Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: oddział

Czy w przypadku gdy Spółka prowadzi działalność handlową na terenie całego kraju a siedzibą jest miasto XXX a pracownicy Spółki mają wpisane w umowie o pracę jako miejsce świadczenia pracy obszary swojego działania np.: cała Polska lub np.: region północny to czy zapis taki należy uznać za oddział (zakład) Spółki i wpisać w CIT - ST/A.

W odpowiedzi na zapytanie Spółki z dnia 19.02.2004r. złożone w trybie artykułu 14a § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926, ze zm), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego informuje, iż: W myśl przepisu art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54 z 2000r., poz. 654 ze zm)Spółka jest zobowiąz ...

Czy czynności podejmowane pomiędzy polskim oddziałem firmy zagranicznej a jej centralą można przyjąć jako eksport i import dla celów rozliczeniowych VAT ?

Sp. z o.o. zwróciła się pismem z dnia 28.01.2004 roku (data wpływu 02.02.2004 r.) do Naczelnika Lubuskiego Urzędu Skarbowego - o udzielenie informacji w zakresie stosowania prawa przedstawiając następujący stan faktyczny: Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej została powołana jako oddział przedsiębiorstwa zagranicznego. Wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarc ...

Czy po dniu 1 maja 2004 roku oddział kościelnej osoby prawnej uznany uprzednio za odrębny podmiot podatkowy zachowa swój status w zakresie podatku od towarów i usług ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, w odpowiedzi na pismo z dnia 7 kwietnia 2004 r., Nr EF-1/81/04, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po sprawdzeniu, że zostały spełnione warunki określone w § 2 i § 3, informuje, że wyłączenie grupy podmiotów określonych w art. 157 ust. 2 pkt 2 usta ...

Zgodnie z przepisem art. 28 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54, poz. 654 ze zm.) podatnicy posiadający wyodrębnione organizacyjnie zakłady poożone na terenie innych gmin niż gmina, na terenie której podatnik ma swoją siedzibę mają obowiązek załączania do deklaracji oraz zeznania o wysokości dochodu (straty) informacji o należnych gminom i województwom udziałach o podatku dochodowym (CIT-ST). W formularzu tym należy wypełnić m.in. następujące rubryki: D - dot. informacji o liczbie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę; F - dot. informacji o zakładach pracy na podstawie umowy o pracę. W związku z powyższym podatnik zwrócił się z zapytaniem do urzędu skarbowego: Czy w przypadku określenia w umowie o pracę miejsca świadczenia pracy ze wskazaniem na konkretny oddział wchodzący w skład Spółki, w pozycji D należy wpisywać ogólną liczbę zatrudnionych na umowę o pracę, a w pozycji F formularzas liczbę osób świadczących pracę na terenie gminy, w której znajduje się oddział? Czy w przypadku określenia w umowie o pracę miejsca świadczenia pracy ze wskazaniem na Spółkę lub teren całego kraju, bez wydzielenia i sprecyzowania w którym z oddziałów świadczenie pracy będzie się odbywać, w pozycji D należy wpisywać ogólną liczbę zatrudnionych na umowę o pracę, a w pozycji F nie zostaną ujęte osoby z zawartymi w powyższy sposób umowami o pracę? Czy niesprecyzowanie w umowach o pracę zawieranych z pracownikami przez Spółkę miejsca świadczenia pracy powodować będzie konsekwencję zmiany danych przedstawianych w załączniku CIT-ST? Czy dla potrzeb CIT-ST należy uznać za tożsame pojęcia miejsce wykonywania pracy i miejsce świadczenia pracy i jak należy rozumieć pojęcie miejsce świadczenia pracy wskazane w pozycji F formularza?

Zgodnie z art. 28 § 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) podatnicy posiadający zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla ich siedziby są obowiązani składać do urzędu skarbowego w terminie wpłat zaliczek miesięcznych w przypadku dokonywania tych wpłat w uproszcz ...

Pytanie dotyczy Ustalenia płatnika właściwego do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wypłaconych nagród związanych ze sprzedażą premiową lub wygranych konkursach i grach. Czy płatnikiem będzie oddział mający status oddziałów samobilansujących się i działający jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych w odniesieniu do dochodów z pracy, czy Spółka jako osoba prawna ?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami /, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedstawionej sprawie. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka jest jednostką składającą się z wielu j ...Z przedmiotowego pisma wynika, że fundacja posiada jednostki organizacyjne, prowadzące działalność gospodarczą i statutową, które są rozliczane się z podatku od towarów i usług zbiorczo przez jednostkę macierzystą – fundację, pod jej numerem identyfikacyjnym. Pozostałe podatki rozliczane są przez te jednostki we właściwych urzędach skarbowych. Podatnik zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług dotychczasowa forma rozliczania VAT jest prawidłowa.

Zgodnie z przepisem zawartym w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 585) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust.2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Zgodnie z art. 157 ust. 1 ww. ustawy - podatnicy zarejestrowa ...

- czy spółka posiadająca jedyną siedzibę w Warszawie i zatrudniająca 70% pracowników pracujących na terenie Warszawy, natomiast pozostała część pracowników zatrudniona jest na stanowisku-przedstawiciel handlowy i działa na terenach Polski, powinna składać do Urzędu miesięczną deklarację CIT-ST?

W myśl art 28 ust.1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.Nr 54 z 2000 poz 654 ze zm) podatnicy posiadający zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla ich siedziby są obowiązane składać do urzędu skarbowego w terminie wpłat zaliczek miesięcznych w przypadku dokonywania tych opłat w uproszczonej formie lub z ...

Wątpliwości Spółki w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczą opodatkowania podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), sprzedaży składników majątkowych, które nie stanowią wyodrębnionej organizacyjnie i finansowo części przedsiębiorstwa, uprawnionej do samodzielnego sporządzania bilansu.

Z treści wystąpienia podatnika wynika, że prowadzi działalność gospodarczą polegającą na produkcji towarów: koagulantów (siarczany glinu, chlorki poliglinowe, chlorki i siarczany żelaza), glinianów sodowych służących do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz do produkcji bieli tynkowej, składników nawozów sztucznych wykorzystywanych w rolnictwie (siarczan magnezowy, azotan wapniowy oraz azot ...

Generowanie strony w 6 ms