Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: określenie straty

Czy podatnik ponosząc jedynie koszty a nie uzyskując przychodów może te koszty traktować jako stratę podatkową podlegajacą odliczeniu od dochodu zgodnie art. 7 ust 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.) podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są m. in. spółki kapitałowe w organizacji, mimo iż nie są one osobami prawnymi. W konsekwencji do opodatkowania dochodu osiągniętego przez spółkę z o.o. w organizacji, podobnie jak do dochodu osiągniętego przez spółkę z ograniczoną odpowie ...

Czy kwota podatku naliczonego zawarta w towarze, który uległ kradzieży, a nie był objęty ubezpieczeniem podlega korekcie i pomniejszeniu ogólnej kwocie podatku naliczonego.

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.02.2003 r. działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Urząd Skarbowy w Żninie wyjaśnia: Przedstawiona przez Stronę sytuacja faktyczna jest następująca: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu – sklep, z którego skradzione zostały towary handlowe. Pr ...


W jaki sposób należy rozliczać stratę za rok ubiegly ? Czy można odliczyć stratę za rok ubiegly w trakcie roku podatkowego, czy dopiero po jego zakończeniu, w zeznaniu podatkowym ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśnie działając na podstawie art.14a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.) udziela pisemnej informacji na zapytanie z dnia 11.10.2004 r., uzupełnione pismem z dnia 19.10.2004 r., dotyczące odliczenia straty za rok ubiegły. Jak wynika z treści wyżej wymienionych pism, a także z Pana akt podatkowych, w ubiegłym roku ...

Czy podatnik, który wybrał sposób opodatkowania nowym 19% podatkiem liniowym ma prawo do odliczenia strat z lat ubiegłych poniesionych w działalności gospodarczej?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żaganiu działając na podstawie art 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - w odpowiedzi na pismo z dnia 21.10.2004r. nr 157/Ż/2004 informuje: Zgodnie z art. 9 ust 2 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r., o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000r Nr 14, poz. 176 ze zm.) dochodem ze źródła przychodów, jeż ...

Czy strata powstała na sprzedaży wierzytelności stanowi koszt uzyskania przychodu ?.

Działając na podstawie przepisu art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.10.2004 r. uzupełnionego w dniu 19.10.2004 r., o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do treści art. 12 ust. 3, art. 15 ust. 1, art. 16 ust.1 pkt. 39 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od os ...

Dotyczy określenia straty w podatku dochodowym od osób prawnych.

Na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 stycznia 2005 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu dokonuje zmiany informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego, udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Namysłowie pismem nr PD 4230-1/04 z dnia 19 maja 2004 r., dotyczącej określenia s ...

Jak określić stratę w sytuacji osiągania przychodów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ?

W wykonaniu art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie zweryfikował pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto z dnia 02.08.2004 r. Nr DP 423-19-2004, stanowiące pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wydaną na zasadzie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej ...


Czy wydatki takie jak: amortyzacja samochodu osobowego, ubezpieczenie samochodu, opłaty notarialne, badanie bilansu, zużycie materiałów (tj. paliwo, opłaty pocztowe, części do samochodu osobowego), delegacje służbowe oraz noclegi i udział w targach obciążają koszty danego roku?

Zgodnie z art. 14a § 1 wyżej cytowanej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie na pisemny wniosek podatnika udziela pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawie w sposób następujący: Podatnik przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że ...

Generowanie strony w 7 ms