Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przychody przyszłych okresów

Czy rozliczenie otrzymanych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz innych środków trwałych jako przychodów przyszłych okresów, poprzez ich rozliczenie proporcjonalnie do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych jest w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych prawidłowe?

Jednostka zgodnie z obowiązującymi od 14.12.2001 r. przepisami ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) jest obowiązana zapewnić realizację budowy oraz rozbudowy urządzeń wodno – kanalizacyjnych, w tym także sieci. Jednakże realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lok ...

W wyniku kradzieży utraciliśmy: zamortyzowany środek trwały, elementy wyposażenia oraz towary handlowe i materiały. Część towarów udało się odzyskać jeszcze w grudniu, postępowanie toczy się nadal. Czy w remanencie powinniśmy uwzględnić brak skradzionych towarów i materiałów. Czy wartość skradzionych towarów możemy wyksięgować z kosztów zakupu towarów, a następnie przenieść tę wartość do kosztów (wydatków). Czy w roku 2004 możemy dokonać korekty deklaracji podatku dochodowego za rok 2002. Z uwagi na brak dochodu w roku 2002 nie składaliśmy deklaracji PIT-5, tylko roczną deklarację rozliczeniową. Czy przy korygowaniu zapisów mamy obowiązek złożyć delaracje PIT-5 za każdy miesiąc, czy wystarczy korekta deklaracji rocznej. Czy możemy uznać za koszt uzyskania przychodu wydatki poniesione w roku podatkowym, związane z długoterminowym działaniem (zmiana rodzaju działalności), jeżeli pierwszy przychód z nowego rodzaju działalnosci jest przewidziany na następny rok podatkowy. Czy sprzedaż naszej nieruchomości, w której prowadzimy działalność gospodarczą, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w/g wybranej przez nas w tym roku stawki liniowej 19%. Czy jest to sprzedaż objęta podatkiem dochodowym ( okres wykorzystywania obiektu powyżej 5 lat).

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.02.2004r. (wpływ do urzędu 24.02.2004r.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew uprzejmie wyjaśnia: Ad.1 Przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 116, poz. 1222) nie określają sposobu ewidencjonowania takich zdarzeń gospodarczych jak straty w środkach obrotowych ...

Kiedy powstaje przychód w swietle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych , gdy podatnik pobierze zaliczkę / zadatek /w wysokosci 100% na poczet przyszłych dostaw?

Z przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego wynika, że spółka pobrała na poczet przyszłych dostaw zaliczkę/zadatek/ w wysokości 100%. Dostawy zostaną zrealizowane za kilka miesięcy . W ciągu 7 dni od momentu przyjęcia zamówienia spółka wystawia fakturę zaliczkową na poczet przyszłej produkcji i odbiorców w następnych miesiącach. Zapytanie podatnika dotyczy momentu powstania obowiązku podat ...

Czy ewidencjonowanie przychodu z tytułu otrzymanej zapłaty na poczet wykonywania usług promocji i reklamy w wysokości 1/60 jest prawidłowe?

Na podstawie: art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 14 ust. 1, ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy, po rozpatrzeniu wniosku pani Marty W. z dnia 12.08.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co ...

Czy zużyty do napełniania wanien cynk podczas pierwszego uruchomienia wpisać jednorazowo w koszty uruchomienia procesu technologicznego, czy zgodnie z przepisem art.22 ust.5 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. rozliczyć w czasie?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 art.14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm./, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim po analizie wniosku z dnia 03.08.2006 r. o interpretację przepisów prawa podatkowego p o s t a n o w i łuznać przedstawione stanowisko za prawidłowe. U z a s a d n i e n i e ...

1. Błędne zastosowanie przepisów materialnoprawnych każdorazowo pozostaje w ścisłym związku z ustaleniami stanu faktycznego sprawy. Oznacza to brak możliwości skutecznego powoływania się na zarzut niewłaściwego zastosowania prawa materialnego, o ile równocześnie nie zostaną zakwestionowane ustalenia faktyczne, na których oparto skarżone rozstrzygnięcie. 2. Gwarancja bankowa, o której mowa w art. 80-82 ustawy Prawo bankowe stanowi samodzielne zobowiązanie banku podejmowane na zlecenie klienta. Udzielając gwarancji bank zobowiązuje się, że zgodnie z treścią gwarancji, zaspokoić przyjmującego gwarancję beneficjenta, jeżeli zleceniodawca nie wywiąże się wobec niego z umownych zobowiązań. Innymi słowy, jeżeli umowa nie zostanie przez zleceniodawcę gwarancji wykonana, to bank wypłaci beneficjentowi określoną kwotę pieniężną. Powyższa kwota stanowi przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 3. Wydatki na nabycie udziałów w spółce kapitałowej mają charakter inwestycyjny. Oznacza to, że ich poniesienie przez podatnika nie ma charakteru kosztów podatkowych, gdyż ich poniesienie nie ma związku z uzyskaniem przychodu. Zasadna jest więc konkluzja WSA, że skoro wydatki na zakup udziałów nie stanowią kosztów uzyskania przychodu to nie stanowią ich tym bardziej koszty obsługi prawnej związanej z tą transakcją.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 23 sierpnia 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 16 grudnia 2004 r. w części określającej odsetki od nieuregulowanych w części zaliczek na podatek dochodowym od osób prawnych, zaś w pozostałym zakresie oddalił skargę "SGGP" Spółka z o.o. w Dąbrowie Górniczej w przedmiocie podatku dochodowego od o ...

Czy należności za pierwszą oraz kolejne transze wynikające z umowy stanowią przychód podatkowy w momencie wystawienia faktury VAT, czy też całość przychodu powinna być zakwalifikowana do przychodów podatkowych już roku następnego w momencie zakończenia kampanii?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) - po rozpatrzeniu wniosku Sp. z o.o. z dnia 22.08.2006 roku (wpływ do tut. Organu 24.08.2006r.) uzupełniony 14.09.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o po ...


Została zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 2.3 Schemat a.Czy otrzymane zaliczki należy kwalifikować jako przychody przyszłych okresów i odpisywać w przychody podatkowe proporcjonalnie do stopnia realizacji projektu?

Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, że Izba jest stowarzyszeniem zrzeszającym większość firm szwajcarskich w Polsce. Działalność statutowa Izby obejmuje m.in. wspomagania działalności biznesowej firm członkowskich, reprezentowanie szwajcarskich inwestorów w Polsce i polskich w Szwajcarii, promocję i wspomaganie polsko-szwajcarskich stosunków gospodarczych, kształtowanie pozyty ...


Generowanie strony w 80 ms