Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: potrącenie należności

Czy rozliczenie płatności za fakturę dokumentującą zakup usług budowlano montażowych na zasadzie wzajemnych potrąceń zobowiązań wynikających z sytuacji, w której część płatności jest przekazana na rachunek bankowy usługodawcy a pozostała część zostaje potrącona z roszczeniem o wpłatę kaucji gwarancyjnej, pozwala na zastosowanie przepisu art. 21 ust. 2 i ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług?

Z przedstawionego przez podatnika w przedmiotowym piśmie stanu faktycznego wynika, że spółka z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w branży budowlanej nabywa usługi budowlano montażowe. Spółka żąda od wykonawców usług przedstawienia różnego typu zabezpieczeń gwarantujących dobre wykonanie tych usług. Jednym z typów takich zabezpieczeń są kaucje gwarancyjne. Tytułem kaucji gwarancyjnej wyk ...

uzupełnić

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), zmienia informację Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 2.02.2004 r. (znak: PUS.I/423/2/2004) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udzieloną w związku z zapytaniem podatnika zawartym w piśmie z dnia 4.12 ...

Co stanowi przychód z odpłatnego zbycia praw majątkowych?

Odpowiadając na pismo z dnia 08.03.2004 r .na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 , poz. 926 ze zm) informuję , że zgodnie z art. 14 ust,1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U.z 2000 r Nr 54 poz, 654 ze zm.) przychodem z odpłatnego zbycia praw majątkowych jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umo ...


dotyczy różnic kursowych powstałe na skutek kompensaty należności zobowiązaniami wobec kontrahenta zagranicznego

Odpowiadając na wasze pismo z dnia 6.11.2003 r. (znak: KW/1028/2003) zwierające prośbę o udzielenie odpowiedzi na pytanie cyt. „...czy są kosztami lub przychodem podatkowym różnice kursowe powstałe na skutek kompensaty należności zobowiązaniami wobec kontrahenta zagranicznego”, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. ...

Czy wobec przyjętego przez strony transakcji sposobu dokonywania wzajemnych rozliczeń dochodzi do uregulowania całości należności wynikającej z faktury w myśl przepisu art. 19 ust. 3c pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, warunkującego prawo do złożenia przez podatnika korekty deklaracji VAT-7?

Z treści pisma wynika, iż działalność podatnika wiąże się z koniecznością ciągłej modernizacji posiadanej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w związku z tym, w październiku 2002 r. został podpisany z zewnętrznym wykonawcą kontrakt na modernizację zakładu produkcji wody. Przewidywany okres realizacji powyższej inwestycji wynosi 30 miesięcy, a rozliczenie wykonanych usług budowlanych odbywa się w ...

1. Czy kwota strat z lat ubiegłych odliczana w deklaracjach miesięcznych roku podatkowego, za który w zeznaniu rocznym osiągnięto stratę podatkową może być odliczona w kolejnych latach podatkowych? 2. Czy kwoty przekazane na rachunek funduszu za okresy lat ubiegłych, w których nie dokonywano odpisów, z uwagi na zawieszenie ZFŚS, będą kosztem uzyskania przychodów w latach dokonania wpłat? 3. Kiedy powstaje przychód podatkowy z tytułu umów najmu, dzierżawy w sytuacji, gdy czynsz jest płatny z dołu? 4. Kiedy koszty związane z przedmiotem najmu będą stanowić koszty podatkowe, czy w miesiącu zarachowania, czy też z chwilą powstania przychodu podatkowego, czyli w terminie płatności? 5. Czy uregulowanie przez kontrahenta należności z tytułu umów najmu, dzierżawy przed terminem płatności określonym na fakturze powoduje powstanie przychodu w momencie zapłaty (lub kompensaty), czy przychód podatkowy powstaje w terminie wymagalności? 6. Kiedy powstaje przychód podatkowy w przypadku obciążania najemcy (dzierżawcy) kosztami korzystania z telefonów, dostaw energii elektrycznej, cieplnej, wody, w sytuacji, gdy faktury są wystawiane za ten miesiąc na koniec miesiąca, a termin płatności przypada w miesiącu następnym, a sprzedawca nie jest bezpośrednim dostawcą, a jedynie refakturuje usługi?

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po zapoznaniu się z treścią pisma P. S.A. w S. z dnia 1.04.2004 r. (znak: NF/04/2004/1, data wpływu do tut. Urzędu 5.04.2004 r.) o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udziela poniższ ...

Spółka pyta o możliwość zaliczenia powstałych różnic kursowych do kosztów uzyskania przychodów w nawiązaniu do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm) o podatku dochodowym od osób prawnych.

W odpowiedzi na zapytanie Spółki z dnia 26.05.2004r. (wpłynęło do tutejszego Urzędu Skarbowego w dniu 31.05.2004r. uzupełnione w dniu 07.06.2004r.) złożone w trybie artykułu 14a §1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926, ze zm), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego informuje, iż: Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego wynika, że Sp ...

W jakim momencie należy zaliczyć do przychodów podatkowych wartość tak zwanego „bonusa”?

Z treści pisma jednostki wyłania się następujący problem podatkowy: w jakim momencie należy zaliczyć do przychodów podatkowych wartość tak zwanego „bonusa”. Powyższy problem powstał na gruncie następującego stanu faktycznego: spółka zawarła umowy handlowe z dostawcami, w których zamieszczono postanowienie, że otrzyma ona „bonus” jako procent od osiągniętego za dany okres obrotu. Otrzymanie przez j ...

Czy zafakturowanie wykonanych robót budowlanych w dniu podpisania protokołu odbioru z oznaczeniem na fakturze sposobu zapłaty: "w formie kompensaty w terminie 60 dni" oznacza otrzymanie zapłaty za wykonane usługi i powstanie obowiązku podatkowego w podatku VAT zgodnie z datą wystawienia faktury?

Usługi budowlane należały do grupy usług, dla których ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) przewidywała tzw. szczególny moment powstania obowiązku podatkowego. Zgodnie z art. 6 ust. 8b pkt 2 lit. d) ww. ustawy obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w odniesieniu do usług budowlanych lub budowlano-montażowych ...

Generowanie strony w 4 ms