Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: opłata targowa

Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia otrzymywanego przez inkasenta podatków oraz opłaty targowej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.01.2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich w oparciu o art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia ...

Stawki podatku

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św. działając na podstawie art. 14a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowi (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie znak: Fn III-3328/151/03 z dnia 20.10.2003 r., uzupełnione w dniu 24.11.2003 r., dotyczące stosowania właściwej stawki podatku VAT przy sprzedaży usług inkasa opłaty targowej, wyjaśnia: Usł ...

Jak należy opodatkować podatkiem VAT czynności urzędowe, od których pobierane są opłaty administracyjnne lub opłata skarbowa? Jaką stawką podatku VAT opodatkowana jest opłata targowa? Czy spożycie artykułów spożywczych na posiedzeniach komisji lub sesji przez radnych lub sołtysów jest opodatkowane podatkiem VAT?

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów usług podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W myśl art. 7 ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy usługi w zakresie administracji publicznej, są zwolnione od podatku VAT. W świetle ...

Czy dochody z opłaty targowej powinny być uwzględniane przy określaniu kwot podatku naliczonego do odliczenia na podstawie art. 20 ustawy o podatku od towarów i usług?

Pobierane przez właściwe organy podatkowe, w rozumieniu art. 13 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa, opłaty targowe oraz pozostałe zobowiązania podatkowe nie są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Do czynności podlegających opodatkowaniu zalicza się wyłącznie czynności określone w art. 2 ustawy o podatku VAT. W związku z tym wpływy uzyskane z podatków ...

1. Czy czynność pobierania opłaty targowej w drodze inkasa opodatkowane jest podatkiem VAT i w jakiej wysokości?Podstawą do dokonywania czynności inkasenta jest uchwała organu podatkowego. Rada Miasta podjęła Uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso, uchwaliła prowizję dla inkasenta w wysokości 30% sumy zainkasowanych kwot pobranych opłat i wyznaczyła jako inkasenta dzierżawcę targowiska, z którym Burmistrz Miasta zawarł umowę na pobór opłaty targowej.

Działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 poz. 926 ze zmianami) w oparciu o opisany stan faktyczny Naczelnik Urzędu Skarbowego w Garwolinie informuje: W art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535) postanowiono, że nie uznaje się za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących ...

Czy czynność pobierania opłaty targowej w drodze inkasa jest opodatkowana podatkiem VAT i w jakiej wysokości ?

W związku z pismem z dnia 18.10.2004 roku w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności pobierania opłaty targowej w drodze inkasa, informuje się uprzejmie, iż: Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535) opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju ...

Czy opłata targowa pobierana przez Gminę podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Czy podlega opodatkowani usługa administrowania placem targowym?

dotyczy: informacji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzesku z dnia 07.10.2004 r. nr PO.III-443/22/04 w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Dokonując na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) weryfikacji ww. informacji, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie prostuje odpowiedź Nacze ...

Czy w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług prowizja z tytułu pobierania opłaty targowej na rzecz Urzędu Miasta X jest czynnością zwolnioną od podatku od towarów i usług?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków–Podgórze, w oparciu o przepis art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z Państwa zapytaniem zawartym w piśmie z dnia 29.06.2004 r. (data wpływu: 07.07.2004 r.), czy w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) prowizja z tytułu pobierani ...


Czy osoby dokonujące sprzedaży na targowiskach są zwolnione z opłaty targowej, jeśli są właścicielami nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, i opłacany jest podatek od nieruchomości?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z art. 16 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) postanawiam przychylić się do twierdzeń zawartych we wniosku z dnia 10 sierpnia 2005r. Pana J. K., że nie ciąży na nim ob ...

Generowanie strony w 10 ms