Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zastępstwo procesowe

Czy do nabytych przez żonę zmarłego radcy prawnego w drodze spadku kosztów zastępstwa procesowego maja zastosowanie przepisy podatku od towarów i usług VAT.

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.01.2004r., uzupełnione dnia 25.02.2004r. w sprawie stosowania przepisów w podatku od towarów i usług VAT do nabytych w drodze spadku kosztów zastępstwa procesowego przez żonę zmarłego Radcy prawnego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp. w trybie art. 14a Ordynacji Podatkowej uprzejmie informuje; Pomoc prawna świadczona przez radców prawnych jest traktowana j ...

Czy zasądzone koszty zastępstwa procesowego klasyfikowane do usług wg PKWiU 74.11.12 zawierają podatek od towarów i usług.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Stosownie do przepisu art. 8 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby pra ...

Czy odszkodowanie wraz z ustawowymi odsetkami wypłacone byłemu pracownikowi na postawie wyroku sądowego oraz zwrot kosztów zastępstwa prawnego stanowią koszt uzyskania przychodów oraz czy dokonane wypłaty nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych /tekst jednolity z 2000r. Dz. U. Nr 54, poz. 654 ze zm./ kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tejże ustawy. Z definicji zawartej w art. 15 ust. 1 cytowanej ustawy wynika jednoznacznie, że koszt poniesiony przez podatni ...

Jednostka zwróciła się z zapytaniem jak należy postąpić w przypadku gdy na podstawie wyroku Sądu niemieckiego uznanego i stwierdzającego wykonalność przez Sąd polski, postanowieniem Komornik zajął z rachunku bankowego jednostki należność adwokata niemieckiego - z tytułu wynagrodzenia za zastępstwo procesowe.

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, na podstawie wyroku Sądu niemieckiego uznanego i stwierdzającego wykonalność przez Sąd polski, postanowieniem z dnia 11.03.1998 r. Komornik zajął z rachunku bankowego Funduszu należność adwokata niemieckiego – z tytułu wynagrodzenia za zastępstwo procesowe. Stosownie do postanowień art. 29 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym o ...

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie produkcji planszowych pomocy dydaktycznych doszło do naruszenia praw autorskich. Czy podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na podstawie zawartej ugody z tytułu naruszenia tych praw (odszkodowanie, odsetki i zwrot kosztów procesowych)?

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) poniesiony wydatek może być uznany za koszt uzyskania przychodu wówczas gdy: 1) służy osiągnięciu przychodu, oraz 2) nie został wymieniony w katalogu kosztów wskazanym w art. 23 wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów. Powyższe przesłanki muszą ...

W jakiej pozycji zeznania rocznego należy wykazać wypłacony radcy prawnemu zwrot kosztów zastępstwa procesowego otrzymany w ramach świadczonych przez niego usług na podstawie umowy zlecenia?

Radca prawny pobierający emeryturę, dodatkowo uzyskuje przychody z umowy zlecenia zawartej z syndykiem likwidowanej spółdzielni. Z treści tej umowy zlecenia wynika, że podatnikowi oprócz wynagrodzenia z tej umowy przysługiwać będą zasądzone koszty zastępstwa procesowego. Przypadki otrzymania zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego – jak twierdzi podatnik – są sporadyczne i mają miejsce w przypa ...

Czy sąd rejonowy ma obowiązek pobierania podatku dochodowego od osób fizycznych od przyznanego adwokatom będącym podatnikami podatku od towarów i usług wynagrodzenia za obronę z urzędu?

Stan faktyczny opisany przez wnioskodawcę: Adwokat będący podatnikiem podatku od towarów i usług w związku z przyznaniem wynagrodzenia za obronę z urzędu wystawia fakturę Vat. Sąd pobiera od niego należny podatek dochodowy pomniejszając należne wynagrodzenie o podatek Vat oraz koszty uzyskania przychodu. Stanowisko wnioskodawcy w sprawie: Zdaniem wnioskodawcy, Sąd powinien pobrać od adwokatów będą ...

Stan faktyczny W dniu 01.12.2003r. Spółka / zwana dalej zleceniodawcą / zawarła umowę z Panem Y prowadzącym działalność gospodarczą w formie Kancelarii Radcy Prawnego / zwanym dalej zleceniobiorcą /, o świadczenia usług prawnych a w szczególności : udzielanie opinii i porad prawnych, przygotowywanie projektów umów, uczestniczenie i reprezentowanie zleceniodawcy w prowadzonych przez nią negocjacjach. Z tytułu wykonywania usługi – obsługi prawnej ustalono wynagrodzenie miesięczne w wysokości netto 6.050,00 zł. powiększonej o podatek VAT płatne po otrzymaniu faktury. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, z możliwością wypowiedzenia jej w każdym czasie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Po analizie kosztów za 2004r. Zarząd Spółki dążąc do poprawy wyniku za rok 2005 poprzez redukcję kosztów podjął decyzję o spisaniu porozumienia pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą o rozwiązanie umowy z dniem podpisania tj. 25.02.2005r. Strony postanowiły, że zleceniobiorca otrzyma w terminie 14 dni od daty podpisania równowartość opisanego w umowie wynagrodzenia za trzy miesiące po doręczeniu faktury VAT. Pytanie podatnika Czy zleceniodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów fakturę za usługi za trzy miesiące otrzymaną od zleceniobiorcy ? Stanowisko podatnika Zdaniem podatnika zgodnie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych / Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz.654 ze zm. / kosztami uzyskania przychodów są wszelkie odpisy, koszty i wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem tych odpisów, kosztów i wydatków, które zostały wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy. Są to więc koszty bezpośrednio i pośrednio związane z całokształtem prowadzonej działalności. Mając powyższe na uwadze Spółka otrzymując fakturę wystawioną za usługi prawne w wysokości ustalonej zgodnie z zawartym porozumieniem może w pełni zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

P O S T A N O W I E NI E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego – w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych - jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Pismem z dnia ...

Kto jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzenia adwokatów za obronę z urzędu?

Wnioskiem z dnia 04.05.2005r. Sąd (...) w (...) zwrócił się z wnioskiem o udzielenie interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, a mianowicie czy w przypadku adwokatów świadczących pomoc "z urzędu" i otrzymujących świadczenie za tzw. "urzędówki" płatnikiem podatku dochodowego jest Sąd, czy to adwokat przychód z ww. źródła winien wykazać w książce przychodów i rozchodów i sam o ...

Czy wykonywane na zlecenie sądu czynności adwokata - obrona z urzędu, zastępstwo procesowe z urzędu - po 01.05.2004 r. podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U, Nr 173, poz. 1808) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.01.2005 r. (data wpływu do US 1 ...

Generowanie strony w 48 ms