Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dożywocie

Czy Podatnikowi przysługuje prawo do kontynuacji odliczenia od podatku dochodowego w ramach tzw. "dużej ulgi budowlanej" za rok 2003 wydatków poniesionych w związku z zakupem lokalu mieszkalnego w 2001 roku (odliczenie wydatków, które nie znalazły pokrycia w podatku za lata poprzednie) w przypadku gdy lokal ten został darowany (na podstawie aktu notarialnego) córce Podatnika z zastrzeżeniem prawa dożywocia ?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Podatniczka w 2001r. zakupiła lokal mieszkalny nabywając prawo do odliczenia ulgi podatkowej z tytułu wydatków mieszkaniowych. Nie odliczyła jednak dotychczas całości kwoty o jaką mogła pomniejszyć podatek ponieważ kwota ta nie znalazła pokrycia w podatku należnym za kolejne lata 2001 i 2002. W 2003r Podatniczka darowała przedmiotowy lokal mieszkalny ...

Czy umowa o dożywocie jest tytułem prawnym uprawniającym do dokonania odliczeń od podatku dochodowego od osób fizycznych wydatków poniesionych na remont mieszkania?

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 roku Nr 14, poz. 176 ze zm.) - podatek dochodowy od osób fizycznych, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-15, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby miesz ...

ćzy podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, sprzedaż lokalu mieszkalnego otrzymanego na podstawie umowy dożywocia.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w związku z pismem z dnia 9 marca 2004 r (wpływ do tut. Urzędu – 11 marzec 2004 r.), Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy uprzejmie informuje. Powyższym pismem zwrócił się Pan o udzielenie informacji w sprawie wyjaśnienia, czy podlega opodatkowaniu zryczałtowanym po ...

Czy sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze umowy o dożywocie, przed upływem 5 lat od dnia nabycia podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.05.2004 r. (data wpływu do tut. Organu podatkowego 11.05.2004 r.); Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Podgórze informuje, że zgodnie z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) organ podatkowy (... ) na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielenia pisemnej informacji o ...

Czy wydatki poniesione na remont lokalu mieszkalnego do którego przysługuje zagwarantowane aktem notarialnym prawo dożywotnej służebności, mogą być odliczone od podatku w ramach ulgi remontowej?

Zgodnie z art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - w brzmieniu obowiązującym w 2003 roku, odliczeniu od podatku dochodowego podlegają wydatki poniesione przez podatnika w roku podatkowym na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację - zajmowanego na podstawie tytułu prawnego - budy ...

Czy w mojej sytuacji sprzedaż ziemi przeznaczonej pod zabudowę letniskową podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?Od 1995 roku jestem właścicielem gospodarstwa rolnego, które otrzymałem od rodziców za dożywocie (umowa dożywocia).Część ziemi została podzielona na działki rekreacyjne z przeznaczeniem pod zabudowę letniskową.Czy sprzedaż dwa-trzy razy w roku po kilka działek podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.Ja uważam, że sprzedaż w mojej sytuacji nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.10.2004, dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Makowie Mazowieckim, zgodnie z dyspozycją art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie art.5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz ...

Czy przeniesienie własności nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.11.2004r.. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) informuje, że nabycie nieruchomości na podstawie umowy dożywocia podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. e ustawy z dnia 9 września 2000r., ...

Czy zbycie nieruchomości w zamian za dożywocie jest źródłem przychodu w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137,poz. 926 ze zm.) zmienia informację udzieloną Pani przez Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze z dnia 11.08.2003 r. Nr PD-1/415/92/03 będącą odpowiedzią na zapytanie Pani z dnia 18.06.2003 r. (wpływ do Urzędu Skarbowego 18.07.2003 r.). Zapytanie dotyczy zbycia nieruchomo ...

Czy zawarta umowa o dożywocie może stanowić dla dożywotnika źródło przychodu z tyt. odpłatnego zbycia nieruchomości, o ile nastąpi przed upływem 5 lat od nabycia ?

Urząd Skarbowy Kraków – Nowa Huta zgodnie z art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiadając na pismo Pani z dnia 28.07.2003 roku (data wpływu do US) uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.), opodatkowaniu tym podatkiem podlegają doc ...

Zastosowanie obniżonej stawki podatku od nieruchomości.

Państwo X zwrócili się do Burmistrza Trzcianki o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie zastosowania obniżonej stawki podatku od nieruchomości w budynku gospodarczym będącym ich własnością. Państwo X nabyli nieruchomość (działkę z budynkiem) o pow. ha od Pana Y w zamian za zapewnienie Panu Y dożywocia. Pan Y, który jest wujem Pani X przekazał wcześniej gospodarstwo rolne za emeryturę na rzecz ...

Generowanie strony w 3 ms