Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: fundusz świadczeń socjalnych

Zgodnie z jakim artylułem ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od wypłconych z funduszu socjalnego zapomóg zdrowotnych dla pracowników i byłych pracowniów?

Wymieniona w art.9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz..U. z 2000r.,Nr.14 poz.176 ze zm.)zasada powszechnego opodatkowania, zwalnia od opodatkowania jedynie dochody wymienione w zwolnieniach przedmiotowych( w art. 21,52,52a., ustawy).Zapomogi, niezależnie od źródeł ich finansowania są zwolnione z opodatkowania jedynie w sytuacji określonej w art.21 ust.1 pkt. 26 gdy ich otrzymanie j ...

Został utworzony Fundusz Świadczeń Socjalnych Emerytów i Rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych, z którego wypłacane są różne świadczenia socjalne m. in. zapomogi. W jaki sposób powinien być udokumentowany stan długotrwałej choroby osoby ubiegającej się o świadczenie? Czy osoba starająca się o zapomogę może przedstawiać wielokrotnie ten sam dokument?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązujacym w 2003 r. wolne od podatku dochodowego były zapomogi wypłacane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci: a) z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadcze ...

1. Czy uchylenie art. 21 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oznacza konieczność pobierania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od w/w pożyczki mieszkaniowej? 2. Czy pożyczka mieszkaniowa z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych uznawana jest za pomoc finansową na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych?

W związku z zapytaniem skierowanym do tutejszego organu podatkowego dnia 02.02.2004 r. (nadanego dnia 30.01.2004 r.) sprecyzowanego w dniu 12.02.2004 r. w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Braniewie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa informuje, co następuje. W zapytaniu przedstawiono wątpliwość pra ...

Czy wypłaty dokonane w grudniu 2003 r. na wyodrębniony Fundusz Świadczeń Socjalnych będzie stanowił koszt uzyskania przychodu?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Nowa Huta działając zgodnie z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) w związku z zapytaniem z dnia 05.11.2003 r. w sprawie: zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisu i wpłaty na rachunek ZFŚS wyjaśnia: Pracodawca zobligowany ustawą z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z ...

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna i jest zobowiązany jako pracodawca zatrudniający powyżej 20 pracowników do tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Z powodu braku środków finansowych nie dokonał wpłaty dokonanego odpisu na wyodrębniony rachunek bankowy. Jednakże w ramach rzeczowych świadczeń w formie pomocy socjalnej, chce przekazać na rzecz ZFŚS brykiety opałowe pochodzące z własnej produkcji, a następnie wydać je pracownikom. Zapytuje: - czy wartość przekazanych brykietów na ZFŚS obciążająca ten fundusz będzie mogła być uznana za koszt uzyskania przychodu prowadzonej działalności, - jaką należy przyjąć wartość do wyceny brykietów dla obciążenia kosztów ZFŚS, - czy wartość rzeczowego świadczenia z Funduszu Socjalnego będzie stanowiła przychód ze stosunku pracy u pracownika, jeżeli wartość świadczenia przekroczy kwotę 380 zł, - czy przekazanie rzeczowych świadczeń w postaci brykietów opałowych na cele Funduszu Socjalnego a następnie przekazanie ich pracownikom będzie korzystało ze zwolnienia z podatku VAT ?

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze. zm.) nie uważa się za koszt uzyskania przychodów odpisów i wpłat na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika; kosztem uzyskania przychodu są jednak odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ...

Czy bilety na imprezy sportowe i kulturalne, sfinansowane w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są świadczeniami rzeczowymi w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też znakami uprawniającymi do ich wymiany na towary lub usługi?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2004 r., wolna od podatku dochodowego jest wartość rzeczowych świadczeń otrzymywanych przez pracownika, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków ...

Czy dopłata do wypoczynku rehabilitacyjnego otrzymana z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przyznana emerytowanemu pracownikowi korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 15.04.2004r. tutejszy organ podatkowy informuje: Z przedmiotowego zapytania wynika, że jest Pani emerytowaną nauczycielką i w bieżącym roku Komisja Socjalna przy ZOPO w P. przyznała Pani kwotę 600 zł z przeznaczeniem na wypoczynek rehabilitacyjn ...

Czy pożyczka udzielona z ZFŚS (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków- Prądnik działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 27.02.2004 r. (data wpływu: 02.03.2004 r.) dotyczące opodatkowania udzielanych pracownikom pożyczek z ZFŚS, uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o ...

- w sprawie świadczeń rzeczowych otrzymywanych przez pracownika sfinansownych w całości i w części z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie działając na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r., Nr 137, poz. 926 ze zm.) po zapoznaniu się z informacją Naczelnika Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie, wynikającą z pisma z dnia 17.03.2004 r., znak: US.PD/415-8/ER/04 o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, dokonuje zmiany ...

Opodatkowanie dopłat dokonywanych przez pracodawcę do ceny biletów do teatru dla pracowników i emerytów.

W związku z pismem z 24 maja 2004r. Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie IMUS-1471/DPF/415/52/2004, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając na podstawie art. 14b §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm./ zmienia udzieloną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Zgodnie z treścią art. 21 us ...

Generowanie strony w 9 ms