Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: umowa o pracę

Zwolnienia przedmiotowe

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.12.2002 r. (data wpływu do tut. Urzędu 23.12.2002 r.) w sprawie udzielenia informacji dotyczącej zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło (o pracę) wypłaconych ze środków pomocowych, Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto informuje, że: Na podstawie par. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.04.2002 r. w spraw ...

Zwolnienia przedmiotowe

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 10.02.2003 r. w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wypłat na rzecz członków Polskiego Związku Wędkarskiego w Kielcach z tytułu diet i innych należności za czas podróży, informuje, że zgodnie z ...

Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.03.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie wyjaśnia. Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2002 roku przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lu ...

Zwolnienia przedmiotowe

W związku z pismem z dnia 25.06.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje, co następuje: Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z 2000r. ze zm.) wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszk ...


Jest na emeryturze i prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie usług projektowych. Jednocześnie zatrudniona jest na umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy jako projektant. Dla firmy w której jest zatrudniona nie wykonuje usług projektowych. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej chce wykonywać usługi projektowe w ramach umów o dzieło dla innych jednostek. Uważa, że może wybrać opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej według liniowej stawki 19% zamiast skali podatkowej.

Zdaniem organu podatkowego może Pani wybrać sposób opodatkowania dochodówz pozarolniczej działalności gospodarczej według liniowej 19% stawki. Powyższe wynika z niżej powołanych przepisów cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991 r.: -zgodnie z art. 30c ust1 „Podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskanych przez podatników, o któr ...


Czy pracownikom przejętym w trakcie roku podatkowego w trybie art. 231 Kodeksu pracy, nowy pracodawca powinien wystawić informacje PIT-11 za cały rok czy jedynie za okres od dnia przejęcia pracowników ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie działając na mocy art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 15 marca 2004 r. uprzejmie wyjaśnia. Pytają Państwo czy pracownikom przejętym w trakcie roku podatkowego w trybie art. 231 Kodeksu pracy, nowy pracodawca powinien wystawić informacje PIT-11 za cały rok czy ...

Czy rekompensata z tyt. rozwiązania umowy o pracę w wyniku restrukturyzacji zakładu pracy korzysta ze zwolnienia zgodnie z art., 21 ust. 1 pkt 3?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie w odpowiedzi na pismo z dnia 14 stycznia 2004 r., w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego wyjaśnia co następuje: Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz ...

Czy wynagrodzenia lekarzy zatrudnionych na umowę o pracę w zarejestrowanej przez Spółkę z o.o. zakładowej przychodni lekarskiej i świadczących usługi zdrowotne na rzecz pracowników mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 1997 r. nr 137, poz. 926 ze. zm. ), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku ze złożonym w dniu 03 marca 2004 r. zapytaniem dotyczącym udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje: Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt. 65 ustawy z dnia 15 lut ...

Generowanie strony w 29 ms