Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: budownictwo społeczne

Czy kwoty otrzymane przez towarzystwo budownictwa społecznego od pracodawców i innych osób trzecich z tytułu partycypacji w kosztach budowy budynków (art. 29 ustawy z 26.10.95 r.) powinny być zaliczane do przychodów podatkowych towarzystwa od momentu oddania budynku do używania, równolegle do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych (tj. zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o rachunkowości).

Kwoty otrzymane przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego (...) sp. z o.o. z tytułu partycypacji w kosztach budowy mieszkań (art. 29 ustawy z 26.10.95 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego) stanowią przychód Towarzystwa w dacie ich otrzymania. Tym samym nie potwierdza się stanowiska Jednostki, zgodnie z którym przychody pochodzące z ww. źródła należy ujmować, do celów podat ...

1. Jaka stawka podatku jest właściwa dla w/w czynności ? 2. Podatnik prosi o sprecyzowanie pojęcia „budownictwa społecznego” dla którego stosuje się 7 % stawkę podatku VAT w oparciu o przepis art. 41 ust. 2 i poz. 161 załącznika Nr 3 do ustawy o VAT.

Stan faktyczny : Podatnik – producent stolarki okiennej z PCV i z drewna dokonuje sprzedaży wyprodukowanych wyrobów. Zdarza się że dostawa okien jest częścią usługi montażowej dla klientów indywidualnych, wspólnot mieszkaniowych czy developerów w obiektach budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu. Ocena prawna stanu faktycznego : Zgodnie z przepisem a ...

Czy w przedstawionym stanie faktycznym przeznaczenie przez podatniczkę środków zgro-madzonych w kasie mieszkaniowej na udział w kosztach budowy lokalu mieszkalnego przez TBS nie pozbawi jej prawa do ulgi z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej?

Podatniczka oszczędzająca od 1999r. w kasie mieszkaniowej i korzystająca z odliczeń od podatku z tego tytułu, po okresie systematycznego oszczędzania w 2003r. zgromadzone środki z kasy mieszkaniowej przeznaczyła na partycypację w kosztach budowy lokalu mieszkalnego realizo-wanego przez towarzystwo budownictwa społecznego (TBS). Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie zaś z treścią art. 27a ust.1 ...

Proszę o wyjaśnienie stosowania stawki podatku VAT dotyczącą budownictwa zbiorowego zamieszkania, tj. PKOB 1130, którego klasa obejmuje: budynki zbiorowego zamieszkania, w tym domy mieszkalne dla ludzi starszych, studentów, dzieci i innych grup społecznych np. domy opieki społecznej, domy dziecka, domy studenckie, budynki mieszkalne na terenie koszar, budynki rezydencji prezydenckich i biskupich. Moim zdaniem obowiązywałaby mnie stawka podatku 7% wynikająca z załącznika nr 3 poz. 161 ustawy o podatku VAT.

Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) do dnia 31 grudnia 2007r. stosuje się stawkę 7% w odniesieniu do: 1) robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą; 2) obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali ...


Od 1999 r. jestem posiadaczem książeczki mieszkaniowej w Kasie Mieszkaniowej Banku PEKAO S.A. W chwili obecnej chciałbym zrealizować zgromadzone na niej środki pieniężne na zabezpieczenie własnych celów mieszkaniowych. W związku z powyższym zwracam się z pytaniem, czy środki zgromadzone na moim rachunku oszczędnościowym mogę przeznaczyć na inwestycję w Towarzystwie Budownictwa Społecznego (partycypacja w kosztach budowy)nie tracąc prawa do ulgi?

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.10.2004 r. (data wpływu 28.10.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sierpcu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie wyjaśnia : Zgodnie z prz ...

1. Czy w dacie wpłaty kwoty z tytułu partycypacji w kosztach budowy stanowić ona będzie przychód podatkowy Towarzystwa Budownictwa Społecznego? 2. Czy wartość kredytu umorzonego Towarzystwu przez Bank stanowić będzie przychód podatkowy?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 19.10.2004 r. o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego – Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze informuje: Ad. 1) Organ podatkowy nie podziela stanowiska jednostki, bowiem zgodnie z przepisem art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 ...

Czy istnieje możliwość odliczenia od dochodu kosztów partycypacji, poniesionych przy budowie budynku wielorodzinnego, należącego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób f ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT partycypacja w kosztach budowy mieszkań przeznaczonych na wynajem na rzecz osób trzecich?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Towarzystwu Budownictwa Społecznego XYZ Sp. z o.o., oceniając jego stanowisko odnośni ...

Czy osoba wskazana przez partycypanta na lokatora mieszkania w budynku należącym do Towarzystwa Budownictwa Społecznego, ma prawo do odliczenia od podatku dochodowego za rok 2005 wydatków poniesionych na remont i modernizację mieszkania przed zawarciem umowy najmu, co nastąpi w czerwcu br.?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. w Dz. U. z 2005 r. Nr. 8, poz. 60 po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.04.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, - stwierdza, że s ...

Generowanie strony w 10 ms