Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: duplikat

Czy można zaliczyć do kosztów 2003 r. wydatki udokumentowane fakturą z 2001 r., która nie dotarła do Podatnika i została na podstawie duplikatu zapłacona w 2003 r.?

Stosownie do przepisów art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst. jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj. są potrącalne także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone ...

Dotyczy opodatkowania otrzymanej prowizji z towarzystwa ubezpieczeniowego z tytułu ubezpieczenia uczniów i pracowników szkoły oraz opłaty pobieranej za wystawienie duplikatu świadectwa szkolnego i legitymacji szkolnej.

W dniu 15 września 2004 roku Jednostka złożyła do tutejszego organu wniosek o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej opodatkowania: otrzymanej prowizji z towarzystwa ubezpieczeniowego z tytułu ubezpieczenia uczniów i pracowników szkoły, opłaty pobieranej za wystawienie duplikatu świadectwa szkolnego i legitymacji szkolnej. Zdaniem Jednostki u ...

Czy Spółka postąpiła prawidłowo w sytuacji opisanej we wniosku tj. odmawiajac wystawienia duplikatu faktury, skoro wiadomym jest, że oryginał nie uległ zniszczeniu lub zaginięciu?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 14.03.2005r. który wpłynął w dniu 21.03.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie ...

Kiedy należy rozliczyć podatek od towarów i usług z duplikatów faktur kosztowych za media?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z o.o. z dnia 12.07.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. kiedy należy rozliczyć podatek od towarów i usług z duplikatów faktur kosztowyc ...

Jaka jest wysokość stawki podatku VAT na sprzedaż duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.216 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 14 listopada 2005r. (doręczonego dnia 15 listopada 2005r.) o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Jednostki Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego ...

Czy prawidłowym jest zaliczenie duplikatów korekt faktur AT (z 2002 r.) za energię eletryczną, wystawionych i zapłaconych w 2005 roku, do kosztów uzysania przychodów w 2002 roku?

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w sprawie udzielenia interpretacji, co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego, na wniosek Strony z dnia 20.01.2006 r. (data wpływu 01.02.2006 r.) dotyczącego podatku dochodowego ...

Czy w sytuacji, gdy faktura nie dotarła do Podatnika, a jej oryginał lub duplikat Spółka otrzymała w roku bieżącym, po złożeniu zeznania za rok, którego koszt dotyczył, wydatki zwiazane z promocją mogą stanowić koszt uzyskania przychodów bieżącego roku?

W dniu 14 czerwca 2006r. Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, który następnie został uzupełniony w dniu 9 sierpnia 2006r. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskująca współpracuje z wielkimi sieciami handlowymi. Z faktem tym wiąże się udzielanie premii pieniężnych, bonusów. Wysokość kosztu z tytułu premii p ...

Czy opłacie skarbowej określonej w części I poz. 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej podlegają czynności urzędowe dokonywane na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym?

POSTANOWIENIE Prezydent Miasta Koszalina działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) postanawia udzielić na wniosek SPR w K pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie stwierdzając, iż: Decyzja o rejestracji pojazdu na podstawie art. 73 us ...

W którym okresie rozliczeniowym należy uwzględnić podatek naliczony wynikający z wystawionych duplikatów faktur oraz faktur korygujących?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005r Nr 8 poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.09.2006r (data wpływu do Urzędu) uzupełnionego wnioskiem z dnia 09.10.2006r (data wpływu do Urzędu) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji art.86 ust.10 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i us ...

Czy odsprzedaż usług dotyczących tzw. mediów - energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody na rzecz jednostki budżetowej – podlega refakturowaniu wg stawek podatku identycznych jak na fakturach wystawionych przez faktycznego usługodawcę? Czy w przypadku refakturowania usług dotyczących tzw. mediów (energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody) na rzecz jednostki budżetowej podatek naliczony wynikający z faktury pierwotnej jest podatkiem podlegającym odliczeniu? Czy w przypadku otrzymania darowizn w postaci pieniężnej od osób fizycznych, spółdzielni i podmiotów gospodarczych, które przeznaczone są na dofinansowanie obiadów dla uczniów zbiorcza faktura wewnętrzna powinna być wystawiana z chwilą wydania obiadów uczniom, tj. na koniec miesiąca wg listy wydawanych obiadów za dany miesiąc? Czy w przypadku niefakturowanych opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych oraz legitymacji służbowych dla nauczycieli na koniec miesiąca Wnioskodawca winien wystawiać zbiorczą fakturę wewnętrzną będącą podstawą do ujęcia w rejestrze sprzedaży?Czy czynności polegające na wydawaniu duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw szkolnych oraz legitymacji służbowych dla nauczycieli zwolnione są z opodatkowania podatkiem od towarów i usług? Czy w przypadku odsprzedaży usług (refakturowania) moment powstania obowiązku podatkowego jest momentem właściwym dla poszczególnych rodzajów usług?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.06.2007 r., o udzielenie ...

Generowanie strony w 26 ms