Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zaliczenie do grupy inwalidzkiej

- w sprawie przepisu regulującego ulgę z tytułu korzystania z własnego samochodu osobowego na dojazd na niezbędne zabiegi leczniczo rehabilitacyjne przez osobę mającą orzeczony lekki stopień niepełnosprawności,

Odpowiadając na zapytanie (wpływ 30.01.2004 r.) w sprawie przepisu regulującego ulgę z tytułu korzystania z własnego samochodu osobowego przez osobę niepełnosprawną na niezbędne zabiegi rehabilitacyjne, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Iławie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie wyjaśnia : Na podstawie art. 2 ...

Czy z w związku z używaniem własnego samochodu można skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 jednolity tekst), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie stwierdza, iż stanowisko Pana zawarte we wniosku z dnia 10.03.2005 r. w sprawie interpretacji obowiązującego prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych jest nie ...

Czy podatnicy, posiadający orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy orzeczonej na okres trwały mogą odliczać od podatku dochodowego od osób fizycznych koszty używania własnego samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznymi przejazdami na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 / Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie stwierdza, że stanowisko Państwa ................................................, zam. w .......... ....... przedstawione we wniosku z dnia 23.09.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu ...

Czy można skorzystać z odliczeń na rehabilitację wydatków poniesionych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego w postaci lampy naświetleniowej "Bioptron" oraz aparatu do mierzenia ciśnienia?

Wnioskodawca złożył wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, prosząc o wyjaśnienie czy może skorzystać z odliczeń na rehabilitację wydatków poniesionych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego w postaci lampy naświetleniowej "Bioptron" oraz aparatu do mierzenia ciśnienia. W uzasadnieniu Wnioskodawca podniósł, że w przeszłości uległ wypadkowi i ciężkiemu u ...

Czy podatnik zaliczony do III grupy inwalidztwa może skorzystać z ulgi na używanie samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 26 ust. 1 pkt 6,ust. 7a pkt 14, ust. 7c ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku pani Wandy P. (...) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie s ...

Czy osoba posiadająca orzeczenie Wojskowej Komisji Lekarskiej o niepełnosprawności może dokonywać odliczeń od podatku dochodowego z tytułu wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwianiem czynności życiowych ?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005, Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 7.03.2006 r., uzupełnionego w dniu 25.04.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego odnośnie prawa d ...

Kwestia odliczenia od dochodu wydatków poniesionych w ramach ulgi rehabilitacyjnej związanej z niepełnosprawnością narządów ruchu.

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu,działając na podstawie art.216 par.1,art.14a par.1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 18997 r. Ordynacja podatkowa / Dz. U .z 2005 r. Nr 8, poz. 60/ po rozpatrzeniu pisma z dnia 04 kwietnia 2007 roku,w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego w sprawie możliwości odliczenia przez Panią wydatków poniesi ...

Generowanie strony w 59 ms