Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: niepełnosprawność

- w sprawie przepisu regulującego ulgę z tytułu korzystania z własnego samochodu osobowego na dojazd na niezbędne zabiegi leczniczo rehabilitacyjne przez osobę mającą orzeczony lekki stopień niepełnosprawności,

Odpowiadając na zapytanie (wpływ 30.01.2004 r.) w sprawie przepisu regulującego ulgę z tytułu korzystania z własnego samochodu osobowego przez osobę niepełnosprawną na niezbędne zabiegi rehabilitacyjne, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Iławie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie wyjaśnia : Na podstawie art. 2 ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zwrot kosztów przejazdu, które zwracane są rodzicowi dowożącemu niepełnosprawne dziecko do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.03.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że ; W myśl przepisu art.11 ust.1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 us ...

Czy wydatki na zakup komputera dla niepełnosprawnego dziecka w związku z umożliwieniem mu dalszego rozwoju i likwidowania barier w komunikowaniu się z otoczeniem, można odliczyć w ramach wydatków rehabilitacyjnych?

W oparciu o zaprezentowane we wniosku okoliczności, ustalono następujący stan faktyczny w przedmiotowej sprawie: Podatniczka ma na utrzymaniu dziecko, które nie ukończyło 16 lat. Posiada ono orzeczenie o niepełnosprawności. Na podstawie zaświadczeń lekarskich o potrzebie zakupu dla tego dziecka komputera celem dalszego jego rozwoju i likwidacji barier w jego komunikowaniu się z otoczeniem, podatni ...

Czy wydatek poniesiony na zakup peruki (na wniosek lekarza) może być odliczony w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż podatniczka jest jest rencistką i osiąga dochód z tytułu renty w wysokości 416,00 zł. W 2003 r., w związku z wystąpieniem łysienia trwałego spowodowanego leczeniem onkologicznym, podatniczka zakupiła - zgodnie z wnioskiem lekarza - perukę, co wynika z załączonej faktury. Wydatek częściowo został sfinansowany ze środków Kasy Chorych. Zdaniem p ...

Czy podatnik, który posiada I grupę inwalidztwa związaną z niepełnosprawnością narządów ruchu, może w zeznaniu podatkowym za 2003 r., skorzystać z ulgi podatkowej określonej w art. 26 ust. 7a pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 7 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz.U. z 2000 roku, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 r., za wydatki na cele rehabilitacyjne uważa się miedzy innymi:- opłacenie przewodników osób niewidomych I i II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządów ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa ...

Według jakiej stawki podatku VAT należy opodatkować sprzedaż uchwytów łazienkowych z laminatu poliestrowego wzmacnianego elementami metalowymi do obsługi osobistej osób chorych i niepełnosprawnych?

Zgodnie z § 59 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) stawki podatku wymienione w art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) obniża się do wysokośc ...

Jaka jest stawka podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku nabycia samochodu osobowego - nowego lub używanego - przez osobę niepełnosprawną?

Zgodnie z art. 8 pkt 6 ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych ( Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.) zwalnia się od podatku osoby nabywające na potrzeby własne m.in. samochody osobowe, zaliczone w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, do grupy osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bez wz ...

Czy podlegają odliczeniu wydatki na zakup lampy do światłoterapii, mającej zastosowanie w leczenia schorzenia stawów wynikającego z orzeczenia o niepełnosprawności?

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.12.2004 r. w sprawie interpretacji przepisów podatkowych dotyczących odliczenia wydatków rehabilitacyjnych -Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz.926 ze zm./ informuje: Zgodnie z art.26 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fiz ...

Gminny Zespół ds. Obsługi Publicznych Placówek Oświatowych zwraca się z zapytaniem, czy podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych, zwrot wydatków z tytułu używania samochodu osobowego przez opiekuna dziecka niepełnosprawnego w celu dowozu tego dziecka do szkoły. Gmina zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) jest zobowiązana do zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego. Z uwagi na to, iż gmina nie posiada własnych środków transportu, celem zapewnienia tego ustawowego obowiązku zawiera umowy cywilno-prawne z osobami pełniącymi funkcję opiekuna dzieci niepełnosprawnych. Przedmiotem tych umów jest zwrot wydatków przez gminę na rzecz tych osób, którzy wykorzystują w tym celu swój prywatny samochód osobowy. Podstawą zwrotu wydatków jest stawka za 1 km przebiegu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002r. Nr 27, poz. 271).

Zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (jednolity tekst Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) dobowiązkiem gminydjest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b tej ustawy, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego r ...

Czy wydatki poniesione na zakup produktów bezglutenowych podlegają odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej z tytułu zakupu leków?

Z przedstawionego w nadesłanym zapytaniu stanu faktycznego wynika, iż podatniczka posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz opinię lekarza specjalisty, który z uwagi na rozpoznanie zaburzeń ze strony układu pokarmowego o podłożu alergicznym, stwierdził konieczność stosowania diety bezglutenowej w celu ratowania zdrowia. Rodzaje wydatków na cele rehabilitacyjne oraz warunki ich odliczani ...

Generowanie strony w 12 ms