Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: stacja paliw

Czy opłata paliwowa będzie stanowić koszt uzyskania przychodu?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż firma zajmuje się sprzedażą gazu płynnego wykorzystywanego do napędu pojazdów samochodowych przystosowanych technicznie do zasilania tym paliwem. Z dniem 1 stycznia 2004 r. na podstawie art. 37h ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 2124) Firma została zobowiąza ...


Podatnik prowadzi stację paliw na terenie Polski. Dokonuje sprzedaży m. in. paliw do pojazdów dla kontrahentów krajowych jak i zagranicznych. Czy podatnik jest uprawniony do wystawienia faktury VAT z zastosowniem zwolnienia z VAT lub stawki 0 % dokonując sprzedaży paliwa zużytego bezpośrednio po zatankowaniu na rzecz podatnika z Litwy?

Odpowiadając na zapytanie z dnia 12.10.2004 r. uzupełnionego pismem z dnia 21.10.2004 r. w sprawie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stargardzie Szczecińskim, na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka prowadzi st ...

Jakie są skutki w podatku dochodowym od osób prawnych otrzymania premii pieniężnej od dostawcy paliw, która może być wykorzystana tylko na finansowanie modernizacji stacji paliw? Premię Podatnik otrzymuje po spełnieniu określonych (w umowie o wzajemnej współpracy, na podstawie której uczestniczy on w programie lojalnościowym) warunków.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przedstawio ...

dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup paliwa bezpośrednio do zbiorników paliwa umieszczonych w miejscu prowadzenia działalności, udokumentowanych fakturą niezawierającą numerów rejestracyjnych samochodów tankujących z tych zbiorników

Działając na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), § 12 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. ...

Pytanie dotyczy dokonywania rozliczenia podatku naliczonego w przypadku tankowania na własnej stacji paliw samochodów osobowych i innych określonych w art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), stanowiących środki trwałe w prowadzonej przez Podatnika działalności gospodarczej

Postanowienie Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie, po rozpatrzeniu wniosku Podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dokonywania rozliczenia podatku naliczonego w przypadku tankowania na własnej s ...

Czy można odliczyć podatek VAT z faktur dokumentujących hurtowy zakup paliwa do samochodów ciężarowych i maszyn budowlanych (wlewanego bezpośrednio do zbiornika), niezawierających numerów rejestracyjnych pojazdów tankujących z tych zbiorników.

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4, w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) postanawia wydać pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, oceniając stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 28. ...

Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego na fakturze wystawionej przez stację paliw, w przypadku dalszego refakturowania kwoty podatku na użytkowników kart paliwowych, będących użytkownikami pojazdów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministr ...

Działalność polegająca na jednoosobowym wykonywaniu usług związanych z obsługą stacji paliw wyczerpuje przesłanki określone w art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

1. Czy utwardzony plac (drogi dojazdowe i wyjazdowe oraz miejsca parkingowe) stanowi odrębny środek trwały podlegający amortyzacji, czy też zwiększa wartość początkową budynku handlowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Generowanie strony w 52 ms