Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: służba zdrowia

Stawka podatku VAT dla usług polegających na przewożeniu dializowanych pacjentów z miejsca zamieszkania do stacji dializ i po dializach z powrotem do domu samochodami przystosowanymi do przewożenia chorych, wyposażonymi między innymi w butle tlenowe i wózki inwalidzkie, kierowanymi przez osoby mające uprawnienia ratowników medycznych.

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.03.2004 r., uzupełnione w dniu 10.03.2004 r. w sprawie interpretacji przepisów podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie wyjaśnia, co następuje. Przedmiotem pytania zawartego w w/w piśmie Podatnika jest okreś ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodotkować kompleksową dostwę i montaż wyposażenia technologicznego i kuchni dla budowanego obiektu służby zdrowia, tj. Szpitala Chirurgii Plastycznej

Zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) w związku z poz. 86 pkt 8 załącznika nr 5 do powołanej ustawy opodatkowaniu podatkiem według stawki 7 % podlega w okresie do dnia 31 grudnia 2003r. bez względu na symbol PKWiU budowa, remonty i bieżąca konserwacja budynków szpitali i zakładów opi ...

Czy w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 53, poz. 535) uległo zmianie opodatkowanie usług związanych z budową, remontami i bieżącą konserwacją budynków:szkół i instytucji badawczych (PKOB 1263),szpitali i zakładów opieki medycznej (PKOB ex1264).

Obowiązująca od 1 maja 2004r. ustawa z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) nie przewiduje stosowania obniżonej do wysokości 7% stawki podatku dla usług związanych z budową, remontami i bieżącą konserwacją budynków:szkół i instytucji badawczych (PKOB 1263),szpitali i zakładów opieki medycznej (PKOB ex1264). Jak wynika z przedstawionego w pismach stanu faktycznego ...

Czy szpital podlega rejestracji jako podatnik VAT UE i jaką stawkęnależy stosować przy świadczeniu usług medycznych?

Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art.14a§1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz.U.nr 137 poz.926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 25.08.2004r.(data wpływu do tut. Urzędu 26.08.2004r.) uzupełnionego pismem z dnia 27.09.04 w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, informuje iż – w przedstawionym przez stronę stanem faktycznym nie ...

Czy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, prowadzony przez spółkę będącą podatnikiem od towarów i usług, ma obowiązek posiadania odrębnego numeru NIP w celu rozliczania się w podatku VAT?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie, na pisemne zapytanie udziela informacji dotyczącej stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług i stwierdza, co następuje: Spółka wnosząca zapytanie przedstawiła stan faktyczny, z którego wynika, że j ...

Czy posiłki własnej produkcji z kuchni szpitalnej przeznaczone na całodobowe wyżywienie pacjenta i ich sprzedaż dla pracowników są opodatkowane podatkiem VAT i w jakiej wysokości?

Wnoszący zapytania przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że zgodnie ze statusem m. in. świadczy usługi zdrowotne w ramach leczenia szpitalnego. Od dnia 01.09.2004 r. kuchnia szpitalna będąca w strukturach jednostki prowadzi żywienie dla hospitalizowanych pacjentów. Podatnik prowadzi również sprzedaż posiłków dla pracowników i dla lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej w ra ...

Czy szpital ma obowiązek ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących obrotu związanego ze sprzedażą posiłków, wydawanych na specjalne życzenie pacjenta?

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.10.2003 r. z zapytaniem o zakres stosowania przepisów prawa podatkowego - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze. zm.) wyjaśnia, co następuje: Obowiązek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących dotyczy wszystkichpodatników, którzy ...

Jaka jest stawka podatku VAT dla świadczonych w szpitalu usług dezynfekcji, transportu zwłok, oraz sprzątania pomieszczeń?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Krowodrza, w odpowiedzi na pismo z dnia 29 września 2003 r. (data wpływu: 30 września 2003 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Z treści pisma wynika, że Spółka świadczy us ...

Jaka jest stawka podatku, w przypadku wykonywania usług budowlanych, polegających na montażu stolarki z tworzyw sztucznych w szkołach, przedszkolach i ośrodkach zdrowia ?

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Jednostkę wynika, że przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej jest: - sprzedaż detaliczna art. nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 52.48.G), - zakładanie stolarki budowlanej (PKD 45.42.Z), - wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.45.Z). Po 01.05.2004 r. Spółka sprzedając ...

Czy przekazane przez Spółkę na rzecz Fundacji "Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową", środki finansowe podlegają odliczeniu od dochodu na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stosownie do treści tego przepisu obowiązującego w 2004 r.?

Dyrektor Izby Skarbowej w Szczecinie działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 1 kwietnia 2005 r. Spółki z o.o ...

Generowanie strony w 11 ms