Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: współczynnik

Czy w 2003 r. i 2004 r. można stosować współczynnik 3 przy liczeniu amortyzacji środków trwałych przyjmując wykaz powiatów (gmin) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym z roku 2002 jako aktualny?

Zgodnie z art. 22k pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w przypadku używania środków trwałych, określonych w ust. 1, w zakładzie danego podatnika położonym na terenie gminy o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym albo w gminie zagrożonej recesją i degradacją społeczną, których wykaz na ...

Spółka zajmuje się działalnością w zakresie sprzedaży i wynajmu systemów przeciw-kradzieżowych. Są to urządzenia z wbudowanymi zaawansowanymi systemami komputer., gdzie technologia i postęp techniczny szybkosię zmienia. Pyta czy może podwyższyć stawki amortyzowanych ww. urządzeń przy zastosowaniu współczynnika 2,0.

W odpowiedzi na zapytanie Spółki złożone w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej w dniu 01 marca 2004r. (data otrzymania przez Urząd Skarbowy) dotyczące stosowania podwyższonych stawek amortyzacyjnych dla maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 4-6 Klasyfikacji Środków Trwałych GUS, poddanych szybkiemu postępowi technicznemu według metody liniowej przy zastosowaniu współczynnika 2,0 - Naczelnik Drug ...

Pytanie dotyczy ustalenia współczynnika na rok 2005 dla połączonego Nadleśnictwa ....

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Augustowie mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę i stan prawny obowiązujący w dacie zaistnienia tego zdarzenia, postanawia udzielić następującej interpretacji, co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego. W myśl art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w stosunku do to ...

Czy dochody z tytułu sprzedaży aktywów finansowych oraz odsetek od lokat bankowych są wliczane do wartości obrotu, o którym mowa w art. 90 ustawy o VAT?

Podatnik zainwestował środki pieniężne w lokaty bankowe oraz zakupione poprzez biuro maklerskie papiery wartościowe. Po pewnym czasie podatnik wycofał aktywa z lokat bankowych oraz dokonał sprzedaży akcji. Zdaniem podatnika dochodów z tytułu sprzedaży aktywów finansowych oraz odsetek od lokat bankowych nie wlicza się do wartości obrotu, o którym mowa w art. 90 ustawy o podatku VAT, który służy do ...

Czy przyjęte do ewidencji środków trwałych samochody, użytkowane uprzednio przez okres 6-11 miesięcy w celach testowych i demonstracyjnych, uznać - na podst. art. 16j ust. 2 pkt 1 updop - za używane środki trwałe i ustalić indywidualną stawkę amortyzacyjną wynoszącą 30 miesięcy, czy na podstawie art. 16i ust. 2 pkt 2 zastosować podwyższoną stawkę?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Pod ...

1. Czy Spółka zobowiązana jest do wykazania w deklaracji VAT-7 jako „import usług” przypadających za dany okres rozliczeniowy odsetek od pożyczek udzielanych przez podmioty zagraniczne? Zdaniem Podatnika, pomimo iż odsetki od pożyczek stanowią zobowiązanie z tytułu nabytych usług finansowych i nie mają wpływu na jej obroty, to układ deklaracji VAT-7 jednoznacznie wskazuje na konieczność wykazania w niej przedmiotowych odsetek traktowanych jako import usług. 2. Czy wartość przekazywanych na podstawie umowy pożyczki odsetek należy uwzględnić w ustaleniu proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług? Podatnik stoi na stanowisku, że wykazane w deklaracji kwoty odsetek od pożyczek nie powinny być uwzględniane przy ustalaniu proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 ustawy o VAT. 3. Jaki jest termin złożenia korekty, o której mowa w art. 91 ustawy o VAT, jeżeli rok obrachunkowy Spółki trwa od 01 grudnia do 30 listopada roku następnego? W ocenie Podatnika, terminem do dokonania powyższej korekty powinien być termin złożenia deklaracji VAT-7 za pierwszy miesiąc kolejnego roku obrachunkowego, tj. w przedstawionym stanie faktycznym–25 stycznia.

Stan faktyczny Podatnik prowadzi działalność w zakresie gastronomii oraz inwestycję w zakresie budowy pensjonatu na potrzeby działalności hotelarskiej. W celu sfinansowania swojej działalności inwestycyjnej Podatnik zawarł z podmiotami zagranicznymi umowy pożyczek pieniężnych, z tytułu których zobowiązany jest do zapłaty odsetek. Ocena prawna stanu faktycznego: Ad. 1 Zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy ...

Czy dofinansowania z PFRON do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych winny być uwzględnione przy wyliczaniu proporcji zgodnie z art. 90 ust. 3-7 ustawy o podatku od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 14 stycznia 2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż pr ...

Czy dofinansowania i refundacje winny byc uwzględnione przy wyliczaniu proporcji zgodnie z art. 90 ust. 3-7 ustawy o podatku od towraów i usług? Czy istotny w sprawie jest fakt, iż niektóre z dopłat nie wpływają na rachunek bankowy podatnika?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 14 stycznia 2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż pr ...

Czy przychody uzyskane z tytułu sprzedaży udziałów w Spółce z o.o. winny być uwzględnione przy wyliczeniu proporcji zgodnie z art. 90 ust. 3-7 ustawy o podatku od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 14 stycznia 2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż pr ...

Czy Podatnik ma prawo przy rozliczaniu podatku VAT za okres 01.07-31.12.2005 r. stosować współczynnik struktury sprzedaży ustalony na dzień 01.01.2005 r.?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku, działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), postanawia wydać pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego gospodarstwu pomocniczemu X przy jednostce budżetowej Y, oceniając jego stano ...

Generowanie strony w 25 ms