Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: weksel

Czy w spółce wystąpi przychód podatkowy w sytuacji gdy zaciągnęła pożyczkę, na pokrycie której zostały wystawione weksle z określonym terminem płatności jednak spłata wartości nominalnej weksli nastąpiła po terminie ich wymagalności i wierzyciel nie żądał od spółki odsetek za dni zwłoki w zapłacie?

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego odpowiadając w trybie art. 14a ustawy z dn. 29.08.1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997r. Nr 137 poz.926 ze zm.) na zapytanie Spółki z dnia 30.10.2003r. (uzupełnione w dniu 19.12.2003r.; data wpływu do tutejszego urzędu - 03.02.2004r.) informuje, że potwierdza stanowisko Spółki zawarte w przedmiotowym piśmie. W opisanym stanie faktycznym spółk ...

Koszty uzyskania przychodów

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), w związku z wnioskiem Spółki z dnia 19.01.2004 r. (data wpływu 26.01.2004r.) nr EF/FF/374/2004 o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, uprzejmie wyjaśniam: zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o ...

Czy złożenie weksla będzie skuteczną formą zabezpieczenia majątkowego kwoty zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 2 ustawy o VAT (dot. art. 19 ust. 12 pkt 2).

Stosownie do zapisu art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535) jeżeli przed dokonaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów otrzymano całość lub część ceny, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury potwierdzającej otrzymanie całości lub części ceny. Odpowiednie zastosowanie w takiej sytuacji mają również postanowieni ...

dotyczy zaliczenia w koszty działalności gospodarczej kwoty wynikającej z realizacji weksla in blanco

Pismem z dnia 7.06.2004 r. zwrócił się pan do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z prośbą o udzielenie informacji w następującej kwestii: Hurtownia obuwia „H.” w 1999 r. wystawiła dla właściciela firmy „R.” cztery weksle in blanco o łącznej wartości 250.000,00 zł jako zabezpieczenie umówionych transakcji handlowych. Weksle te zostały zrealizowane bez dostarczenia w zamian żadnego ...

Czy można traktować usługi dyskonta weksli na równi z faktoringiem i naliczać 22% podatek VAT?.

W załączniku Nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) określającym usługi zwolnione od podatku, w poz. 3 wskazano, że zwolnione są od podatku usługi pośrednictwa finansowego, z wyłączeniem jednak m. in. usług ściągania długów oraz faktoringu. W teorii i praktyce wyróżnia się faktoring właściwy (pełny) oraz faktoring niewłaściwy (niepełny). W nast ...


Jak opodatkować rozliczenie się z czynności związanymi z wekslem?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 217 w związku z art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki, w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłaty za odwołanie weksla pobranej przez podatnika podatku od wartości dod ...

Spółka pyta, czy w kontekście objęcia z dniem 1 maja 2004 r. usług faktoringu 22% podatkiem od towarów i usług, dyskonto weksli handlowych winno być traktowane również jako usługa faktoringu i podlegać opodatkowaniu według stawki 22%, czy w dalszym ciągu podlegać zwolnieniu jako odrębna usługa pośrednictwa finansowego, a w konsekwencji, czy podatnik ma prawo odliczyć naliczony podatek od towarów i usług od ww. usługi ?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 09.03.2005 r., który wpłynął w dniu 25.03.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej usług dyskonta weksli, polegających ...


W jakim momencie zaliczamy do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione w związku z odwołaniem weksla?

Postanowienie Działając na podstawie art. 217 w związku z art. 14a §4 i art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, że stanowisko Spółki w kwestii momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z odwołaniem weksla, opisane w punkcie ...

Generowanie strony w 7 ms