Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: anulowanie faktury

Czy spółce przysługuje prawo do zwrotu nadpłaconego podatku z tytułu wystawionej faktury, nie dokumentującej rzeczywistej sprzedaży? Jeżeli tak to w jakim trybie i na jakich zasadach?

Zgodnie z przepisem art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) w przypadku, gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty także wówczas, gdy dana sprzedaż nie była objęta obowiązkiem podatko ...

Czy istnieje możliwość odzyskania rozliczonego w deklaracji VAT-7 i wpłaconego do Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług?

Kwestie bezumownego korzystania z cudzej rzeczy regulują przepisy art. 224 i 225 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). W warunkach określonych normą art. 224 i 225 k.c. właścicielowi przysługuje roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z jego rzeczy. Roszczenie przysługuje przeciwko posiadaczowi w dobrej wierze od chwili, w której dowiedział się o wyto ...

Czy Spółka ma prawo skorygować w bieżącej deklaracji podatkowej VAT-7 bezpodstawnie wystawioną fakturę wewnętrzną? Czy prawidłowym dokumentem będącym podstawą dokonania korekty będzie faktura korygująca?

Opodatkowaniu podatkiem VAT, zgodnie z art. 2 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podlega świadczenie usług oraz przekazanie lub zużycie towarów na potrzeby reprezentacji albo reklamy. Przedmiotem opodatkowania są czynności polegające na świadczeniu usług własnych oraz czynności faktyczne lub prawne pole ...

Czy istnieje prawny obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług wynikającego z wystawionej faktury VAT w sytuacji, gdy pomiędzy kontrahentami finalnie nie doszło do transkacji kupna - sprzedaży towaru?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie, na pisemne zapytanie podatnika, udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, stwierdza co następuje: Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, że dokonują ...

Czy do zmniejszenia kwoty podatku należnego o podatek należny wynikający z faktur korygujących sprzedaży konieczne jest posiadanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.), Naczelnik Kujawsko Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy informuje o zakresie stosowania przepisów podatkowych w sprawie przedstawionej w zapytaniu z dnia 29 marca 2004r. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż pracownicy działu sprzedaży firmy niejednokrotnie przez omył ...

Czy z faktur dokumentujących nabycie paliwa do samochodów nie spełniających kryterium dopuszczalnej ładowności, wystawionych za miesiąc kwiecień 2004r., otrzymanych w miesiącu maju 2004r., podatnik może odliczyć podatek naliczony?

Spółka zwróciła się z pismem z dnia 11.05.2004 roku do Naczelnika Lubuskiego Urzędu Skarbowego – o udzielenie informacji w zakresie stosowania prawa podatkowego w następującym stanie faktycznym: Spółka wykorzystuje w swej działalności pojazdy samochodowe (zwane dalej samochodami służbowymi) nie spełniające określonych w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, ...

1.Czy VAT należny związany z przekazaniem lub zużyciem towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy oraz na potrzeby osobiste podatnika i innych osób będzie stanowił koszt uzyskania przychodów.2.Pytanie dot. również prawa odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT związanych z organizacją szkoleń oraz co należy zrobić w przypadku błędnego lub podwójnego wystawienia faktur VAT.

W związku z informacją o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego udzieloną na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze pismem z dnia 24 maja 2004 r., Nr IV/443/30/04/I i z dnia 14 lipca 2004 r., Nr IV/443/30-1/04/I, w odpowiedzi na zapytanie z dnia 21 kwietnia ...

Czy po wystawieniu faktur VAT za bezumowny odbiór energii cieplnej możliwe jest wystawienie faktur korygujących wyzerowujących VAT, a obciążenie odbiorcy ciepła poprzez wystawienie not obciążeniowych.

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji energii cieplnej. Wystawił faktury VAT za okres pobierania energii cieplnej. Odbiorca ciepła nie podpisał z dostawcą umowy na dostawę ciepła, co spowodowało odcięcie odpływu energii cieplnej przed zakończeniem sezonu grzewczego. W rozumieniu przepisów prawa energetycznego brak umowy na dostawę energii ...


Dokumentacja

Przytaczany na wstępie przepis art. 108 ust. 1 mówi, że w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty. Wątpliwości Spółki sprowadzają się w rzeczywistości do rozumienia wyrażenia „wystawi fakturę”. Zacytowany przepis art. 108 ust. 1 jest zbliżony treściowo do ...

Generowanie strony w 12 ms