Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rejestry

Czy należy ujmować faktury VAT z oznaczeniem RR w rejestrze podatku od czynności cywilnoprawnych w sytuacji, gdy nie powstaje obowiązek podatkowy w tym podatku?

Zgodnie z art.10 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.) płatnikami tego podatku są nabywcy rzeczy – od umów sprzedaży, jeżeli nabywca kupuje te rzeczy do przerobu lub sprzedaży. Na płatników został nałożony obowiązek prowadzenia rejestru podatku od czynności cywilnoprawnych, w którym należy odnotować m.in. wyłączenie lub ...

Stawka podatku VAT od dostawy i importu krwi, osocza , komórek krwi lub preparatów krwiopochodnych pochodzenia ludzkiego, niebędących lekami.

Z dniem 1 maja 2004 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz.535), na podstawie przepisów przejściowych art. 175 w/w ustawy traci moc ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50, z późn. zm.). Jednocześnie tracą moc rozporządzenia wykonawcze wydane na podstawie delegacji zawartej w ...

dotyczy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zakupu samochodów używanych dokonanego po dniu 1.05.2004 r., z przeznaczeniem do ich dalszej odsprzedaży, od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, przez podatnika podatku od towarów i usług VAT

W odpowiedzi na pana pismo z dnia 26.04.2004 r. odnośnie opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych (zakup samochodów używanych dokonany po dniu 1.05.2004 r., z przeznaczeniem do ich dalszej odsprzedaży, od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, przez podatnika podatku od towarów i usług VAT), stosownie do przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja ...

Czy podlega ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych umowa kupna sprzedaży od osób fizycznych liczników ciepła? Czy podatnicy dokonujący sprzedaży rzeczy ruchomych zwolnionych od podatku w oparciu o art. 9 pkt 6 podatku od czynności cywilnoprawnych (sprzedaż rzeczy, których podstawa opodatkowania nie przekracza 1.000,00 zł) mają obowiązek składania deklaracji?

W przypadku dokonania czynności zakupu rzeczy ruchomych od osoby fizycznej na podstawie umowy kupna-sprzedaży podlega ona opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, ponieważ żadna ze stron z tytułu dokonania tej czynności nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Natomiast dokonując ewentualnej sprzedaży tej samej rzeczy strona będąc, z tytułu dokonania tej czynności na podstawie ...

Wobec wątpliwości w stosowaniu przepisów prawa podatkowego podatnik sformułował pytania: 1. Czy prawidłowo ujęto wydatki na nabycie usług udziału w targach międzynarodowych w rejestrach VAT za październik 2004 r.? 2. Czy powinno się je udokumentować poleceniem księgowania?

Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), na pisemne zapytanie udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnosząca zapytanie Spółka przedstawiła stan faktyczny, z którego wynika,że w maju 2004 r. brała udział w targach mię ...

Podatnik wykonuje usługi w zakresie tłumaczeń. Większość klientów firmy stanowią kontrahenci z Polski, ale zdarzają się też podatnicy z krajów Unii Europejskiej lub z poza Unii. Obecnie Strona bierze udział w przetargu na wykonywanie usług tłumaczeniowych organizowanym przez Komisję Europejską. W związku z powyższym u Wnioskodawcy pojawiła się wątpliwość jak ująć w ewidencji podatku VAT oraz jak wykazywać w deklaracji VAT-7 usługi tłumaczenia na rzecz Komisji Europejskiej.

Podatnik wykonuje usługi w zakresie tłumaczeń. Większość klientów firmy stanowią kontrahenci z Polski, ale zdarzają się też podatnicy z krajów Unii Europejskiej lub z poza Unii. Obecnie Strona bierze udział w przetargu na wykonywanie usług tłumaczeniowych organizowanym przez Komisję Europejską. W związku z powyższym u Wnioskodawcy pojawiła się wątpliwość jak ująć w ewidencji podatku VAT oraz jak w ...

Czy osoba fizyczna prowadząca działalnośc gospodarczą 2 rodzaju może prowadzić jeden rejestr sprzedaży i zakupu ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że stanowisko Pana ........... - przedstawione we wniosku z dnia 23.12.2004r., który wpłynął w dniu 23.01.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indy ...

Czy faktury zarejestrowane w kasie rejestrującej powinny być dodatkowo ewidencjonowane w rejestrze sprzedaży VAT?

Na podstawie art. 216 § 1, art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w odpowiedzi na Pani pismo z dnia .07.2005 r (data wpływu do tut. organu .07.2005 r.). dotyczące zapytania czy faktury zarejestrowane w kasie rejestrującej powinny być dodatkowo ewidencjonowane w rejestrze sprzedaży VAT, podzielam Pani stanowisko w ...

Pytanie dotyczy możliwości refakturowania należności za media oraz prowadzenia rejestru zakupu i sprzedaży tylko w części dotyczącej refakturowanych usług przez podatnika VAT.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60, ze zm. - dalej O.p.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław - Śródmieście stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 26.01.2005 r., który wpłynął do organu podatkowego w dniu 27.01.2005 r., uzupełnionym dnia 14.04.2005 r. oraz dnia 21.10.2005 ...

Czy mam możliwości zrezygnowania z prowadzenia ewidencji kwot podatku naliczonego VAT?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie przepisu art. 14b § pkt 2 ustawy z 29.08.1997 r. — Ordynacja podatkowa (j. t: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), przepisu art. 86 ust. 1, art. 109 ust. 3 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), z urzędu zmienia postanowienie Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 11 ...

Generowanie strony w 73 ms