Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wysokość zwolnienia podmiotowego

Ustalenie kwoty obrotu uprawniającej do korzystania ze zwolnienia w przypadku świadczenia usług dentystycznych oraz wynajmu lokali na cele mieszkaniowe i użytkowe.

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.11.2003 r. Naczelnik Urzędu Skarbowegow Żarach, stosownie do art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz.926 ze zm.), informuje: Ze złożonego przez Pana pisma wynika, że prowadzi Pan wraz z żoną działalność gospodarczą na imię obojga małżonków w zakresie usług dentystycznych– przedmiotowo zwolnioną od podatku od towarów i ...

Czy osoba fizyczna osiągająca przychody z tytułu najmu powierzchni karoserii samochodu do celów reklamowych ma obowiązek złożenia wniosku o wyborze zwolnienia z podatku VAT?

Zgodnie z art. 113 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jest zwolniony od tego podatku z mocy prawa. Jeżeli podatnik przed rozpoczęciem wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ...

Podatnik zajmuje się świadczeniem usług szkoleniowych zwolnionych od podatku od towarów i usług. Czy w przypadku poszerzenia zakresu działalności o czynności podlegające opodatkowaniu, wystąpi konieczność naliczania podatku VAT, jeśli łączny obrót podatnika nie przekroczy kwoty progu podmiotowego zwolnienia?

Stosownie do zapisu art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) - ustawa weszła w życie z dniem 19.04.2004 r. z tym, że wymieniony przepis stosuje się od 01.05.2004 r. na mocy art.176 pkt 3 tej ustawy - zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyraż ...

Utrata prawa do zwolnienia w podatku VAT, w przypadku rozpoczęcia wykonywania usług kierowania pojazdem na rzecz jednego podmiotu.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie Odrzańskim w związku z pismem Izby Skarbowej w Zielonej Górze Nr II-1/443-370/03 z dnia 04-03-2004 r., uzupełnia przesłaną odpowiedź zawartą w piśmie nr I-PD/415-16/03/AM z dnia 12- 06-2003 r. na Pana zapytanie z dnia 27 maja 2003 r. w części dotyczącej prawa do korzystania ze zwolnienia podmiotowego w 2003 roku w podatku od towarów i usług, w przypadku poszer ...

Niniejszym zwracamy się z prośbą o wyrażenie stanowiska odnośnie stawki podatku za równoważnik za brak lokalu emerytów byłych funkcjonariuszy (art. 30 ust.1 pkt 4 i 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Uważamy, że równoważnik za brak lokalu emerytów jest do kwoty 2.280 zł. zwolniony z podatku, a powyżej tej kwoty podlega 10% zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.05.2004 r w przedmiocie interpretacji opodatkowania równoważnika za brak lokalu emerytów – byłych funkcjonariuszy - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krasnymstawie działając w trybie art. 14 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, informuje : Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od uzyskanych na ...

Podatniczka jest lekarzem zatrudnionym w przychodni na umowę o pracę oraz jednocześnie samodzielnie prowadzi prywatny gabinet lekarski. Na umowę zlecenie przeprowadzam testy leków dla różnych firm farmaceutycznych oraz na umowę o dzieło wykłady dla studentów w Akademi Medycznej. Za zeszły rok przychody z tytułu działaności gospodarczej nie przekroczyły wartości 10 tys. euro. Od kiedy należy łączyć przychody w celu wyliczenia obrotu uprawniajacego do korzystania ze zwolnienia podmiotowego.

Podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. w sprawie podatku od towarów i usług ( Dz. U. nr 54 poz. 535) są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Art. 15 ust. 2 powyższej us ...


Podatnik prosi o wyjaśnienie czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czy może korzystać ze zwolnienia od ww. podatku. Podatnik (...) prowadzi działalność noclegową oraz wynajem pomieszczeń. Obrót za 2003r. wyniósł 30.528,76 zł.

Z dniem 01.05.2004r weszła w życie ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r. Nr 54 poz.535). Zgodnie z art. 113 ust. 1 cyt. ustawy zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000 euro. Kwota uprawniająca do zwolnienia w 20 ...

Kwestia możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w podatku VAT przez podatnika świadczącego usługi taksówkowe.

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.06.2004 r. bez znaku uprzejmie informuję: Zgodnie z treścią obowiązującego od 1 maja 1004 r. art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7 %. W poz. 143 załącznika nr 3 wymieniono pod symbolem PKWiU 60.22 – usługi taksówkowe or ...

Czy do kwoty wartości sprzedaży opodatkowanej odpowiadającej 10.000 euro, uprawniającej podatników do zwolnienia od podatku od towarów i usług należy wliczać: 1. Kwoty wyliczonego podatku VAT, 2. Opłaty za dostawę towaru w zakresie opłaty równej wartości nominalnej znaczków pocztowych, potwierdzonych w Pocztowej Książce Nadawczej przez Pocztę Polską, 3. Opłaty za dostawę towaru w zakresie opłaty za opakowanie towaru na które są faktury?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje. Wnosząca zapytanie przedstawiła stan faktyczny, z którego wynika, że w dniu 09.02.2004 r. rozpoczęła wykonywanie działalności gospodarcze ...

Generowanie strony w 32 ms