Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zaświadczenia

Został utworzony Fundusz Świadczeń Socjalnych Emerytów i Rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych, z którego wypłacane są różne świadczenia socjalne m. in. zapomogi. W jaki sposób powinien być udokumentowany stan długotrwałej choroby osoby ubiegającej się o świadczenie? Czy osoba starająca się o zapomogę może przedstawiać wielokrotnie ten sam dokument?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązujacym w 2003 r. wolne od podatku dochodowego były zapomogi wypłacane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci: a) z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadcze ...

Wyłączenia

W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami na tle pobierania opłaty skarbowej od potwierdzeń zarejestrowania podatników w podatku od towarów i usług jako podatników VAT, Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia. Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54,poz. 535) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960, z późn ...

Urząd Gminy X pyta czy jest organem właściwym do wydania zaświadczenia stwierdzającego, że sieć wodociągowa wraz z przyłączami jest związana z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Pytanie jest uzasadnione zróżnicowaniem stawek podatku VAT na poszczególne usługi oraz pytaniami kierowanymi do gminy ze strony potencjanych wykonawców.

Opisując stan faktyczny podano, że na terenie Gminy realizowane są roboty budowlane w zakresie infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu. Postawione pytanie dotyczy sposobu ustalania związku inwestycji z budownictwem mieszkaniowym. Jak słusznie zauważono, zgodnie z art. 146 ust.1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaró i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), do dni ...

Czy zakup środka transportu na terytorium innego państwa członkowskiego przez podatnika podatku od towarów i usług zarejestrowanego dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych od podatnika który rozlicza się z podatku od wartości dodanej na zasadzie opodatkowania marży jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem towaru ?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udzielam pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatków pośrednich w indywidualnej sprawie przedstawionej we wniosku z dnia 30.06.2004r. (data wpływu do tutejszego organu podatkowego: 01.07.2004r.) uzupełnionym w dniu 29.07.2004r.: Ze s ...

Czy przyczepy sprowadzone z zagranicy są objęte obowiązkiem uzyskania zaświadczenia o obowiązku uiszczenia podatku lub zaświadczenia o nie podleganiu takiemu obowiązkowi ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie w odpowiedzi na złożone w dniu 04.08.2004 r. zapytanie dotyczące sprowadzonych z zagranicy środków transportu objętych obowiązkiem uzyskania zaświadczenia o obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług oraz nie podlegających takiemu obowiązkowi informuje: Zgodnie z art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. ...

Czy można dokonać rejestracji pojazdu na podstawie faktury VAT marża wystawionej przez komisanta?

Dokonując na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) weryfikacji informacji, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie uzupełnia: Stan faktyczny opisany w zapytaniu przedstawia się następująco: Komisant sprowadził na terytorium kraju pojazd z państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Przed pierwszą rejestracją pojazdu na terytorium ...

Podatnik pyta, czy każdorazowo przed sprzedażą tak zakupionego samochodu jest zobowiązany do wystąpienia do urzędu skarbowego z wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu na druku VAT-24.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, udzielona w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Pismem z dnia 16 sierpnia 2004r. (data doręczenia – dnia 16 ...

Czy podatnik ma prawo do skorzystania z ulgi remontowej na podstawie zaświadczenia wystawionego przez Spółdzielnię Mieszkaniową, w przypadku gdy na fundusz remontowy przerachowano nadpłatę za centralne ogrzewanie?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Drawsku Pom. na pisemne zapytanie spółdzielni mieszkaniowej udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że komisja wnioskowa wybrana na ze ...

Kiedy występuje obowiązek uzyskania zaświadczenia o obowiązku uiszczenia zapłaty podatku lub zwolnienia z tego obowiązku w przypadku nabycia środka transportu poza Polską ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie w odpowiedzi na złożone w dniu 10.08.2004 r. zapytanie dotyczące sprowadzonych z zagranicy środków transportu objętych obowiązkiem uzyskania zaświadczenia o obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług oraz nie podlegających takiemu obowiązkowi informuje: Zgodnie z art. 105 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i u ...

Czy urząd skarbowy wyda zaświadczenie potwierdzające uiszczenie podatku VAT od zbycia pojazdu dokumentowanego fakturą z wyszczególnioną kwotą poodatku VAT?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 roku w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów ( Dz. U. z 2002 roku, Nr 133, poz. 1123 z późniejszymi zmianami ) § 3 ust. 3 wymagane zaświadczenia wydane przez właściwy organ, potwierdzające uiszczenie lub brak obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług ( patrz § 3 ust.1 pkt. 5 ) może być zastąpione fakturą z wyszczególnion ...

Generowanie strony w 15 ms