kontrahenta zagranicznego, czy ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od napraw samochodów i naczep?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 31.10.2006r., (data wpływu do tutejszego Urzędu 06.11.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania pr ...

Generowanie strony w 5 ms