Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wpłaty z zysku

Czy w związku z ogłoszeniem upadłości zasadne jest sporządzanie deklaracji i ewentualne odprowadzanie wpłat z zysku przez przedsiębiorstwa państwowe?

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 1 grudnia 1995 r. o zmianie ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. z 1992 r. Nr 6, poz. 27) przedsiębiorstwa są obowiązane do dokonywania wpłat z zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym na rzecz budżetu państwa. Przed ...

Proszę o interpretację zapisu “wpłat z zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym ...”, użytego w treści § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministerstwa Finansów z dnia 21.02.1996 r. w sprawie określenia terminów i trybu wpłat z zysku oraz wzorów i terminów składania deklaracji przez przedsiębiorstwa państwowe (Dz. U. Nr 21, poz. 99 ze zm.).

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.02.2004 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 19.03.2004 r.), dotyczące udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, w tym dokonania interpretacji zapisu “wpłat z zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym ...”, użytego w treści § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministerstwa Finansów z dnia 21.02.1996 r. w sprawie określenia termin ...Dotyczy skutków podatkowych z tytułu wpłat z zysku w związku z umorzeniem należności publicznoprawnych w wyniku restrukturyzacji.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) po konsultacji zagadnienia z Dyrektorem Izby Skarbowej w Bydgoszczy informuję o zakresie stosowania przepisów podatkowych w sprawie przedstawionej przez Spółkę w zapytaniu z dnia 01 marca 2004 r., znak NF/280/04, (wpływ do Urzędu w dniu 02 marca 2004 r.) dotyczącej skutków podatk ...

Czy jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa w likwidacji jest zobowiązana do wpłaty 15% zysku za 2003r.

Podatnik ma wątpliwości, czy jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa jest zobowiązana do wpłaty 15% zysku za rok 2003 na rzecz budżetu państwa w sytuacji pokrycia straty z lat ubiegłych dochodem osiągniętym w 2003 r. Zdaniem spółki kompensata strat poniesionych we wcześniejszych latach dochodem osiągniętym w 2003 roku, powoduje „ rzeczywisty brak dochodu”, a w konsekwencji brak obowiązku dokonania prze ...

Podatek dochodowy od osób prawnych

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 154 poz. 792) i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 lutego 1996 r. w sprawie określenia trybu i terminów dokonywania wpłat z zysku oraz składania deklaracji przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa , a także określenia wzorów tych deklaracji (Dz. U. Nr 21 poz. 1 ...

Podatek dochodowy od osób prawnych

Zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. Nr. 154, poz. 792), podstawą ustalenia wysokości zaliczki na poczet wpłat z zysku jest zysk po opodatkowaniu podatkiem dochodowym osiągnięty w danym okresie, liczony w rachunku narastającym. Ogólne zasady określania przez osoby prawne- w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa ...

Czy umorzone w ramach restrukturyzacji należności publiczno - prawne nalezy wliczać do podstawy naliczenia wysokości wpłat z zysku?

W wyniku weryfikacji pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze z dnia 23.04.2004 r. Nr PDP/423/14/04, stanowiącego pisemną informację o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wydaną w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z pismem Przedsiębiorstwa z dnia 08.06.2004 r. Nr x Dyrektor Izby ...

Czy dotacje udzielone przez Ministra Finansów na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego powinny być wliczone do przychodu stanowiącego podstawę naliczenia wpłat z zysku, do których zobowiązane jest przedsiębiorstwo na podstawie przepisów art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 154, poz. 791) ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, w związku z pismem z dnia 6 września 2004 r., uzupełnionym w dniu 23 września 2004 r. po stwierdzeniu, że zapytanie dotyczy indywidualnej sprawy podatnika, w której nie jest prowadzone postępowanie podatkowe, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) inform ...

Generowanie strony w 10 ms