Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: grunty własne

- dotyczy zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości dokonanego w 2004 r. na mocy art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 z 2000 r. ze zm.)

Pismem z dnia 05 marca 2004 r. Podatniczka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Elblągu o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości dokonanego w 2004 r. na mocy art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ...

W jaki sposób należy udokumentować refundację należności wypłaconych osobom fizycznym z tytułu prawa użytkowania ich gruntów? Jaka stawka obowiązuje na fakturze z tyt. poddzierżawienia gruntów?

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), opodatkowaniu podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W myśl art. 4 pkt 2 cyt. wyżej ustawy przez usługi rozumie się usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publi ...

-Czy przy sprzedaży nieruchomości przejętych po jednostkach wojskowych należy pobierać podatek od towarów i usług od gruntu.-Czy sprzedaż prawa własności gruntu w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.-Czy sprzedaż prawa nie zabudowanej działki stanowiacej użytek rolny-pastwisko podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Pismem z dnia 14 maja 2004r. Ldz. GN.GG.7145/280/2004, uzupełnionym pismem z dnia 18 maja 2004r. Ldz. GN.GG.7145/290/2004 Urząd Miejski zwrócił się do tut. organu podatkowego z zapytaniem w sprawie stosowania przepisów podatku od towarów i usług w przypadku sprzedaży prawa własności gruntu. Stan faktyczny: Gmina posiada prawo własności zbudowanych nieruchomości przejętych po jednostkach wojskowyc ...


w 1998 rozpoczeliśmy ( czterech spadkobierców dawnej właścicielki a naszej babaci ) staranie o zwrot nieruchomości t.j. domu mieszkalnego wraz z działką połozonego w Warszawie. Decyzją nr Burmistrz Gminy Warszawa - Centrum ustanowił na naszą rzecz użytkowanie wieczyste gruntu, o którym mowa wyżej, w części stanowiącej 0,69; odzyskaliśmy także taką część domu. Siedem lokali w budynku zostało wcześniej sprzedanych. Po przejęciu budynku od Zarządu Budynków Komunalnych aktem notarialnym, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy umownie oddał nam, wraz z częścią budynku, w/w grunty we współużytkowanie wieczyste.w nastepstwie powyższego Sąd Rejonowy dla Maiasta Warszawy - Mokotowa dokonał stosownych zapiasów w księdze wieczystej nr. Z uwagi na stan budynku ( od chwili naszego wystąpienia o zwrot, czyli przez 6 lat, nie był on remontowany ) i fakt, że zwrócono nam jego jedynie część podjęliśmy decyzję o jego sprzedaży. W umowie sprzedaży noturiusz zwraca nam uwagę na przepisy art. 10 ust. 1 pkt. 8 oraz art. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ta niepewność co do ewentualnego obowiązku podatkowego spowodowała niniejsze moje wystąpienie. Sądzę jednak, że podatek dochodowy w powyższej sprawie jest nie należny z uwagi na uregulowaną kwestię podatku spadkowego i fakt, że nieruchomości, o której mowa, nie została przez nas zakupiona a, po wielu latach odzyskana po bezprawnym przejęciu przez Państwo.

Działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr. 137 z 1997r. poz. 926 ze zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany na pisemne zapytanie z dnia 07.11.2004r. ( wpływ 09.11.2004r. ), uzupełnione w dniu 16.11.2004r., udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i wyjaśnia co następuje : Na podstawie przepisów art. 10 u ...

Czy odpłatna dostawa gruntu należącego do prywatnego majątku podatnika objętego wspólnością majątkową małżeńską podlega opodatkowaniu podatekiem od towarów i usług w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?

W odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśnicy na mocy art. 14 „a” § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie wyjaśnia w zakresie podatku od towarów i usług: Stan faktyczny: Podatnik posiada status czynnego podatnika podatku od towarów i usług ...

Czy jednorazowa sprzedaż gruntu przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), w związku z rażącym naruszeniem przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rybniku z dnia 29 kwietnia 2005r. ...

Jaką stawkę podatku od towarów i usług zastosować w przypadku sprzedaży lokalu użytkowego i związanego z nim prawa własności gruntu?.

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 216, art. 217 oraz art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa tekst jednolity / Dz.U Nr. 8 poz. 60 z 2005 r. / Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 16 czerwca 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej ...

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że jesteście Państwo współwłaścicielami nieruchomości gruntowych znajdujących się na terenie Białołęki. Grunty te, w 1987r. nabyli Państwo w wyniku podziału gospodarstwa rolnego w drodze spadku. Na mocy decyzji gminy Białołęka w Warszawie przedmiotowa nieruchomość gruntowa została przeznaczona pod budownictwo jednorodzinne.Jednocześnie informują Państwo, iż uwzględniając zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego dokonano podziału nieruchomości. W wyniku podziału powstało 14 działek przeznaczonych pod zabudowę. W części przewidzianej pod usługi rozpoczęto budowę nowej siedziby Państwa firmy. Dla pokrycia kosztów związanych z ww. inwestycją, do dnia 30 kwietnia 2004r. dokonano zbycia 10 z wydzielonych działek budowlanych, które stanowiły majątek osobisty.Jak wynika z treści wniosku w 2005r. dokonano zbycia następnych dwóch działek, z których dochód został przeznaczony na realizację inwestycji. W związku z powyższym wystąpiono z zapytaniem czy sprzedaż działek budowlanych stanowiących prywatny majątek w celu sfinansowania inwestycji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż działek budowlanych, dokonanych w 2005r. nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, ponieważ jest prywatną własnością, która została odziedziczona w drodze spadku. Ponadto, nie jest to majątek należący do firmy.W związku z art. 15 ust. 3, dokonana w 2005r. sprzedaż działek budowlanych, w celu realizacji inwestycji rozpoczętej w 2003r. nie jest działalnością gospodarczą.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek p o s t a n a w i a uznać stanowisko zawarte we wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego złożonym dnia 18 paź ...

Czy planowaną sprzedaż gruntu ( również w postaci pojedynczych działek ) zakupionego w celu realizowania działalności rolniczej, a nie w celu jego dalszej odsprzedaży, można uznać w świetle art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług za działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie:- art. 14a§1, 3 i 4 w związku z art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Jeżyce po zapoznaniu się z wnioskiem Pana X, z dnia 30.12.2005 r. ( data wpływu do tut. Urzędu 04.01.2006 r. ) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie prawa podatko ...

Generowanie strony w 101 ms