Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wyszkolenie uczniów

Czy ulga za wyszkolenie uczniów przyznana w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty podatkowej, może być odliczana zarówno od podatku dochodowego wynikającego z karty podatkowej jak również od podatku pobranego przez ZUS z emerytury?

Działając na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 137 poz.926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Garwolinie na złożone w dniu 09.03.2004 r. zapytania w sprawie udzielenia pisemnej informacji odnośnie zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego informuje. Szczegółowe zasady udzielania ulgi uczniowskiej są uregulowane w odpowiednich przepisach, i ...

- czy szkolącym, nie zrzeszonym w cechu lub izbie przysługuje ulga w podatku dochodowym za wyszkolenie uczniów w świetle ustawy z dnia 22.03.1989 r. o rzemiośle, - czy szkolącym zrzeszonym w cechu lub izbie przysługuje ulga w podatku dochodowym z tytułu nauki zawodu w przypadku gdy uczeń przystąpił do egzaminu przed inną komisją egzaminacyjną niż izbowa ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Mieście Lubawskim działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 02.10.2003 r. (data wpływu do tutejszego organu podatkowego 14.10.2003 r.) znak 131/137/2003 w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego wyjaśnia co następuje. W przedmiotowym piśmie zapytuje: ...

Jaki wpływ na rozliczenie podatku naliczonego będą miały: sprzedaż usług w stawce 0%, które zleceniodawca pokrywa ze środków finansowych pochodzących z bezzwrotnych funduszy z Unii Europejskiej oraz sprzedaż zakwalifikowana jako zwolniona z tytułu praktyk uczniowskich ?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 24.11.2004 r. złożone w dniu 29.11.2004 r. uzupełnione w dniu 17.12.2004r. I 28.12.2004 r. dotyczące sposobu rozliczenia VAT naliczonego w przypadku wystąpienia sprzedaży zwolnionej - na podstawie art.14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) informuję , że : Zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca ...

W okresie prowadzenia działalności gospodarczej przyznana została mi ulga, z tytułu wyszkolenia ucznów. Z dniem 30.09.2003r. działalność została wykreślona z ewidencji działalności gospodarczej. Obecnie osiągam dochody z wynagrodzeń. Czy dokonując rozliczenia za 2004r. mogę skorzystać z przyznanej mi ulgi i czy mogę rozliczyć się wspólnie z żoną?

Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew: Uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku z dnia 17.01.2005r. (wpł. 19.01.2005r.) uzupełnione w dniu 27.01.2005r. Mimo likwidacji z dniem 1 stycznia 2004r. ulgi szkoleniowej, ze względu na realizację praw nabytych, ustawa z ...

Czy dotacje z Urzędu Pracy na pokrycie kosztów wyszkolenia uczniów (wynagrodzenie, nagrody, składki na ubezpieczenie społeczne) podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając stosownie do treści art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo Podatnika z dnia 09.06.2004 r. (data wpływu: 20.07.2004 r.) wyjaśnia, co następuje: Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podst ...

Czy ulga uczniowska przyznana w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu ewidencjonowanego może być odliczana również od podatku dochodowego, z tyt. wynagrodzenia za pracę i zasiłku chorobowego. Od czerwca 2003r. zawiesiłem działalność gospodarczą, z uwagi na pracę zawodową.

Mimo likwidacji z dniem 1 stycznia 2004r. ulgi szkoleniowej, ustawa z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2003r. Nr 202, poz. 1956 ze zm., zawiera przepisy przejściowe, umożliwiające dalsze korzystanie z ulgi uczniowskiej, do której nabyto prawa do końca 2002r. Dla podatników rozliczających się w formach zryczałt ...

Czy pracodawca, który zawarł z uczniami dn. 15 stycznia 2004r. umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, nabywa prawo do ulgi uczniowskiej - proporcjonalnie za okres zatrudnienia?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wolsztynie postanawia uznać za nieprawidłowe stanowisko U., zawarte we wniosku z dn. 15 czerwca 2005r., uzupełnionym dn. 11.07.2005r., w którym podatnik stwierdził, że pracodawca, który zawarł z uczniami dn. 15 st ...

W trakcie 2004 roku spisałem z uczniami umowę o pracę w celu nauki zawodu. W miesiącu wrześniu 2005 roku uczniowie ci przystąpią do do egzaminu czeladniczego. Mając na uwadze powyższe zwracam się z zapytaniem, czy będzie mi przysługiwała ulga z tytułu szkolenia uczniów?

Z treści złożonego zapytania wynika, iż w 2002 r. spisał Pan umowę z uczniami Dawidem M. i Jarosławem K. w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy na okres 18-tu miesięcy. Uczniowie ci kończyli naukę w Gimnazjum dla Dorosłych pod nadzorem OHP. Ponadto w dniu 25 kwietnia 2003 r. spisał Pan umowę z uczniem Sebastianem J. w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy na okres od 1 maja ...

Czy refundacja kosztów związanych ze szkoleniem ucznów stanowi dopłatę podlegajacą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, dotyczącej opodatkowania podatkiem VAT refundacji kosztów z tytułu szkole ...

Czy szkolenie uczniów w zakładzie przejętym po ojcu, którzy odbywają przygotowanie zawodowe w zakładzie ojca, będzie uprawniało podatniczkę do ulgi uczniowskiej?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pani (...) złożonego 11.05.2005r., uzupełnionego 18.05.2005r. i 23.05.2005r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej ulgi w podatku dochodowym za wyszko ...

Generowanie strony w 6 ms