Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dokumenty urzędowe

Podatnik zwrócił się z zapytaniem jakie dokumenty powinien uzyskać aby możliwe było zastosowanie stawki 7% VAT dla sprzedaży usług i robót związanych z bieżącą konserwacją infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu?

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w związku z pismem z dnia 17.12.2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje: Usługi i roboty związane z bieżącą konserwacją infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkan ...

Podatnik prowadząc działalność gospodarczą poniósł w latach popzednich wydatek w związku z nieskutecznym uzyskaniem koncesji na transport międzynarodowy, którego nie odzyskał od osoby pośredniczącej w przedmiotowych formalnościach. Podatnik zwrócił sie z zapytaniem czy ww. wydatek może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów jeżeli wyrok sądu rejonowego orzekający zwrot powyższej kwoty uwiarygodnił jej poniesienie a następnie umorzono postępowanie egzekucyjne w stosunku do dłużnika.

W odpowiedzi na zapytanie podatnika z dnia 10.01.2004 r. (data wpływu - 14.01.2004 r.) dotyczące zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wartości zasądzonej kwoty poniesionej w latach poprzednich w związku z nieskutecznym uzyskaniem koncesji na transport międzynarodowy, której nie można odzyskać od osoby pośredniczącej w przedmiotowych formalnościach, Naczelnik Urzędu Skarbowego, działając na po ...

Jakie dokumenty firma musi posiadać oraz jakie wystawić żeby można było skorzystać z uproszczonej procedury w handlu wewnątrzunijnym między trzema kontrahentami w świetle ustawy z dnia 11.03.2004 r.o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr. 54 poz.535)?

Zgodnie z art.135 ust.1 pkt. 2 wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna (WTT) ma miejsce wówczas gdy występują w niej łącznie poniższe warunki: dostawa na rzecz ostatniego w kolejności podatnika musi być bezpośrednio poprzedzona wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów u drugiego w kolejności podatnika, drugi w kolejności podatnik, dokonujący dostawy na rzecz ostatniego w kolejności podatnika, nie ...

Spółka zwraca się o potwierdzenie Swojego stanowiska, że określone we wniosku dokumenty wystawione przez niemieckie organy podatkowe, spełniają przesłanki do uznania ich za certyfikaty rezydencji i tym samym uprawniają do zastosowania postanowień umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu zawartej pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec.

Spółka wyjaśnia, iż dokonuje zakupu usług wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1, 2 oraz 2 a ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, od podmiotów nie mających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu. Przy dokonywaniu zapłat za przedmiotowe usługi Jednostka, uwzględniając postanowienia umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, nie potrąca ...

Czy płatnik winien dokonać poboru podatku od przychodów z tytułu wypłacanych należności licencyjnych (za korzystanie z autorskich praw majątkowych) od rezydenta podatkowego USA, w sytuacji kiedy certyfikat amerykański dla grupy podatkowej "XX Inc." nie wskazywał wprost na to, że należy do niej "XY Group" ?

Postanowienie Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), w odpowiedzi na wniosek Spółki z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego (data wpływu 7 lutego 2005 r.), uzupełnione pismem z dnia 9 marca ...

Czy w związku z wykonywaniem na zlecenie sądów, prokuratur i policji przez biegłego sądowego opinii z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych można zastosować 50% koszty uzyskania przychodów?

Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po dokonaniu weryfikacji wydanego na wniosek ... postanowienia Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z dnia 3 listopada 2005r. Nr DF/415-819/05/FW zawierającego pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawia ...

Czy w związku z wykonywaniem na zlecenie sądów, prokuratur i policji przez biegłego sądowego opinii z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych można zastosować 50% koszty uzyskania przychodów?

Decyzja Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w zw. z art. 221 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu odwołania ... od decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 18 sierpnia 2006r. Nr BI/415-1023/05 zmieniającej z urzędu postanowienie Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z dnia 3 listopada 2005r. Nr DF/415-819/0 ...

1. Naczelny Sąd Administracyjny zgadza się z poglądem, że pocztowe potwierdzenie odbioru pisma jest dokumentem urzędowym. 2. Dla podważenia treści takiego dokumentu należy uzyskać informację o innej dacie doręczenia bądź innym sposobie doręczenia np. w drodze tzw. reklamacji pocztowej. 3. Przyjęcie przez sąd I instancji za podstawę orzeczenia ustnej informacji, która nie została skonfrontowana z aktami sprawy podatkowej, stanowiło oczywiste naruszenie prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Wyrokiem z dnia 13 lutego 2006 r. sygn. akt I SA/Bd 669/05, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy, po rozpoznaniu skargi Waldemara M..., uchylił postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 10 października 2005 r. w przedmiocie uchybienia terminowi do wniesienia odwołania. Jak wskazano w uzasadnieniu wyroku, Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził, iż decyzję organu podatkowego I in ...

Prawo do odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% uzyskanego przychodu z tytułu sporządzania opinii przez biegłego sądowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działają ...

Prawo do odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% uzyskanego przychodu z tytułu sporządzania opinii przez biegłego sądowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minist ...

Generowanie strony w 77 ms