Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kantor wymiany walut

Czy jako osoba prowadząca działalność gospodarczą w formie lombardu i kantoru wymiany walut mogę rozliczać się w roku 2004 r. ryczałtowo z dochodów z tytułu najmu?

Działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa / Dz. U. nr 137 , poz. 926 ze zm/ w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 19.01.2004r, w którym pyta Pan czy prowadząc lombard i kantor wymiany walut może Pan opłacać zryczałtowany podatek od przychodów uzyskiwanych z najmu Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wawer informuje : - przepis art. 8 ust. 1 pkt 3 lit ...

Pytanie Spółki dotyczy właściwego rozpoznania kosztu i przychodu w sytuacjach, gdy regulowanie zobowiązań następuje walutą zakupioną poza bankiem lub waluta pochodząca z wpływów z tytułu eksportu jest zbywana na podstawie umowy sprzedaży zawieranej z podmiotem nie będącym bankiem (np: firmą brokerską, kantorem).

W związku z otrzymaniem od Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie postanowienia z dnia 09.07.2004r Nr PD – 4211 – 17/04/WD (wpłynęło w dniu 11.07.2004r.) uchylającego w całości postanowienie tutejszego organu podatkowego z dnia 27.04.2004r. Nr US 72/ROP1/421/36/04/PS dotyczące pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku Spółki z dnia 15.12.2002r. (złożonego do Urzędu Skarbowego Warszawa – Targówek a nast ...

Z treści zapytania wynika, że podatnik na podstawie zezwolenia dewizowego prowadzi działalność kantorową i uzyskuje przychody ze sprzedaży walut wymienialnych. Spółka jest obowiązana do rejestracji sprzedaży zwolnionej i do wykazania jej w deklaracjach VAT-7. Spółka ma wątpliwości dotyczące wysokości kwoty, jaką należy wykazać jako sprzedaż zwolnioną z tytułu działalności kantorowej.

W oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez podatnika w zapytaniu, Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu wyjaśnia; Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535), zwalnia się od podatku usługi pośrednictwa finansowego, które wymienione są w poz. 3 załącznika nr 4 do ustawy. Według przepisu art. 29 ust. 1 ww. ust ...

Jaką wartość sprzedaży zwolnionej z tytułu działalności kantorowej należy ująć w deklaracji VAT-7, czy powinna to być kwota równa marży (prowizji) uzyskanej ze sprzedaży walut. Zdaniem Podatnika, ponieważ działalność kantorowa polega na pośrednictwie między sprzedającym a kupującym waluty obce, wartość sprzedaży powinna być równa kwocie marży uzyskanej ze sprzedaży. Podobne rozwiązanie, choć dotyczące czynności opodatkowanych, znajduje się w art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy, gdzie opodatkowana jest kwota prowizji.

Odpowiadając na pytanie Podatnika, należy wskazać, że zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przy czym zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy, zwolnione zostały od p ...

Czy usługi kantoru wymiany walut są zwolnione od podatku VAT?

Zgodnie z art.43 ust.1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 w tym między innymi usługi pośrednictwa finansowego (symbol PKWiU sekcja J ex (65-67)), z wyłączeniem: działalności lombardów, z wyjątkiem usług świadczonych przez ban transakcji dotyczących praw w odniesieniu do nieruchomości. Zgodnie z Polską Kl ...

Czy prowadzenie między innymi kantoru wymiany walut zwalnia podatnika z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej?

Stan faktyczny opisany przez wnioskodawcę:Spółka prowadzi działalność gospodarczą między innymi w zakresie usług kantoru wymiany walut zakwalifikowanych do usług pośrednictwa finansowego o symbolu PKWiU 65-67 wymienionych w poz. 15 załącznika rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 273, poz. 2706). Udział obrotów z tytułu sprzedaży tych us ...

Czy w roku 2005 powinien:stosować proporcję z roku 2004,przedstawiony materiał dowodowy traktować jako podstawę do poprawnego ustalenia współczynnika proporcji na rok 2005 z uwzględnieniem rzeczywistych proporcji obrotu - marży w tak ustalonym obrocie ogółem jako proporcji odpowiadającej braku prawa do odliczenia podatku naliczonego.przedstawiony materiał dowodowy traktować jako podstawę do poprawnego ustalenia współczynnika proporcji na rok 2005 traktując cały przychód kantoru jako obrót.

POSTANOWIENIE W dniu 25.04.2005r. Pan Marcin ..... , wystąpił do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przez sądem administracyjnym. Wniosek dotyczy podatku od towarów i usług. Jak wynika z przedstawio ...

Czy obowiązkowi podatkowemu podlegają różnice kursowe od waluty zakupionej w kantorze w celu uregulowania zobowiązań wobec kontrahentów zagranicznych za zakupiony towar oraz różnice kursowe od własnych środków wypłacanych z rachunku walutowego w celu uregulowania zobowiązań wobec dostawców?

Z przedstawionego we wniosku stanowiska wynika, że obowiązkowi podatkowemu podlegają różnice kursowe od waluty zakupionej w kantorze w celu uregulowania zobowiązań wobec kontrahentów zagranicznych za zakupiony towar oraz różnice kursowe od własnych środków, wypłacanych z rachunku walutowego w celu regulowania zobowiązań wobec dostawców. Odnosząc się do powyższej kwestii Naczelnik Urzędu Skarbowego ...

Obowiązek obliczania różnic kursowych z tytułu wymiany gotówki w walucie obcej otrzymanej od kontrahenta zagranicznego, która następnie zostaje wymieniona w kantorze na PLN.

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art.216§1 oraz art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. nr 8 poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krapkowicach po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.12.2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie obliczania różnic kursowych z tytułu ...

CZY UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE OD WALUTY SPRZEDANEJ W KANTORZE ,STANOWIĄ KOSZT UZYSKANIA PRZYCHODÓW?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 216 § 1 art. 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.04.2006r.(bez numeru) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatni ...

Generowanie strony w 5 ms